42 сесія 7 скликання (04.12.2020)

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального..

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

 04.12.2020

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Конотопської районної ради у новій редакції

 

 

Відповідно до Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

         1. Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради у новій редакції (додається).      

        2. У зв’язку з прийняттям даного рішення, рішення районної ради від 21.10.2020 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради» у новій редакції визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики.

                        

Заступник голови                                                                                І.КЛІГУНОВА

 

Лариса КОВТУН  6 56 70

Надіслати: до протоколу – 1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради – 1. 

          Додаток 1
            до рішення районної ради 
          сьомого скликання 
            від  04.12.2020
                 
       
           
                   
             
                   
Фінансовий план на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради у новій редакції
                   
        Рік Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради за ЄДРПОУ  37344850
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150
Територія Конотопський район     за КОАТУУ 5922086601
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров’я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     загальна медична практика     за  КВЕД   86.21
Одиниця виміру, тис. грн   Стандарти звітності П(с)БОУ  
Форма власності комунальна   Стандарти звітності МСФЗ  
Місцезнаходження   вул. Миру, 2, с.Попівка, Конотопський район, Сумська область, 41627        
Телефон  (05447) 6 56 70        
Прізвище та ініціали керівника   Ковтун Л.М.        
I. Формування фінансових результатів
               
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами  Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000             14 908,8               3 211,9               4 456,3               3 326,2               3 914,4  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010           (14 908,8)             (3 211,9)             (4 456,3)             (3 326,2)             (3 914,4)  
Витрати на сировину та основні матеріали 1011             (1 296,3)                (225,7)                (550,9)                (266,2)                (253,5)  
Витрати на паливо  1012                (325,0)                    (6,3)                (260,2)                  (38,9)                  (19,6)  
Витрати на електроенергію 1013                (170,2)                  (53,3)                  (38,7)                  (15,0)                  (63,2)  
Витрати на оплату праці 1014             (9 103,6)             (1 961,4)             (2 328,9)             (2 183,4)             (2 629,9)  
Відрахування на соціальні заходи 1015             (2 166,7)                (488,7)                (525,1)                (508,9)                (644,0)  
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016                (384,5)                  (66,3)                (124,4)                  (32,7)                (161,1)  
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші витрати (розшифрувати) 1018             (1 462,5)                (410,2)                (628,1)                (281,1)                (143,1)  
Валовий прибуток (збиток) 1020                                                                                                                               
Адміністративні витрати, у тому числі: 1030                                                                                                                               
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оренду службових автомобілів 1032                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на консалтингові послуги 1033                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхові послуги 1034                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на аудиторські послуги 1035                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на службові відрядження 1036                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на зв’язок 1037                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оплату праці 1038                           (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування на соціальні заходи 1039                           (    )   (    )   (    )   (    )   
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 1040                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 1041                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1042                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1043                           (    )   (    )   (    )   (    )   
організаційно-технічні послуги  1044                           (    )   (    )   (    )   (    )   
консультаційні та інформаційні послуги 1045                           (    )   (    )   (    )   (    )   
юридичні послуги 1046                           (    )   (    )   (    )   (    )   
послуги з оцінки майна 1047                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  1049                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 1050                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на поліпшення основних фондів 1050/1                           (    )   (    )   (    )   (    )   
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1051                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Витрати на збут, у тому числі: 1060                                                                                                                               
транспортні витрати 1061                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на зберігання та упаковку 1062                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оплату праці 1063                           (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування на соціальні заходи 1064                           (    )   (    )   (    )   (    )   
амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1065                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на рекламу 1066                           (    )   (    )   (    )   (    )   
інші витрати на збут (розшифрувати) 1067                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070                  155,8                    70,3                    56,9                    14,7                    13,9  
курсові різниці 1071                                   
нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1072                                   
інші операційні доходи (розшифрувати) 1073                  155,8                    70,3                    56,9                    14,7                    13,9  
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080                (155,8)                  (70,3)                  (56,9)                  (14,7)                  (13,9)  
курсові різниці 1081                           (    )   (    )   (    )   (    )   
нетипові операційні витрати  (розшифрувати) 1082                           (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на благодійну допомогу 1083                           (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування до резерву сумнівних боргів 1084                           (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування до недержавних пенсійних фондів 1085                           (    )   (    )   (    )   (    )   
інші операційні витрати (розшифрувати) 1086                (155,8)                  (70,3)                  (56,9)                  (14,7)                  (13,9)  
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100                                                                                                                               
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110                                   
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130                                   
Фінансові витрати (розшифрувати) 1140                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші доходи, усього, у тому числі: 1150                                                                                                                               
курсові різниці 1151                                   
інші доходи (розшифрувати) 1152                                   
Інші витрати, усього, у тому числі: 1160                                                                                                                               
курсові різниці 1161                           (    )   (    )   (    )   (    )   
інші витрати (розшифрувати) 1162                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Фінансовий результат до оподаткування 1170                                                                                                                               
Витрати з податку на прибуток 1180                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Дохід з податку на прибуток 1181                                   
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190                                   
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200                                                                                                                               
прибуток  1201                                   
збиток 1202                           (    )   (    )   (    )   (    )   
Усього доходів 1210             15 064,6               3 282,2               4 513,2               3 340,9               3 928,3  
Усього витрат 1220           (15 064,6)             (3 282,2)             (4 513,2)             (3 340,9)             (3 928,3)  
Неконтрольована частка 1230                                   
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 1300                                                                                                                               
плюс амортизація, рядок 1430 1301                                                                                                                               
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 1302                                                                                                                               
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 1303                           (    )   (    )   (    )   (    )   
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 1304                                                                                                                               
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 1305                           (    )   (    )   (    )   (    )   
EBITDA 1310                                   
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі: 1400                                   
витрати на сировину та основні матеріали 1401                                   
витрати на паливо та енергію 1402                                   
Витрати на оплату праці 1410                                   
Відрахування на соціальні заходи 1420                                   
Амортизація 1430                                   
Інші операційні витрати 1440                                   
Усього 1450                                                                                                                               
IІ. Розрахунки з бюджетом
             
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000          
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010                                                                                                                                                  
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі на державну частку 2012/1                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
Перенесено з додаткового капіталу 2020                                                          
Розвиток виробництва 2030                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
Резервний фонд 2040                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші фонди (розшифрувати) 2050                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші цілі (розшифрувати) 2060                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070                                                                                                                                                  
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                                                                                                                                                  
податок на прибуток підприємств 2111                                                          
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                                                          
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113                                                    (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                                                          
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                                                          
рентна плата за транспортування 2116                                                          
рентна плата за користування надрами 2117                                                          
податок на доходи фізичних осіб 2118                                                          
інші податки та збори (розшифрувати) 2119                                                          
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120                                         1 896,8                 448,1                 508,9                 427,0                 512,8
податок на доходи фізичних осіб 2121                                         1 638,6                 353,1                 419,2                 393,0                 473,3
земельний податок 2122                                                          
орендна плата 2123                                                          
інші податки та збори (розшифрувати) 2124                                            258,2                   95,0                   89,7                   34,0                   39,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130                                         2 166,7                 488,7                 525,1                 508,9                 644,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                                                          
митні платежі 2132                                                          
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                       2133                                         2 166,7                 488,7                 525,1                 508,9                 644,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 2134                                                          
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140                                                                                                                                                  
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141                                                          
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142                                                          
Усього виплат на користь держави 2200                                         4 063,5                 936,8              1 034,0                 935,9              1 156,8
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
             
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності            
Надходження грошових коштів від операційної діяльності  3000                       15 064,6              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 928,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3010                                           
Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020                                           
податку на додану вартість 3021                                           
Цільове фінансування  (розшифрувати) 3030                       14 908,8              3 211,9              4 456,3              3 326,2              3 914,4
Надходження авансів від покупців і замовників 3040                                           
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3050                                                                                                                                   
кредити 3051                                           
позики  3052                                           
облігації 3053                                           
Інші надходження (розшифрувати)  3060                            155,8                   70,3                   56,9                   14,7                   13,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності 3100                                                                                                                                   
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  3110                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Розрахунки з оплати праці  3120                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3130                                                                                                                                   
кредити 3131                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3132                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3133                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: 3140                                                                                                                                   
податок на прибуток підприємств 3141                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на додану вартість 3142                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 3143                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
рентна плата 3144                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на доходи фізичних осіб 3145                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші обов’язкові платежі, у тому числі: 3146                                                                                                                                   
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 3146/1                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами  3146/2                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші платежі (розшифрувати) 3150                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів до бюджету 3160                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3170                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                       15 064,6              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 928,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності            
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності  3200                                                                                                                                   
Виручка від реалізації фінансових інвестицій 3210                                           
Виручка від реалізації необоротних активів  3220                                           
Надходження від продажу акцій та облігацій  3230                                           
Інші надходження (розшифрувати)  3240          
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності  3255                                                                                                                                   
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  3260                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Капітальне будівництво (розшифрувати)  3265                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  3270                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Придбання акцій та облігацій   3275                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3280                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295                                                                                                                                   
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності            
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності  3300                                                                                                                                   
Надходження від власного капіталу 3310                                           
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3320                                                                                                                                   
кредити 3321                                           
позики  3322                                           
облігації 3323                                           
Інші надходження (розшифрувати)  3340                                           
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності  3345                                                                                                                                   
Витрачання на викуп власних акцій 3350                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3360                                                                                                                                   
кредити 3361                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3362                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3363                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Сплата дивідендів  3370                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3380                                     (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395                                                                                                                                   
Чистий грошовий потік 3400                       15 064,6              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 928,3
Залишок коштів на початок періоду 3405          
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                                           
Залишок коштів на кінець періоду 3415                       15 064,6              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 928,3
IV. Капітальні інвестиції 
 
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:
4000                          797,1                  23,0                  32,0                  25,0                717,1
капітальне будівництво 4010                                        
придбання (виготовлення) основних засобів 4020                          345,0                   23,0                   32,0                   10,0                 280,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030                                        
придбання (створення) нематеріальних активів 4040                                        
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050                          212,8                       212,8
капітальний ремонт 4060                          239,3                       15,0                 224,3
             
Головний лікар   Л.КОВТУН  
     (ініціали, прізвище)   
Заступник голови   І.КЛІГУНОВА        

Перейти до вмісту