12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну програму забезпечення рівності жінок і чоловіків…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

 Про районну програму забезпечення рівності

жінок  і чоловіків у районі на 2012 рік

З метою  реалізації державної гендерної політики, поліпшення становища жінок на ринку праці, утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації як основного права людини керуючись  пунктом 16 частиною 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та заслухавши інформацію про виконання районної програми «Про забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі» на 2011 рік  районна рада вирішила:

            1.Затвердити районну програму забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі на 2012 рік (додається).

            2.Рекомендувати селищній та сільським радам:

            2.1.Розробити  та затвердити відповідну місцеву програму  забезпечення рівності жінок і чоловіків та при формуванні місцевих бюджетів на 2012 рік передбачити кошти на реалізацію заходів відповідної програми.

            3.Визначити головним розпорядником та відповідальним виконавцем  програми відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.

            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.

5.  Зняти з контролю районну програму «Про забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі» на 2011 рік затверджену рішенням 47 сесії п’ятого скликання Конотопської районної ради від 24.09.2010 року  з 01.01.2012 року в зв’язку з її виконанням.

Голова районної ради                                  А.В.Боярчук

  

Рябко 

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії  районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони   здоров’я, соціального захисту-1, райдержадміністрації –1, фінансовому управлінню  РДА –1, управлінню економіки РДА – 1, міськрайонному відділу УМВС України в Сумській області -1, відділу у справах молоді та спорту-1, службі  у справах дітей-1,  районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді-1, відділу з питань внутрішньої політики -1, селищній та сільським радам – 30.

 Додаток

 до рішення районної ради

 шостого скликання від 18.11.2011

Районна програма

забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі  на  2012 рік

1.Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ  у справах молоді та спорту)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 16.09.2011р.                 № ____«Про підготовку  проектів     районних програм    «Про   розвиток    фізичної культури   і спорту», «Про  розвиток футболу  в   районі»,          «Молодь Конотопщини», «Про підтримку сім’ї», «Про  забезпечення   рівності   жінок і чоловіків у районі» на  2012  рік»

3.

Розробник програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ  у справах молоді та спорту)

4.

Співрозробники програми

Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Конотопський міський відділ УМВС України в Сумській області, відділ з питань внутрішньої політики Конотопської районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець  програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ  у справах молоді та спорту)

6.

Учасники програми

Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Конотопський міський відділ УМВС України в Сумській області, відділ з питань внутрішньої політики Конотопської районної державної адміністрації

7.

Терміни реалізації програми

2012 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

700 грн.

9.1.

коштів районного бюджету

700 грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Чинне законодавство гарантує жінкам і чоловікам України рівні права та можливості, але наскільки вони  реально допомагають жінкам відчути себе вільними та рівними в політичній, культурній, соціальній, економічній сфері, в  працевлаштуванні та в повсякденному житті.

            Закони України та відповідні нормативно-правові акти передбачають  відсутність  дискримінації жінок. Конституція України (ст.24) гарантує забезпечення рівності прав жінки і чоловіка, створення умов, які  надають  жінкам можливість  поєднувати працю з  материнством.  Національне  законодавство щодо жіночої праці  враховує чинні міжнародні законодавчі акти ратифіковані Україною.

            Яким же є становище жінок в Україні на сьогоднішній день? Основною проблемою є декларативний  характер гендерної рівності та формальність прав жінок. Реальна ситуація є прямо протилежною правовим нормам.

На шляху до встановлення гендерної рівності у нашому суспільстві стоять  наступні чинники:

– стереотипи масової свідомості, які і досі розглядають жінку, як слабку у порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільному та економічному житті, чоловіча ідеологія є породженням тоталітарної системи, але виховання спроможне змінити гендерну ментальність;

– кризова економічна ситуація (і особливо безробіття, яке  штовхає жінок на заробітчанство, що нерідко призводить до продажу жінок та подальшої сексуальної експлуатації);

– слаборозвинуте громадянське суспільство, у тому числі пасивність жіночих організацій та окремих жінок у відстоюванні своїх законних прав і  свобод.

            Ці та інші вищезазначені проблеми, що стосуються  дотримання конституційних положень щодо рівності жінок і чоловіків, вимагають  здійснення комплексу заходів, як на загальнодержавному, так і районному рівні з метою позитивного вирішення гендерних питань в усіх сферах  життєдіяльності населення району.

             3.Визначення мети програми

Метою   програми є досягнення  паритетного становища  жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства  шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  недопущення дискримінації за ознакою статі.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

            Гендерна рівність – рівний правовий статус  жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь  у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Це означає, що чоловіки та жінки мають однакові умови для здійснення своїх людських прав, однаковий потенціал для свого  внеску в національний, політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток і рівні права на те, щоб  скористатись  результатами цього розвитку.

            Пріоритетними заходами щодо реалізації гендерної політики є:

            – сприяння поліпшенню становища жінок на ринку праці;

            – проведення “круглих столів” з питань  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

            – проведення просвітницької  і роз’яснювальної роботи щодо  попередження насильства в сім’ї та проявів різних форм насилля стосовно жінок;

            – забезпечення функціонування консультативних пунктів, що надають  інформаційні та юридичні послуги щодо обізнаності людей, які планують виїхати за кордон, зменшення кількості людей, постраждалих  внаслідок торгівлі людьми, шляхом розвитку скоординованої співпраці відповідних структурних підрозділів виконавчої влади та громадських організацій;

            – проведення роз’яснювальної роботи щодо відповідального батьківства, соціального сирітства, з питань  планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я чоловіків та жінок;

            – співпраця з жіночими та молодіжними  громадськими організаціями району в галузі забезпечення рівності жінок і чоловіків.

Реалізація зазначених заходів дасть змогу надати чоловікам і жінкам рівні можливості у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.

            Ресурсне забезпечення районної  програми забезпечення  рівності

жінок  і чоловіків у районі на 2012 рік  

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми у 2012 році

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми, грн.

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

2012 рік

700

районний бюджет,

з них за виконавцями програми:

2012 рік

700

– Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

2012 рік

700

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основні  завдання програми:

– реалізація державної політики  у сфері забезпечення гендерної рівності в районі;

– забезпечення співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій у вивченні гендерних питань;

– підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;

– проведення конференцій, засідань круглих столів, навчальних семінарів, інших заходів з питань гендерної політики;

– проведення роз’яснювальної, просвітницької роботи з членами родин, у яких допускається фізичне та моральне насильство;

– здійснення інформаційно-просвітницької роботи  з питань  ліквідації дискримінації за ознакою статі, подолання  стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері;

– забезпечення включення гендерної складової до програм  соціально-економічного розвитку району, а також  дотримання гендерної рівності під час  вирішення кадрових  питань у місцевих органах влади.

Виконання програми дасть змогу:

– забезпечити рівність прав та можливостей жінок  і чоловіків у сфері працевлаштування, кар’єрного росту, кваліфікації та перепідготовці, впровадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням  сімейних обов’язків;

– підвищити рівень соціально-правового захисту жінок і чоловіків;

розробити механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на районному  та місцевому рівнях;

– покращити  соціально-побутові, економічні, психологічні умови життя жінок і чоловіків;

– спрямувати зусилля органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування, громадськості на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності.           

                     


 

6. Напрями діяльності та заходи щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі на 2012 рік

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані обсяги фінансування

(вартість), (грн.)

Очікувані результати

1

Інформаційно – просвітницька та профілактична діяльність.

Проведення семінарів, робочих зустрічей, засідань “круглих столів” з питань підвищення  ролі жінок у суспільстві

Протягом

2012 року

Відділи: у справах молоді та спорту,  з питань внутрішньої політики;

РЦСССДМ

Подолання гендерних стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві

Проведення гендерних досліджень у районі

Протягом

2012 року

Відділи: у справах молоді та спорту, з питань внутрішньої політики,  управління статистики

Оформлення гендерної характеристики району

Проведення  інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення  щодо запобігання торгівлі людьми та вчинення насильства

Протягом

2012 року

Відділ у справах  молоді та спорту

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> 

 

РЦСССДМ, МРВ УМВС України в Сумській області  спільно  з громадськими організаціями                         

Районний бюджет

200

Попередження та профілактика різних проявів насильства над жінками; поліпшення якості надання послуг  потерпілим від торгівлі людьми

2

Популяризація здорових сімейних стосунків.

