12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про програму підтримки редакції газети “Сільські горизонти” на 2012 рік

                                                      Image                                                         

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про програму підтримки редакції

газети “Сільські горизонти” на 2012 рік

Розглянувши поданий райдержадміністрацією проект програми підтримки редакції газети «Сільські горизонти» на 2012 рік, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Затвердити Програму підтримки редакції газети “Сільські горизонти” на 2012 рік (додається).

2.Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених даною програмою.

3.Головним розпорядником коштів по виконанню даної Програми визнати Конотопську районну державну адміністрацію.

4.Фінансовому управлінню Конотопської районної державної адміністрації забезпечити фінансування програми згідно з кошторисними призначеннями районного бюджету на 2012 рік.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики; організацію виконання – на відділи: фінансово-господарського забезпечення та з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Голова районної ради                              А.В.Боярчук

 

М.Г.Новосілець 2 35 75

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, райдержадміністрації – 1, фінансовому управлінню РДА – 1, відділам РДА: фінансово-господарському – 1, з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю – 1.

                                                                                    Додаток

                                                                           до рішення районної ради

                                                                           шостого скликання від 18.11.2011

 

Програма

підтримки редакції газети "Сільські горизонти" на 2012 рік

         І. Паспорт програми

         1. Ініціатор розроблення програми – Конотопська районна державна адміністрація (відділ внутрішньої політики райдержадміністрації).

         2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми – розпорядження голови РДА від 18.08.2011 №421 "Про проект Програми підтримки редакції газети «Сільські горизонти» на 2012 рік».

         3. Розробник програми – редакція газети "Сільські горизонти".

         4. Співрозробник програми – Конотопська районна державна адміністрація (відділ внутрішньої політики райдержадміністрації).

         5. Відповідальний виконавець програми – редакція газети "Сільські горизонти".

         6. Учасники програми – відділи та управління Конотопської районної державної адміністрації, районна рада.

         7. Термін реалізації програми – 2012 рік.

         8. Етапи виконання програми – 2012 рік.

         9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

                                                                                                                 Грн.

 

2012 рік

Всього:

460 000 грн

Кошти від передплати

327 600 грн.

Видавнича вартість

78 грн.

Середньорічний тираж (примірники)

4 200

Кошти від реклами, оголошень

80 000 грн.

Інші надходження

2 400

Фінансова підтримка з районного бюджету

50 000 грн.

 

         2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма          Основними пріоритетами в реалізації державної політики, в чому значна роль відведена друкованим засобам масової інформації, є формування громадської думки при вирішенні будь-яких справ. Газета покликана, перш за все, всебічно і об'єктивно висвітлювати діяльність районної державної адміністрації та районної ради згідно із законами України "Про порядок висвітлення    діяльності    органів    державної   влади    та    органів    місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". В умовах розбудови держави на демократичних засадах виникає необхідність об'єктивного інформування населення району про хід державотворчих процесів, суспільно-політичне життя країни, області, району. Всебічне висвітлення багатогранного життя можливе лише за умови підтримки районної газети, журналістський колектив якої має сталі традиції тісної взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Газета впродовж усього періоду з часу заснування залишається головним друкованим органом, який оперативно і неупереджено здійснює інформування жителів району про діяльність органів влади, інші події, що відбуваються на Конотопщині. Редакційний колектив докладає зусиль, щоб чітко і якісно справлятися з виконанням покладених на нього завдань.

         3. Мета програми

         Редакція створена з метою підготовки і випуску у світ газети "Сільські горизонти". Вона реалізує програму газети, затверджену рішенням районної ради.

         Метою діяльності редакції є збирання, редагування, виготовлення та розповсюдження об'єктивної інформації шляхом публікації матеріалів, що відображають усі сторони суспільно-політичних процесів, що відбуваються в регіоні, Україні та в світі.

         Для здійснення мети і завдань редакції вона має право у відповідності з чинним законодавством займатися:

         –    збиранням різного виду інформації (робити запити, акредитувати своїх працівників на зібраннях, сесіях, інших заходах державних органів та громадських організацій);

         –    виробничо-господарською діяльністю;

         –    рекламною діяльністю;

         –    закупівлею засобів виробництва;

         –    наданням інформаційних послуг;

         –    іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.

         4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

         Для формування об'єктивної громадської думки колектив редакції газети "Сільські горизонти" на період 2012 рік поставив перед собою такі основні завдання:

         1) продовжувати удосконалювати систему одержання, збирання, творення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів влади, різних служб, підприємств і організацій з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу відповідних служб;

         2) забезпечувати   підготовку   та   регулярну   публікацію   матеріалів   під спеціальними  рубриками:  "Офіційно",  "Слово  про  депутата",  "За  круглі столом", "Гаряча лінія", "У комісіях райради" тощо;

         3) готувати та оприлюднювати на сторінках газети діяльність керівників району, різних служб та установ, керівників господарств, сільських голів, трудових колективів, використовуючи різноманітні газетні жанри: статті, інтерв'ю, кореспонденції, інформації та інше;

         4) здійснювати постійну інформаційну підтримку заходів, що відбуваються за ініціативи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

         5) надавати методичну допомогу керівникам та спеціалістам органів влади, різних служб щодо підготовки інформаційних матеріалів для висвітлення в засобах масової інформації;

         6) активізувати роботу позаштатних авторів, за допомогою яких висвітлювати життя і діяльність сільських громад району;

         7) працювати над покращенням художньо-графічного оформленню видання, забезпечити його якісне поліграфічне виконання.

         8) фінансування програми здійснюється за рахунок коштів від передплати – 327 600 грн; від реклами і оголошень – 80 000 грн; інші надходження – 2 400 грн; фінансової підтримки з районного бюджету на 2012 рік – 50 000 грн.

                  5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

         1. У редакції районної газети "Сільські горизонти" провести розподіл та закріплення творчих працівників за певними сільськими (селищною) радами, відділами, управліннями райдержадміністрації та районної ради з метою продуктивної та тісної співпраці.

         2. Систематично готувати виступи посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування на сторінках газети, а також проводити телефонні "гарячі" лінії, подавати бесіди за "круглим столом" тощо.

         З. При плануванні роботи редакційного колективу враховувати заходи, що плануються районною радою та райдержадміністрацією, сільськими (селищною) радами з наступним висвітленням їх на сторінках газети.

         4. Закріпити відповідальних за підготовку і публікацію матеріалів про роботу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

         5. До визначних подій і свят, заходів, що проводитимуться в районі, практикувати спецвипуски газети.

6. Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми

підтримки редакції газети «Сільські горизонти» на 2012 рік

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми

Строки

виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовані

обсяги

фінансування, грн

Очікуваний

результат

1.

Поліпшення

змісту газети

Залучити до висвітлення

багатогранного життя селян, сільської інтелігенції, громадських кореспондентів, працівників різних служб і установ

Протягом 2012

року

Редакція

газети

«Сільські

горизонти»

Власні

кошти

410 000

Забезпечити

високу якість

матеріалів при

якнайширшій

географії

2.

Підвищення

результативності

газетних

матеріалів

Готувати матеріали передового досвіду в народному господарстві, критичні матеріали

Протягом 2012

року

Редакція

газети

«Сільські

горизонти»

Власні

кошти

 

Забезпечити

впровадження

передового

досвіду,

усунення

недоліків на

виробництві під

час перевірок

3.

Поліпшення

верстки  газети, її

художнього

оформлення

Застосовувати сучасні

методи  художнього

оформлення  газети,

використовуючи нові

шрифти, заставки

Протягом 2012

року

Редакція

газети

«Сільські

горизонти»

Власні

кошти

 

Забезпечити

якісне

поліграфічне

оформлення

газети

4.

Забезпечення

збільшення

тиражу газети до

4500   примірників

протягом року

а)  Практикувати  зустрічі  з

начальниками        поштових

відділень району та раивузла

поштового зв'язку з метою

роз'яснення  важливості

збільшення тиражу газети.

б) Проводити зустрічі  в трудових   колективах  з метою      вивчення думки читачів про газету.

в)     Проводити     конкурси серед працівників поштових  відділень на кращу організацію передплати.

Протягом 2012

року

Редакція

газети

«Сільські

горизонти»

Власні

кошти

 

Забезпечити

збільшення

середньорічного

тиражу газети до

4000        примірників

5

Забезпечення

вчасного фінансування

послуг з перевезення

газети, комунальні

послуги, оплата за

друкування

газети, придбання

паперу та

поліграфічних

матеріалів

Забезпечення  якісної підготовки    матеріалів  до  друку

Протягом 2012

року

Районна

державна

адміністрація,

редакція

газети

«Сільські

горизонти»

Кошти

районного

бюджету

50 000

Якісне висвітлення матеріалів

                 

 

         7. Координація та контроль за ходом виконання програми

         Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначених у цій програмі.

         Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. №367 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання" для узагальнення звітів про виконання регіональних програм щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом редакція газети готує інформацію районній раді та райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

         Координує хід виконання даної програми керівник апарату райдержадміністрації Забіяка В.О.

        

         Заступник голови районної ради               В.М.Малігон

М.Г.Новосілець 2 35 75

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту