6 сесія 8 скликання (26.03.2021)

Про районну Програму підтримки органів виконавчої влади та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Конотопського району на 2021 рік у новій редакції

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.03.2021

Про районну Програму підтримки органів

виконавчої влади та реалізації заходів

соціально-економічного розвитку

Конотопського району на 2021 рік у

новій редакції

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», статті 85 Бюджетного кодексу України, для забезпечення здійснення органами виконавчої влади в Конотопському районі власних конституційних повноважень, спрямованих на надання якісних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, створення зручних і сприятливих умов праці, з метою реалізації заходів державної політики, забезпечення прав і свобод громадян, сприяння соціально-економічному розвитку Конотопського району,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну Програму підтримки органів виконавчої влади та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Конотопського району на 2021 рік у новій редакції (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів районного бюджету та відповідальним виконавцем програми Конотопську районну державну адміністрацію.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики, організацію виконання на Конотопську районну державну адміністрацію.

Голова                                                                                                        Віктор БИК

Світлана Савіна 2 32 96

Додатокдо рішення районної  ради
сьомого скликання від 26.03.2021

І. ПАСПОРТ

районної Програми підтримки органів виконавчої влади та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Конотопського району на 2021 рік

у новій редакції (далі – Програма)

1Ініціатор розроблення програмиКонотопська  районна державна адміністрація
2Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програмиРозпорядження голови Конотопської районної держав-ної адміністрації від 15.01.2020 № 8-ОД  „Про розроб-лення проекту районної Програми підтримки органів виконавчої влади та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Конотопського району на 2021 рік”
3Розробник програмиКонотопська  районна державна адміністрація
4Співрозробники програмиСтруктурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації
5Відповідальний виконавець програмиКонотопська  районна державна адміністрація
6Учасники програмиСтруктурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації
7Терміни реалізації програми2021 рік
8Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні програмиРайонний бюджет
9Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, в тому числі:1128345 грн.
9.1коштів районного бюджету:1128345 грн.

ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Починаючи з 2015 року, Кабінетом Міністрів України започатковано впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками місцевих органів виконавчої влади поставлено низку завдань щодо забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних відносин (зокрема запровадження програмно-цільового та ґендерно-орієнтованого бюджетування місцевих бюджетів), підвищення самостійності місцевих бюджетів, надання адміністративних послуг тощо.

Відповідальність за створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема на районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи.

Протягом останніх років передбачені бюджетні асигнування із загального фонду Державного бюджету на утримання райдержадміністрації не забезпечують проведення необхідних видатків для здійснення виконання повноважень виконавчої влади. Особливо вкрай обмежені  й недостатні асигнування доведені на утримання райдержадміністрації в 2021 році, а саме на оплату інших незахищених статей видатків для забезпечення апарату та структурних підрозділів предметами, матеріалами й обладнанням, канцелярськими товарами і приладдям, паливно-мастильними матеріалами, обслуговуванням  комп’ютерної та копіювальної техніки, програмного забезпечення, оплату послуг (крім комунальних), оплату енергоносіїв тощо,  що  в умовах сьогодення взагалі унеможливлює забезпечення повноцінної діяльності і функціонування апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

З метою вирішення цих питань та, враховуючи недостатність коштів державного бюджету на утримання апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, необхідно впровадження комплексних заходів, у зв’язку з чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання районної Програми підтримки органів виконавчої влади та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Конотопського району на 2021 рік у новій редакції (далі – Програма).

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, організація навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного законодавства про державну службу, покращення якості адміністративних послуг громадянам до рівня європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади й населенням, інститутами громадянського суспільства. Прийняття програми дасть змогу покращити рівень матеріально-технічного забезпечення органів влади, впровадження електронного врядування, провести своєчасні розрахунки з надавачами послуг.

ІV. Завдання і заходи Програми

Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, та з метою підвищення ефективності роботи апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Програма спрямована на створення умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання апаратом районної державної адміністрації та її структурними підрозділами владних повноважень, вирішення проблем соціально-економічного характеру, впровадження змін та реформ.

Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та за умови належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної райдержадміністрації. Тому гостро стоїть питання недостатністі видатків державного бюджету на поточне утримання, особливо в умовах неодноразового підвищення цін на товари та послуги, в тому числі комунальні, пальне, технічне обслуговування.

Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань:

1) фінансове забезпечення видатків на поточне утримання апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

2) проведення працівникам виплат за перебування у відрядженні на підвищенні кваліфікації, семінарах, нарадах;

3) зміцнення матеріально-технічної та програмної бази апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

5) підтримання належних умови роботи працівників районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, впровадження електронного врядування;

6) недопущення виникнення заборгованості по незахищеним статтям.

V. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування даної Програми здійснюється за рішенням районної ради  за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за умови відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання ПрограмиТермін реалізації програмиВсього витрат на виконання                    Програми(грн.)
Обсяг ресурсів всього,
в тому числі:
Районний бюджет
 2021

1128345

1128345

VІ.  Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями даної Програми є:

забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку району;

          здійснення правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання підприємствам, установам, організаціям методичної та іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства;

          проведення консультативної роботи та надання практичної допомоги з питань виконання місцевих бюджетів, забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району; 

          забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин соціального захисту населення району;

створення  належних умов обслуговування населення району;

забезпечення населення району якісними та своєчасними послугами;

забезпечення взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами району;

виконання інших передбачених законодавством повноважень.

  Очікувані результати

 Зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення районустворення умов для зростання заробітної плати, пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

 реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян: пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок  недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

 раціональне використання бюджетних коштівзміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

 продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергоощадних технологій;

створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільствашляхом забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;

 забезпечення взаємодії органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району, населення району, апарату, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації  та громадських організацій;

забезпечення повного збалансування місцевих бюджетів району;

здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

забезпечення першочергового спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків, зокрема видатків на оплату праці з нарахуваннями та на розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги;

реалізація державної політики у сфері соціально трудових відносин соціального захисту населення району.

VІІ. Напрямки діяльності та заходи Програми


№ з/п
Назва напряму діяльності  і пріоритетні завданняПерелік заходів програмиТермін вико-нання заходуВиконавціДжерела фінансу-ванняОрієнто-вані обсяги фінансу-вання(грн.)Очікуваний результат
               1Зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконален-ня робочого процесуФінансове забез-печення прове-дення необхідних  видатків апаратом та структурними підрозділами рай-держадміністрації,  які здійснюються згідно законодав-ства 2021 рікРайонна  державна адміністрація та  її структурні підрозділи -всього:

 в тому числі: 

Апарат та структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації 

Управління соціального захисту населення
  
Фінансове управління 

Служба у справах дітей
районний бюджет 1128345

593352389203  13189013900   
Підвищення ефективності та результативності діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадмі

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Безпосередній контроль та координацію за ходом виконання Програми здійснює відповідальний виконавець – Конотопська районна державна адміністрація про що звітує до 28 лютого 2022 року Конотопській районній раді.

Заступник голови                                                              Олексій БОЙЧЕНКО                                                        

Перейти до вмісту