12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну комплексну програму “Молодь Конотопщини” на 2012 рік


Image 

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про районну комплексну програму

“Молодь Конотопщини” на 2012 рік

 

        З метою реалізації державної молодіжної політики в районі, формування національної свідомості та патріотичного виховання молоді, формування правової культури та профілактики протиправної поведінки молоді,  формування здорового способу життя серед молоді та підлітків, сприяння розвитку дозвілля молоді керуючись  пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про хід виконання районної комплексної програми «Молодь Конотопщини» на 2011 рік,   районна рада вирішила:

           1.Затвердити районну комплексну програму «Молодь Конотопщини»  на  2012 рік  згідно з додатком  (додається).

            2. Рекомендувати селищній та сільським радам:

            2.1.Розробити та затвердити відповідну місцеву програму та при формуванні місцевих бюджетів на 2012 рік передбачити кошти на реалізацію заходів відповідної програми.

          3.Визначити головним розпорядником та відповідальним виконавцем програми  відділ у справах молоді та спорту Конотопської  районної державної адміністрації, Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, відділ у справах молоді та спорту Конотопської  районної державної адміністрації, Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5.Інформацію про хід виконання районної комплексної програми  «Молодь Конотопщини»  на 2011 рік затверджену рішенням районної ради (47 сесія п’ятого скликання) Конотопської районної ради від 24.09.2010  прийняти до відома.

 

Голова районної ради                                                           А.В.Боярчук

 

Рябко 

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії  з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту  -1,  райдержадміністрації – 1, фінансовому управлінню-1, відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації – 1, районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 1,  селищній та сільським радам – 30

Додаток

до рішення  районної ради

шостого скликання від 18.11.2011

 

Районна комплексна програма

“Молодь Конотопщини” на 2012 рік

 

І.Паспорт програми

 

1

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 16.09.2011              № 469 «Про   підготовку  проектів     районних програм    «Про   розвиток    фізичної культури   і спорту», «Про  розвиток футболу  в   районі»,          «Молодь Конотопщини», «Про підтримку сім’ї», «Про  забезпечення   рівності   жінок і

чоловіків у районі» на  2012  рік»

3

Розробник програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

4

Співрозробники програми

Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5

Відповідальний виконавець  програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту, Конотопський  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

6

Учасники програми

Відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації; відділ  освіти Конотопської районної державної адміністрації; Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

7

Терміни реалізації програми

2012 рік

8

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

  19 700,00

9.1

коштів районного бюджету

   19 700,00грн.

        

            2.Визначення проблеми, на розв'язання яких спрямована програма

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,  носієм інтелектуального  потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною,  творчою силою значною мірою залежить  процес державотворення.

Набуття Україною  незалежності, становлення громадянського суспільства  створили  передумови  для  розвитку вільної,  духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Основними  пріоритетами в реалізації державної молодіжної політики в районі є формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді, формування правової культури та профілактика протиправної поведінки молоді, підтримка діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій та учнівського самоврядування, формування здорового способу життя серед молоді та підлітків, сприяння розвитку дозвілля молоді.

Важливим завданням є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичного та економічного розвитку району.

Проте, проблеми, пов’язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострились в останні роки, справили негативний вплив на молодь.

Зменшується інтерес молоді до мистецтва, культурної спадщини, родинних традицій, негативно вливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та зарубіжної масової культури.

Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально-небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статтєвим шляхом.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку  молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує координації зусиль органів влади і громад коті в цьому напрямку, обумовлює необхідність прийняття районної  комплексної програми “Молодь Конотопщини” на 2012 рік.

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій шляхом консолідації зусиль місцевих  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, бізнес сектору для проведення серії спільних заходів, направлених на самореалізацію молоді.

Цільова група Програми – молодь від 14 до 35 років.

14-літні підлітки за своїми психофізіологічними особливостями відрізняються від 35-літніх працюючих молодих людей, що мають вже певні життєві досягнення та досвід. Молодь різниться за віком, статтю, соціальним положенням своїм та своїх батьків, регіональними відмінностями тощо. Для якісної роботи з молоддю необхідно дуже чітко диференціювати та систематизувати різні групи молоді. Під час планування завдань та заходів чітко уявляти, з якою саме групою молоді треба працювати в той або інший час, при реалізації того або іншого проекту.

Програма передбачає виокремлення наступних груп молоді:

старшокласники;

студенти;

працююча молодь;

непрацююча молодь;

девіантна молодь;

наркозалежні;

молодь, яка живе з ВІЛ;

талановита молодь;

лідери середовищ;

молодь з активною громадською позицією;

сільська молодь;

молодь, що опинилася в складних життєвих ситуаціях;

молодь, що знаходиться в місцях позбавлення волі;

молодь з обмеженими фізичними можливостями.

 

4. Обґрунтування шляхів і  засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Програми буде здійснюватись на засадах відкритості, прозорості та дієвості.

Реалізація молодіжної політики в районі може бути забезпечена шляхом:

– безпосередньої участі молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі   та молоді зокрема;

– активізації профілактично-просвітницької діяльності щодо профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі;

– усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя;

– підвищення рівня правової обізнаності молоді;

– урізноманітнення форм відпочинку та дозвілля дітей і молоді.

 

            Ресурсне забезпечення районної  комплексної  програми «Молодь Конотопщини» на 2012 рік

Обсяг коштів пропонується залучити на виконання програми у 2012 році

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми, грн.

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

2012 рік

19 700,00,00 грн.

районний бюджет,

 з них за виконавцями програми:

2012 рік

19 700,00 грн.

– Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

2012 рік

9 700,00грн.

– Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2012 рік

10 000,00грн.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового й безпечного способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій.

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях  поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

створити сприятливі умови для формування свідомого  ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;

забезпечити надання підтримки молодим громадянам   у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно;

зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;

більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

При контролі за виконанням Програми необхідно використовувати наступні кількісні та якісні показники:

Кількісні:

кількість та позитивна динаміка коштів, передбачених на виконання програми;

кількість дітей та молоді, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку;

кількість додатково залучених ресурсів;

кількість молоді, яка була залучена до участі в заходах;

кількість виданої продукції на виконання Програми (тиражі книг, буклетів тощо) та наданих послуг (проведених семінарів, тренінгів, засідань у форматі «круглих столів» тощо).

Якісні:

ефективність витрачання коштів на той чи інший проект у розрізі на одну людину;

аналіз результативності та ефективності проектів та заходів;

якість участі у всеукраїнських, обласних  та районних конкурсах (зайняті місця, напрацьовані матеріали та послуги);

аналіз наданих послуг (якість проведених тренінгів, семінарів, наданих індивідуальних послуг);

аналіз динаміки зменшення/збільшення випадків протиправної поведінки, негативних явищ у молодіжному та підлітковому середовищах.


 

                                                                                                                                                          

 

   6. Напрямки  діяльності та  заходи програми  районної комплексної програми «Молодь Конотопщини» на 2012

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік

заходів програми

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієн-товний обсяг фінансу-вання, гривень

Очікувані результати

 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

11

 

1. Створення умов для інтелек-туального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

1.1. Забезпечення проведення акцій, тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня громадської активності та обізнаності молодого покоління, розвиток системи учнівського та студентського само-врядування, лідерських якостей тощо

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту,

 

 

 

РЦСССДМ,

 

 

відділ  освіти

Не потребує фінансування

 

 

       – //-

 

-//-

 

Підвищення рівня обізнаності та залучення молоді до вирішення проблем у галузі молодіжної політики. Створення умов для її активної участі в громадському житті району.

 

 

 

1.2.  Забезпечення проведення районних молодіжних інтелектуальних та творчих заходів: фестивалів, конкурсів, ігор КВН, мистецьких акцій, інформаційних кампаній тощо та участь переможців у заходах  обласного рівня

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

РЦСССДМ,

відділ  освіти

         -//-

 

 

 

-//-

 

 

1.3. Проведення заходів до, Дня молоді, Дня студента, Дня захисту дітей, Дня святого Миколая та новорічних свят

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту,

 

 

РЦСССДМ,

Районний  бюджет

  

3 500,00

 

 

8 200,00

 

1.4. Забезпечення  проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування населення з молодіжних питань, шляхом підготовки, видавництва та розповсюдження інформаційних матеріалів у формі буклетів, плакатів, тощо.

2012 – рік

РЦСССДМ

 

Районний бюджет

800,00

 

 

1.6.  Забезпечення проведення на районному  рівні Всеукраїнського фотоконкурсу «Світ дитячої мрії»

 

2012 – рік

РЦСССДМ

 

Не потребує фінансування

 

 

1.7. Проведення заходів, спрямованих на залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади

2012 – рік

 відділ у справах сім’ї, дітей і молоді 

Не потребує фінансування

 

 

2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів

2.1.  Забезпечення  проведення молодіжних заходів з патріотичного виховання: акцій, ігор, конкурсів, засідань у форматі “круглих столів”, семінарів-тренінгів, тематичних лекцій, фестивалів, таборів, вишколів, походів, інформаційних кампаній, виїзних акцій тощо

2012 -рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

 

 

РЦСССДМ,

відділ  освіти

Районний  бюджет

1000,00

Формування у молоді почуття  патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських життєвих принципів

 

2.2. Широке  використання у встановленому чинним законодавством порядку при проведенні масових заходів державної символіки України з метою виховання у молоді поваги до державних символів України.

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

 

2.3.  Забезпечення  діяльності щодо проведення патріотичних заходів різноманітних форматів та спрямування

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

РЦСССДМ, відділ  освіти

Не потребує фінансування

 

Не потребує фінансування

 

 

2.4.  Забезпечення  участі делегації від району в загально – обласних та  всеукраїнських заходах патріотичного спрямування

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

 

 відділ  освіти

Районний бюджет

1200,00

 

2.5. Забезпечення  проведення, участі молоді у заходах  до Дня соборності, Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня Державного прапора, Дня незалежності, інших державних свят та пам’ятних подій, пов’язаних зі становленням української держави

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

 

   відділ  освіти

Не потребує фінансування

 

 

-//-

 

 

2.6.  Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності молоді щодо відповідального батьківства, соціального сирітства

2012 – рік

РЦСССДМ

 

           -//-

 

 

3. Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя

3.1. Проведення в навчальних закладах та  дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, формування навичок здорового способу життя

2011 – 2015 роки

відділ у справах  молоді та спорту,   відділ  освіти

       

          -//-

 

Поширення в молодіжному середовищі засад та принципів здорового й безпечного способу життя

 

3.2. Проведення різноманітних заходів, акцій, інформаційних кампаній, в тому числі творчих та мистецьких фестивалів, спрямованих на формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія тощо) та небезпечних хороб (ВІЛ СНІД, туберкульоз тощо)

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

 

 

РЦСССДМ

 

 

 відділ  освіти

 

           -//-

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

700,00

 

3.3. Забезпечення  участі у обласному молодіжного туристичного зльоту

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

Районний  бюджет

4000,00

 

3.4.  Забезпечення роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультативний пункт» у населених пунктах району, оздоровчих та пришкільних таборах

2012 – рік

РЦСССДМ

Не потребує фінансування

 

 

3.5. Проведення інформаційних кампаній серед молоді, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя шляхом підготовки, видавництва та розповсюдження інформаційних матеріалів (буклетів, плакатів, тощо). Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності молоді щодо профілактики негативних явищ, формування навичок здорового способу життя

2012 – рік

РЦСССДМ

Районний бюджет

300,00

 

4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

4.1.Бронювання якісних (за оплатою праці), робочих місць для працевлаштування молоді відповідно до потреби

2012 – рік

Районна державна адміністрація

Не потребує фінансування

 

Забезпечення зайнятості молоді шляхом отримання практичних навичок та досвіду роботи за фахом

 

5. Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

5.1. Надання організаційної, консультативної, юридичної допомоги під час реєстрації та діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій. Здійснення заходів щодо налагодження співпраці з молодіжними та дитячими громадськими організаціями

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

 

 

 

РЦСССДМ

-//-

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

Делегування частини повноважень та управлінських рішень від органів виконавчої влади громадським організаціям

 

5.2. Проводити на районному рівні конкурси соціально значущих проектів дитячих, молодіжних громадських організацій

2012 – рік

відділ у справах  молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

 

УСЬОГО:

19 700,00

 

 


 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

               Виконання програм здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

               Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійсню відділ у правах молоді та спорту райдержадміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів  районна державна адміністрація.

               Згідно з Наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006р. № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” для узагальнення звіту про виконання програми  до 15 січня   наступного за звітним періодом інформує управління економіки районної державної адміністрації та районну раду про стан виконання даної програми.

                        Координує хід виконання даної програми заступник голови райдержадміністрації Мельничук О.В.   

 

 

 

     Заступник голови районної ради                                                                      В.М.Малігон                

 

  


 

ДОВІДКА

про хід виконання районної комплексної програми

“Молодь Конотопщини” на 2011 рік

На виконання рішення Конотопської районної ради від 24.09.2010 (47 сесія п’ятого скликання) розроблена та затверджена районна комплексна програма «Молодь Конотопщини» на 2011 рік.

Метою даної програми є реалізація державної молодіжної політики, поліпшення соціально-економічного становища молоді, створення умов для життєвого самовизначення і самореалізації молодих громадян.

Програма складається з  5 розділів та місить 13 пунктів. На її реалізацію у 2011 році по відділу у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації передбачено   9700 грн. Крім цього реалізація програми здійснюється через діяльність РЦСССДМ де відповідно передбачені кошти в сумі 10 000 грн.

Формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді.

Патріотичне виховання здійснюється в усіх навчальних закладах району. Формування національної свідомості молоді забезпечується в процесі діяльності громадської організації „Сучасність і Майбутнє”, шкільних дитячих піонерських організацій, районної ветеранської організації.

Центром патріотичного виховання в школах є музей і музейні кімнати, де проводяться тематичні заходи, зібрання учасників історичних подій. При музеях та навчальних закладах району працює 23 пошукових загони, метою яких є дослідження теми Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та Голодомору 1932-1933 років.

Учні навчальних закладів постійно надають волонтерську допомогу одиноким людям похилого віку, ветеранам, проводяться акції «Турбота»,  «Допоможи старій людині», «Ветеран»,  «Допоможи ветерану», «Пам’ять», «Милосердя», «Вчитель не повинен бути самотнім», «З добрим ранком, ветеране!».

У 2011 році з метою підвищення національно-патріотичної свідомості учнів навчальними закладами району були організовані заходи до 70-річчя партизанської руху та Дня партизанської слави.

До Дня збройних сил України у загальноосвітніх закладах району проводяться спортивні змагання, постійно діють та систематично  оновлюються музеї, куточки бойової слави.

У зв’язку з відзначенням у 2011 році 70-ї річниці трагедії Бабиного Яру у навчальних закладах проведені заходи та організовані заходи  експозиції, присвячені 70-річчю трагедії Бабиного Яру та Герою України Тетяні Маркус.

Учні району взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі науково-пошукових учнівських та студентських творчих робіт, присвяченому 20-й річниці незалежності України. Пошукова, краєзнавча робота про життя героя соціалістичної праці Руденко Галини Тимофіївни та добірка поезій, присвячених  20-й річниці незалежності України, відправлені для участі в ІІІ етапі конкурсу.

З метою формування національної свідомості української молоді щороку проводяться відповідні заходи до Дня Перемоги –  мітинги-реквієми, години пам’яті, виставки документальної та художньої літератури, інші урочистості.

Спортивні заходи, турніри, змагання поєднуються з формуванням у молоді патріотичних переконань. У районі стали традиційними змагання з волейболу на приз воїна – інтернаціоналіста О.Максимовича, турніри з міні – футболу на кубок В.Назаренка.

З метою виховання в молоді поваги до державної символіки України вона часто використовується при проведенні загальношкільних заходів.

Формування правової культури та профілактика протиправної поведінки молоді.

Відділ у справах молоді та спорту співпрацює з освітньо – культурними закладами, громадськими організаціями, структурними підрозділами Конотопської районної державної адміністрації з питань правової освіти населення.

З метою підвищення загального рівня правової культури молоді,  вдосконалення системи правової освіти населення районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  на базі Вирівської загальноосвітньої школи створений та діє правовий молодіжний клуб “Молодь і право”. На засіданнях  клубу висвітлюються питання стосовно майнових прав дітей, цивільно-правового, адміністративного та кримінального законодавства,  крім того до участі у засіданнях запрошуються юрист, дільничні інспектори міліції, вчителі. У поточному році відбулось 4 засідань клубу „Молодь і право”. В закладах культури району постійно проводяться заходи, спрямовані на поширення правових знань серед молоді та підлітків. 

Доброю традицією стало проведення тижнів та декад правових знань. Так в закладах культури району у квітні та жовтні  проводяться  Тижні правових знань на тему “Немає прав без обов’язків”, проведені бесіди “Кримінальна відповідальність за злочин”, “Молодь і протиправна поведінка”, оформлено виставку порад “Я і мої права”, в бібліотеках району оформлено книжкові виставки “Закон і право для всіх єдині”, “Правова держава та її закони”, виставки-протести “Не порушайте наші права”.

Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з відділом у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації здійснюється  профілактична робота щодо запобігання правопорушенням і бездоглядності серед дітей, попередження негативних явищ у дитячому та підлітковому середовищі. Протягом поточного року в рамках роботи Мобільного консультативного пункту в сільській місцевості з метою пропаганди здорового способу життя було здійснено 11 виїздів до населених пунктів району (с.Попівка, с.Кошари, с.Новомутин (3 виїзди), с.Козацьке, с.Хижки, с.Пекарі, с.Мельня, с.Бочечки, с.Юрівка), проведено 22 групових заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління, зловживання алкоголем, наркоманії в дитячому, молодіжному, сімейному середовищі, охоплено роботою 590 осіб, надано 57 індивідуальних послуг 24 особам. З учнями проведені лекції, бесіди на теми: “Популяризація здорового способу життя”, „Профілактика правопорушень серед підлітків”, „Особливості підліткового спілкування”, „Вплив шкідливих звичок на організм підлітків”. Було розповсюджено 600 інформаційних листівок щодо пропаганди здорового способу життя.

Постійно здійснюється робота щодо соціальної підтримки сім’ї. Так, спільно зі службою у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами місцевого самоврядування здійснюються соціальні інспектування різних категорій сімей району з метою обстеження житлово-побутових умов проживання, морального, психологічного стану членів сім’ї, умов виховання дітей, забезпечення захисту їхніх прав. Сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно подолати життєві труднощі перебувають під соціальним супроводом спеціалістів районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідно до чинного законодавства при відділі у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації створена та діє комісія з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, засідання якої проводяться щоквартально. Протягом поточного року відбулось – 1 засідання та розглянуто 2 питання щодо сімей даної категорії.

У поточному році соціальним супроводом охоплено 6 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. З метою допомоги сім’ям у подоланні життєвих труднощів в ході здійснення соціального супроводу спеціалістами центру членам сімей даної категорії надається ряд адресних соціальних послуг. Протягом поточного року було надано близько 220 послуг.

Особлива увага в роботі відділу у справах молоді та спорту приділяється профілактиці насильства та жорстокого поводження в сім’ї. З цією метою здійснюється профілактична і роз’яснювальна робота, проводяться бесіди „Все починається з сім’ї”, „Відповідальні батьки”, „Сім’я – простір без насильства”, що дає можливість попередити негативні прояви в сімейному середовищі. Протягом поточного року спеціалістами районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 10 бесід на відповідну тематику.

В поточному році  надійшло 1 повідомлення про жорстоке поводження матері відносно малолітньої дитини. В зв’язку з цим на місце події виїхала комісія в складі заступника голови Конотопської районної державної адміністрації, начальників служби у справах дітей та відділу у справах молоді та спорту, яка обстежила житлово – побутові умови проживання сім’ї, поспілкувалася з сусідами, сільським головою, відвідали навчальний заклад, який відвідувала дитина. Рішенням координаційної ради по соціальному захисту та профілактиці неповнолітніх дитина повернута батьку і на даний час загрози життю та здоров’ю дитини немає.

Підтримка діяльності молодіжних об'єднань та учнівського самоврядування.

            Активізована робота щодо підтримки діяльності молодіжних організацій, залучення молоді до активної громадської діяльності. За сприянням відділу у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації на території Конотопського району діє громадська організація “Сучасність і майбутнє”, основним напрямком якої є провадження оздоровчої та освітньої діяльності, пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних явищ серед молоді, проведення молодіжних акцій та сприяння самореалізації молоді.

Центр позашкільної роботи та методист з виховної роботи опікуються молодіжними громадськими організаціями району, а також надають організаційну, консультативну та юридичну допомогу при їх реєстрації.

З метою утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді, розвитку молодіжного та дитячого волонтерського руху в Конотопському районі відбувалась Всеукраїнська благодійна акції “Серце до серця”. Зібрані кошти перераховані на спеціальний благодійний рахунок.

Формування здорового способу життя серед підлітків та молоді.

Особливого значення набуває профілактична та інформаційно – просвітницька робота спрямована на формування здорового способу життя, проводяться відповідні акції, заходи.

У кожному навчальному закладі району діють громадські наркологічні пости, метою яких є проведення роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді щодо недопущення вживання наркотичних та психотропних речовин, алкоголю, тютюнопаління.

Протягом 2010 – 2011 навчального років  було проведено багато різноманітних конкурсів, виставок творчих робіт учнів: щороку проходять предметні олімпіади І, ІІ та ІІІ етапів, конкурс «Керуй своїм життям» (до Дня солідарності з ВІЛ-інфікованими людьми), конкурс творчих робіт «Здорове життя – успіх буття», літературний конкурс «Проба пера» та ін.

У квітні поточного року на базі Попівської  загальноосвітньої школи                 І – ІІІ ступенів була проведена акція присвячена Всесвітньому дню здоров’я “Раз, два, три – будемо здорові ми!”, організована районним центром соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді спільно з відділом у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації. Основною метою проведення акції було сприяння ґрунтовному оволодінню учнями достовірної інформації про шкідливі звички, їх профілактику, відповідальне ставлення до власного здоров’я. Акція проходила у вигляді спортивних змагань, які чергувались цікавою вікториною та  конкурсом плакатів з даної тематики. Було охоплено 60 осіб, розповсюджено 100 інформаційних листівок на тему попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу «Обери життя».

10 вересня з метою залучення молоді до активного відпочинку, популяризації фізичної культури і спорту серед школярів, на базі Дубов’язівської спеціалізованої  школи І – ІІІ ступенів відбувся районний захід з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту, в рамках якого проведені змагання з міні – футболу, волейболу, тенісу, дартсу.

17 вересня в с. Землянка пройшли спортивні змагання – естафета перенесення мішків, перетягування канату, гирьового спорту, армреслінгу.

Набравши найбільшу кількість очок перемогу здобула команда з                            с. Салтикове, другими фінішували команда Землянка 1, третіми –Землянка 2. Переможці і призери отримали подарунки та були нагороджені грамотами.

Здоровий спосіб життя популяризується під час оздоровлення та відпочинку дітей.

У межах наданих законодавством повноважень здійснюються заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для літнього оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Влітку 2011 року у пришкільних таборах відпочило: 32 дітей-інвалідів, 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 145 дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, 100 талановитих і обдарованих дітей, 423 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 23 дітей групи ризику; 248 дітей шкільного віку працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села оздоровились у дитячому оздоровчому таборі “Зірка”;  25 обдарованих дітей у профільному таборі.

Протягом травня – листопада 2011 року відділом у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації в Міжнародному дитячому центрі “Артек”  та «Молода гвардія» було оздоровлено 12 дітей Конотопського району.

З метою організації змістовного відпочинку, пропаганди здорового способу життя та туризму стало традиційним проведення туристичного зльоту в області, так у поточному році  з 07 липня по 09 липня 2011 року молодіжна районна команда прийняла  участь в обласному туристичному зльоті упродовж 3 днів «Сумщина –молодіжна країна» де зайняла ІІ місце у конкурсі «Репортаж» та ІІІ місце у конкурсі «Кращий туристичний табір».

 

 

Сприяння розвитку дозвілля молоді.

Питаннями підтримки та дозвілля молоді займаються відділи Конотопської районної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, освіти, культури і туризму, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми селищної та сільських рад.

         Працівниками культури  для молоді організовуються різноманітні конкурсно – розважальні програми: “Солодка пара”, “Міс красуня”, “Осінній бал”,  “Випробуй себе”, диспути “Чи легко бути молодим?”, інформаційні години “Молодь обирає здоровий спосіб життя”, літературно-музичні свята “Прекрасно бути молодим”, години спілкування “Молодь ХХІ століття та її проблеми” і т.д.

      Ефективною формою організації дозвілля молоді  є участь в клубах за інтересами та любительських об’єднаннях.  На увагу заслуговує робота клубу молодої сім'ї, що працює при Вирівській сільській бібліотеці, любительського об’єднання “Любисток” Бочечківського СБК і т.д.

Доброю традицією стало проведення районного конкурсу читців, присвяченого пам'яті Т.Г.Шевченка, районного фестивалю сімейної творчості “Родинні джерела Конотопщини”, вокального мистецтва “Осінні мелодії Конотопщини” .

       В бібліотеках району традиційно в кінці березня проходить Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги.

   Всіляко залучається творча молодь до участі у всеукраїнських та обласних фестивалях та конкурсах. Так, соліст зразкової дитячої вокальної студії «Самоцвіти Конотопщини» РБК Я.Йотка отримав Гран-прі обласного дитячого фестивалю «Чарівний ключик»,   взяв участь в обласному фестивалі дитячої творчості «Юні таланти нової Сумщини». Соліст зразкової дитячої вокальної студії “Самоцвіти Конотопщини” Сергій Охонько зайняв ІІ місце в обласному фестивалі-конкурсі української пісні ім.Б.Гмирі “З іменем славетного земляка”. Солісти районного будинку культури Марина Цапліна та Сергій Руденко взяли участь в заключному етапі обласного фестивалю мистецтв Сумщини «Свята моя земля, велична Україна!», присвяченому       20-й річниці незалежності України.

З метою організації цікавого, змістовного дозвілля дітей соціально-уразливих категорій наприкінці травня для них у кафе «Нептун» було організоване свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Святкування відбулося в цікавій конкурсно-розважальній формі. Наприкінці свята для дітей було влаштоване солодке частування.

З нагоди відзначення Дня молоді в с. Мельня відбулось районне свято “Молодецька слава Конотопщини”, організоване відділом у справах молоді та спорту спільно з ФСТ “Колос” та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. В рамках проведення даного заходу пройшли змагання з футболу, волейболу, естафета “Тато, мама, я – спортивна сім’я”. Учасники та переможці змагань були нагороджені призами та подарунками.

       В рамках діяльності спеціалізованого формування Служби соціальної підтримки сімей здійснюється робота щодо надання соціальних послуг різним категоріям сімей району, зокрема з питань виховання дітей, міжособистісних відносин, формування сприятливого мікроклімату, задоволення потреб та інтересів членів сім’ї. Так, у поточному році було надано 90 індивідуальних послуг різним категоріям сімей.

Обдарована та талановита молодь району активно приймає участь у різноманітних фестивалях, олімпіадах. Відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації створена база даних „Обдарованість”, яка налічує 150 дітей. 10 обдарованих дітей району отримують стипендії голови Конотопської районної державної адміністрації, 1 дитина отримує стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації.

В квітні 2011 року за сприянням відділу у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації в рамках проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю “Таланти багатодітної родини” прийняло участь 4 дітей району, де Каранюк Ірина (с. В. Самбір) посіла призове місце та була нагороджена путівкою до Міжнародного дитячого центру “Артек”.

На території району діють дві основні футбольні команди: “Харчовик”, яка у поточному році посіла  ІІ місце в області серед команд ІІ групи та футбольна команда “Мрія” (с. Жовтневе), яка зайняла 6 місце у Чемпіонаті з футболу обласної організації ФСТ „Колос”.

З метою забезпечення зайнятості молоді шляхом практичних навичок та досвіду роботи за фахом в кожній школі проводяться профорієнтаційні заходи. Цьому сприяють також профорієнтаційна робота Конотопського міськрайоного центру зайнятості. Для  інформування молоді про наявні робочі місця на підприємствах і установах міста та району проводяться „Ярмарки професій”.

Протягом поточного року на обліку в Конотопському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 568 молодих громадян. За 9 місяців працевлаштовано 295 молоді особи,  в т.ч. 1 особа з обмеженими фізичними можливостями. 405 осіб з числа молоді району приймали участь в семінарах. з організації підприємницької діяльності.

         

 

 

Начальник відділу у справах

молоді та спорту Конотопської

районної державної адміністрації                                               Т.В.Рябко

                                          

 

       

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту