2 сесія 8 скликання (16.12.2020)

Про початок реорганізації Путивльської районної ради шляхом приєднання до Конотопської районної ..

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

 16.12.2020

Про початок реорганізації Путивльської

районної ради шляхом приєднання до

Конотопської районної ради Сумської області

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 17.11.2020 №1009-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі протоколу пленарного засідання першої сесії Конотопського районної ради восьмого скликання,

районна рада вирішила:

1. Почати процедуру реорганізації Путивльської районної ради (ЄДРПОУ 24006214), місцезнаходження: вул. Першотравнева, 84, м.Путивль, Сумської області, 41500) шляхом приєднання до Конотопської районної ради (ЄДРПОУ 23825594), місцезнаходження: вул. Соборна, 23, м.Конотоп, Сумської області, 41607);

            2. Конотопська районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Путивльської районної ради.

3. Утворити Комісію з реорганізації Путивльської районної ради у складі:

1) Голова комісії: Бик Віктор Михайлович – голова Конотопської районної ради;

2) Заступник голови  комісії: Бойченко Олексій Олександрович – заступник голови Конотопської районної ради;

3) Член комісії: Коток Наталія Василівна – головний бухгалтер Конотопської районної ради;

4) Член комісії: Сахно Тетяна Петрівна – начальник загального відділу Конотопської районної ради;

5) Член комісії: Рижикова Людмила Ігорівна – головний бухгалтер Путивльської районної ради;

6) Член комісії: Іванова Тетяна Петрівна – головний спеціаліст – юрисконсульт Путивльської районної ради.

4. Затвердити План заходів з реорганізації Путивльської районної ради (додаток 1).

5.  Затвердити форму передавального акту (додаток 2).

6. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Путивльської районної ради що входить до складу Конотопської районної ради (додаток 3).

7. Визначити начальника загального відділу Конотопської районної ради відповідальною особою за фізичне приймання документів до Конотопської районної ради, що нагромадилися під час діяльності Путивльської районної ради.

8. Уповноважити голову Конотопської районної ради затвердити від імені Конотопської районної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Путивльської районної ради.

9. Голові Конотопської районної ради забезпечити у встановленому законом порядку закриття рахунків Путивльської районної ради у органах державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення Путивльської районної ради, ЄДРПОУ 24006214.

10. Голові Конотопської районної ради забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Путивльської районної ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення  Путивльської районної ради як юридичної особи.

11. Уповноважити голову Конотопської районної ради здійснити попередження працівників Путивльської районної ради про наступне вивільнення у зв’язку з реорганізацією.

 

 

Голова                                                                                                  Віктор БИК

Олексій Бойченко 6 17 55

Надіслати: до протоколу – 1, Путивльська районна рада – 1.

Додаток 1

до рішення Конотопської районної ради від 16.12.2020 р.

 

План заходів

з реорганізації Путивльської районної ради

 

з/п

Порядок

здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Путивльської районної ради Конотопській районній раді

до 31.12.2020 р.

Комісія

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Путивльської районної ради з перевіркою їх фактичної наявності.

до 31.12.2020 р.

Комісія

3

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Путивльської районної ради Конотопській районній раді

до 31.12.2020 р.

Комісія

4

Передача складених Комісією з реорганізації Путивльської районної ради передавальних актів на затвердження Конотопській районній раді

до 31.12.2020 р.

Голова Комісії

5

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Путивльської районної ради Конотопській районній раді після затвердження відповідного передавального акту

Протягом 1 робочого дня з моменту затвердження відповідного передавального акту Конотопською районною радою

Комісія

 

 

 

Заступник голови                                                    Олексій БОЙЧЕНКО


Додаток 2

до рішення Конотопської районної ради від 16.12.2020 р.  

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

с. __________                                                                                              «____» ________ 2020 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації ___________________ районної ради, створеної рішенням Конотопської районної ради ради від ___.__.2020 р., у складі:

Голови комісії: _________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________)_____________

Заступника голови комісії: __________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________)__________

Члена комісії: ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________)____________

керуючись Цивільним кодексом України, Законом України від 17.11.2020 №1009-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» склали цей акт про наступне:

1. Конотопська районна рада (ЄДРПОУ 23825594), місцезнаходження: вул. Соборна, 23, м.Конотоп, Сумської області, 41607) внаслідок реорганізації __________ районної ради (ЄДРПОУ __________), місцезнаходження: ____________) шляхом приєднання до Конотопської районної ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань _______________ районної ради, а саме:

Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

– основні засоби – __________ грн.;

– інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

Виробничі запаси – __________ грн.;

Грошових коштів – __________ грн.;

Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

– перед бюджетом – __________ грн.;

– з оплати праці – __________ грн.;

Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

– перед бюджетом – __________ грн.;

– з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном ________________ районної ради Конотопська районна рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації __________районної ради: 

Голова комісії:(підпис)_______________   (ПІБ)_____________________

Заступник голови комісії:   (підпис)_____________   (ПІБ)_________________

Член комісії:   (підпис)_______________   (ПІБ)_____________________

Член комісії:   (підпис)_______________   (ПІБ)_____________________

Від імені Конотопської районної ради прийняли:

              (підпис)_______________   (ПІБ)_____________________

              (підпис)_______________   (ПІБ)_____________________

              (підпис)_______________   (ПІБ)_____________________

Заступник голови                                                    Олексій БОЙЧЕНКО

                                                                                      Додаток 3

                                                                                      до рішення Конотопської районної  ради     

                                                                                      від 16.12.2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Конотопської районної ради

______________/Бик В.М.

                 (підпис)

« ____» ___________ 2020 року

м.п.

АКТ

приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

____________________ районної ради

«___» ____________ 20____ року № ____

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – _____________ районної ради шляхом приєднання до Конотопської районної ради голова Комісії з реорганізації __________________ районної ради  __________________________передає, а __________________________________                 

                                                                                        (посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради )

приймає документи згідно з переліком:

1. Документи, не завершені в діловодстві ________________ районної ради:

№ з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

2. Архів ________________ районної ради:

№ з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Передавання здійснив

Голова Комісії з реорганізації      ______________     районної ради

______________/____________

      (підпис)                         (ПІБ)

 

Приймання здійснив

________________________ Конотопської районної ради

______________/____________

      (підпис)                         (ПІБ)

Всього прийнято: __ (_______) справ.

Заступник голови                                                    Олексій БОЙЧЕНКО

 

Перейти до вмісту