Організація та проведення традиційної районної акції «16 днів проти гендерного насильства»

Протягом

2012 року

Відділ у справах молоді та спорту спільно  з громадськими організаціями

Районний бюджет

200

Зменшення кількості жертв гендерного насильства, популяризація форм роботи по боротьбі з насильством

Проведення

“Круглого столу” з видатними жінками Конотопщини.

Протягом

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>2012 року

Відділ у справах молоді та спорту

РЦСССДМ

Районний бюджет

300

Вшанування жінок району, відзначення видатних жінок Конотопщини

Проведення роз’яснювальної роботи серед населення різних вікових груп щодо відповідального батьківства, соціального сирітства

Протягом

2012 року

Відділ у справах молоді та спорту, РЦСССДМ, служба у справах дітей

Формування відповідального батьківства та профілактика соціального сирітства


 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програм здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

   Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійсню відділ у правах молоді та спорту райдержадміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів  районна державна адміністрація.

   Згідно з Наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006р. № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” для узагальнення звіту про виконання програми  до 15 січня   наступного за звітним періодом інформує управління економіки районної державної адміністрації та районну раду про стан виконання даної програми.

            Координує хід виконання даної програми заступник голови   Конотопської райдержадміністрації Мельничук О.В.        

  

Заступник голови районної ради                                       В.М.Малігон

       

                                              Довідка

відділу у справах молоді та спорту про стан виконання районної програми забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі на період до 2011 року

На виконання рішення Конотопської районної ради від 24.09.2010 «Про забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі на 2011 рік» (47 сесії п’ятого скликання) була розроблена та затверджена районна програма «Забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі  на  2011 рік».

Метою даної програми є  реалізація державної гендерної політики, поліпшення становища жінок на ринку праці, утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації як основного права людини.

Спільно з виконкомами селищної та  сільських рад, відділом у справах молоді та спорту райдержадміністрації та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації проводиться робота щодо забезпечення рівності чоловіків і жінок, запобігання дискримінації жінок. Так, з метою реалізації державної гендерної політики, запобігання фактам насильства в сім’ї відділом у справах молоді та спорту була проведена акція «16 днів проти гендерного насильства» шляхом інформаційно – просвітницької роботи з питань запобіганню насильству та забезпечення гармонійних стосунків у сім’ї.  Це в першу чергу дало можливість наголосити на актуальності даної проблеми, а також донести до населення деякі аспекти правового та соціального захисту потерпілих від насильства.

З метою попередження насильства в сім’ї здійснюється профілактична і роз’яснювальна робота, спрямована на попередження випадків жорстокого поводження з дітьми. Так, проводяться бесіди „Все починається з сім’ї”, „Відповідальні батьки”, „Сім’я – простір без насильства”, що дає можливість попередити негативні прояви в сімейному середовищі. Протягом поточного року спеціалістами районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 10 бесід на відповідну тематику.

З метою реалізації державної гендерної політики, утвердження рівних прав та можливостей чоловіків і жінок було проведено спортивний турнір з міні – футболу між дівочими командами до Міжнародного дня 8 Березня. Відзначення Міжнародного жіночого дня також відбулось у вигляді засідань молодіжних клубів на теми: “Поділись своїм теплом, жінко!”, дирекціями шкіл та будинків культури організовані та проведені вечори відпочинку.

Для формування відповідального батьківства та попередження соціального сирітства при “Школі материнства” відділкової лікарні  станції Конотоп працює консультативний пункт районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де з вагітними жінками проводяться бесіди, лекції, спрямовані на профілактику раннього соціального сирітства, дитячої бездоглядності, насильства в сім’ї, психологічної підготовки жінок до майбутнього материнства на теми: „Життя до народження”, „Виховуємо з народження”, “Безпечне материнство”, “Відповідальне батьківство”.

Також з метою профілактики раннього соціального сирітства, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності аналогічна робота здійснюється при Медико – соціальному центрі для дітей, позбавлених батьківського піклування. З батьками дітей проводяться бесіди стосовно відповідального батьківства та виховання дитини в сім’ї, відповідною роботою було охоплено 3 батьків. 

В зв’язку з виконанням вищезазначеної програми пропоную зняти її з контролю.

Начальник відділу у справах молоді та спорту                               Т.В.Рябко

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту