2 сесія 8 скликання (16.12.2020)

Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

 16.12.2020

Про затвердження  Положення

про постійні комісії  районної

ради

 

Відповідно  до  ст. 43, 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 районна  рада вирішила:

Затвердити  Положення  про  постійні  комісії   районної  ради  (додається).

 

   Голова                                                                           Віктор  БИК

 

 

 

Олексій Бойченко

Надіслати: до протоколу – 1

 

                                                                                             Додаток

                                                                                     до рішення районної ради

                                                                  від 16.12.2020

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні  комісії  Конотопської   районної   ради  восьмого скликання

 

І. ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  І  ДІЯЛЬНОСТІ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ, ПОРЯДОК  ЇХ  ОБРАННЯ

 

1.1. Організація і діяльність постійних комісій районної ради здійснюється на основі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, регламенту Конотопської районної ради і цього Положення.

1.2. У відповідності з Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада обирає з числа депутатів постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Основні завдання постійних комісій районної ради:

– розробка пропозицій для розгляду радою,безпосередня участь у розробці проектів рішень ради;

– підготовка висновків з питань, що вносяться на розгляд ради;

– сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в

їх роботі по проведенню в життя законів України, рішень районної ради;

– сприяння і здійснення контролю за розглядом і реалізацією державними і

 громадськими органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності районної ради, як органу місцевого самоврядування на території району.

1.4. Постійні комісії районної ради обираються радою на строк її повноважень.

Перелік постійних комісій затверджується рішенням сесії районної ради, виходячи з завдань, що стоять перед радою  і місцевих умов.

Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати і реорганізувати раніше обрані, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій.

1.5. Районна рада обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії.

Всі інші питання стуктури комісії вирішуються відповідною комісією.

       Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови районної ради за узгодженістю з депутатськими фракціями, керівниками організацій, партій.

Депутат районної ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник. Заява депутата про включення до складу постійної комісії, або виходу з її складу, розглядається на черговій сесії.

1.6. Постійні комісії районної ради відкритим голосуванням обирають заступників голів та секретарів комісій, можуть утворювати підкомісії по основних напрямках діяльності.

        1.7. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.8. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, при розробці рішень вивчають і враховують громадську думку.

 

ІІ.  ПЕРЕЛІК    ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ

 

2.1.У складі районної  ради   утворюються   такі  постійні  комісії:

– з питань розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю, інформаційної  та  антикорупційної політики;

– з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва,  інвестиційної діяльності, будівництва, житлово-комунального господарства,  транспорту, зв’язку,  природних ресурсів  та екології;

– з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю  та питань  реалізації  державної  регуляторної  політики;

– з питань освіти, культури, сімї, молоді, спорту, охорони здоров’я  та соціального  захисту  населення.

 

ІІІ.  ПОВНОВАЖЕННЯ   ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ

 

3.1. Постійні комісії районної ради:

3.1.1. Попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

3.1.2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.1.3. Розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

3.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

3.1.5. За дорученням ради, голови, заступника  голови  районної  ради вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

3.1.6.  Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

 

ІV.   ПРАВА   І   ОБОВ’ЯЗКИ   КОМІСІЙ

 

4.1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови, заступника, розглядатися постійними комісіями на їх спільних засіданнях, які  підписуються головами відповідних постійних комісій.

4.2. Постійна комісія при необхідності може утворювати підкомісію по основному напрямку своєї діяльності.

4.3. Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників державних органів, громадських організацій, спеціалістів, органів самоорганізації населення.

4.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

4.5. Постійні комісії ради при вирішенні питань, які відносяться до їх відання, взаємодіють з державними органами, органами самоорганізації населення, іншими громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами.

4.6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними державними і громадськими органами, органами самоорганізації населення, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами. Про результати розгляду і прийняті заходи необхідно повідомити комісію в установлений нею термін.

4.7. У випадках не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть входити в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб.

4.8. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти проведенню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

4.9. Член постійної комісії користується вирішальним голосом з усіх питань, що розглядаються комісією, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь у їх підготовці і обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок роботи державних органів, підприємств, установ і організацій, про заслуховування їх представників на засіданні комісії.

4.10. Член постійної комісії, пропозиції якого не одержали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі для обговорення даного питання на сесії ради.

4.11. Члену постійної комісії по питаннях, що вносяться на обговорення комісії, надаються необхідні документи   та  інші матеріали.

4.12. Член постійної комісії за дорученням комісії і зі своєї ініціативи може вивчити на місці питання, що відносяться до відання комісії, узагальнити пропозиції державних і громадських органів і організацій, а також громадян, повідомити свої висновки і пропозиції у комісію.

4.13. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень, звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків.

 

V.  ПОРЯДОК   РОБОТИ   ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ

 

5.1. Постійні комісії районної ради працюють у відповідності з піврічними планами, затвердженими на їх засіданнях.

5.2. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

Про день, час, місце проведення та порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи, повідомляються головою або за його дорученням секретарем комісії не пізніше як за три дні до встановленого терміну.

5.3. У засіданнях постійних комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, що не входять до складу даної комісії, а також запрошені  працівники виконавчого апарату ради.

5.4. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, політичних партій, спеціалісти, які беруть участь у засіданнях комісії з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

5.5.У звязку із карантинними заходами постійні комісії можуть проводити  свої  засідання  в режимі он-лайн трансляції.

5.6. Засідання постійних комісій правомочні, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісій.

У випадку, коли член постійної комісії не може прибути на засідання комісії, про це він повідомляє голову комісії.

5.7. Всі питання у комісії вирішуються простою більшістю голосів від загального складу членів комісії. У разі  рівної  кількості голосів  «за» і «проти»  приймається  рішення за  яке проголосував  голова  комісії.

При проведенні спільних засідань декількох постійних комісій рішення приймається простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

5.8. Голова  постійної  комісії:

– приймає рішення про проведення засідання комісії і забезпечує її скликання;

– дає доручення членам комісії;

– забезпечує участь у засіданнях комісії представників державних органів, громадських організацій. органів самоорганізації населення, органів місцевого самоуправління, спеціалістів;

– головує на засіданні комісії;

– представляє комісію у раді, у відносинах з районною радою та адміністрацією, іншими державними і громадськими органами і організаціями, підприємствами і установами;

– організовує роботу по виконанню рішень комісій;

– інформує раду про розглянуті у комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації рекомендацій комісії;

– інформує членів комісії про виконання рішень комісії і розгляд її рекомендацій;

– інформує засоби масової інформації про проведену роботу.

Спільне засідання постійних комісій ведуть голови цих комісій за згодою між собою.

5.9. Заступник голови постійної комісії:

допомогає голові в організації роботи комісії, а у випадку відсутності голови, виконує його функції;

– здійснює оперативний контроль за виконанням рішень постійної комісії;

– узагальнює матеріали по проведенню основних організаційних заходів.

5.10. Секретар постійної комісії:

– повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

– веде діловодство комісії та протоколи її засідань, облік виконаних членами комісії доручень;

– слідкує за своєчасним направленням  виконавцям рішень і рекомендацій комісії, одержанням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

5.11. Рішення і висновки постійної комісії підписуються головою комісії. рішення і висновки, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи засідань комісій підписуються головою  та секретарем комісії. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами цих комісій та секретарями.

По закінченні строку скликання перші екземпляри протоколів і рішень комісії  оформляються в установленому порядку і здаються до державного архіву на постійне зберігання.

5.12. Постійні комісії районної ради здійснюють свою діяльність на приниципах гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій запрошуються представники преси, радіо, інших засобів масової інформації.

Повідомлення про роботу комісій  та про виконання прийнятих ними рішень висвітлюються  в  засобах  масової  інформації  та офіційному  веб-сайті районної   ради.

5.13. Організаційне, технічне, правове обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат ради.

 

 

 

VІ. ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ   РАДИ

 

6.1. З питань розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю, інформаційної  та  антикорупційної політики

 

Комісія  здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень ради.

Готує висновки з питань, пов’язаних з відкликанням депутата виборцями, а також з достроковим припиненням повноважень депутата.

За дорученням районної ради або її голови готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотриманням норм депутатської етики, заслуховуванням районною радою питань про роботу депутатів у раді,  про виконання ними рішень ради і її органів.

Комісія заслуховує депутатів районної ради, які порушили регламент районної ради, законодавство України, що регулює повноваження депутатів:

   які образили честь і гідність інших депутатів районної ради;

   які допустили порушення моральних норм, необгрунтовані звинувачення,  некоректні висловлювання на адресу інших депутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації, її відділів, управлінь, інших державних органів і громадських організацій, що зачіпають їх честь та гідність;

  які використовують спеціально в публічних виступах недостовірні або неправомірні факти;

  які не виконують доручення районної ради, постійної комісії, до складу якої вони обрані, а також систематично не відвідують їх засідання;

  які піддали розголосу документи, що розглянуті на закритих засіданнях районної ради, постійних комісій, а також документи, які відносяться до таємного особистого життя депутата або виборця;

  які довірили голосувати іншій особі або голосували за іншого депутата;

  які допустили використання статусу депутата в корисних цілях.

Комісія приймає участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, прав громадян.

Розробляє за дорученням ради або за власною ініціативою проєкти рішень ради і пропозиції з питань забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав громадян.

 Готує висновки до проєктів рішень ради, передбачаючи за їх порушення адміністративну відповідальність, а також з інших питань, що відносяться до компетенції комісії.

          Вивчає питання дотримання принципів демократії, відкритості та гласності в роботі районної ради, вносить пропозиції щодо висвітлення її діяльності в засобах масової інформації.

         Контролює  хід  виконання  програм  боротьби  зі  злочинністю в районі.

Вивчає проєкти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації. Узагальнює пропозиції депутатів і постійних комісій по проєктах Законів України.

         Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, а також  дострокового припинення повноважень посадових осіб, що призначаються радою, у випадках передбачених чинним законодавством, готує висновки з цих питань.

           Вирішує інші питання, що належать до повноважень постійної комісії ради в сфері законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.

 

6.2.  З питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю  та питань  реалізації  державної  регуляторної  політики.

Погоджує  проєкти  усих нормативних актів ради,  незалежно від суб’єкту їх внесення, якщо  вони  стосуються  планово-бюджетної сфери діяльності ради.

Розглядає пропозиції, що надійшли у комісію від депутатів районної ради, райдержадміністрації, її відділів,  які стосуються зміни планів економічного і соціального розвитку і бюджету, що вносяться на затвердження ради.

Розглядає і погоджує зауваження та пропозиції, що надійшли від інших постійних комісій ради по планах економічного і соціального розвитку, бюджету і звітах про їх виконання, вносить свої пропозиції раді.

Вивчає зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, надані фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями та надає висновки щодо відповідності проєктів регуляторних актів вимогам законодавства.
          
Готує експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта в порядку, встановленому законодавством.

 Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку, вносить питання на розгляд ради.

 Розглядає питання стосовно цінової політики, виділення коштів із районного бюджету.

Бере участь у проведенні експертизи умов договорів, які заключає рада і районна державна адміністрація.

Попередньо розглядає відповідно до чинного законодавства питання стосовно управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і міст району.

 Попередньо розглядає питання відчуження, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку.

 Готує проєкти рішень з питань забезпечення обліку, проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності та контролю за їх виконанням.

Заслуховує звіти комунальних підприємств районної ради про стан їх фінансово-господарської діяльності та вносить висновки і рекомендації із зазначених питань районній раді.

 

6.3.З питань промисловості, сільського господарства, підприємництва,  інвестиційної діяльності, будівництва, житлово-комунального господарства,  транспорту, зв’язку,  природних ресурсів  та екології.

Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень ради стосовно розвитку галузей житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва, архітектури, запобігання надзвичайним ситуаціям, сільського господарства.

Вивчає  і  надає  висновки  щодо стану реформування в агропромисловому комплексі, земельних відносин, раціонального використання землі суб'єктами незалежно  від форм господарювання.

 Вивчає прогресивний досвід розвитку інвестиційної діяльності в районі, за його межами, сприяє його впровадженню на підприємствах та організаціях району. Готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційній діяльності в районі.

Бере участь у розробці і підготовці питань, пов’язаних з розвитком виробництва товарів народного споживання,  вносить пропозиції по збільшенню об’єму, покращенню асортименту товарів народного споживання на розгляд ради.

Аналізує і вносить пропозиції по оптимізації обслуговування підприємств і населення району засобами автомобільного, залізничного транспорту.

Сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської місцевості, покращанню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення.

Розглядає питання щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні. Здійснює заходи, що пов’язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням  вирішення  земельних  питань  у  районі.

 Визначає основні напрямки вирішення природоохоронних завдань; сприяє розвитку екологічного світогляду.

 У випадку необхідності вносить в установленому порядку пропозиції про припинення діяльності або ліквідації підприємств, що порушують закони України по охороні природи.

 

 

 

 

6.4. З питань освіти, культури, сімї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

  Готує до розгляду радою питання про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення в районі.

Попередньо  розглядає  відповідні  розділи програм економічного і соціального розвитку району,  розділи районного  бюджету.

Проводить аналіз ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовки відповідних пропозицій.

Попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку району в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям району.

 Готує питання про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради.

Погоджує проєкти нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та охорони здоров’я незалежно від суб’єкта внесення.

Здійснює контроль за охороною і використанням пам’ятників історії і культури.

Розглядає та контролює хід виконання галузевих цільових комплексних програм.

Вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів культури, освіти, охорони здоров’я, оздоровчих закладів, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та позашкільних закладів.

 Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізкультурою і спортом, стану роботи закладів фізкультури і спорту.

 Спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів війни, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення.

 

   VІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОБОТИ   КОМІСІЇ

7.1.Виконавчий апарат районної ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для проведення роботи комісії, здійснює друкування і тиражування  проектів  документів  комісії.

            7.2.За зверненням голови комісії виконавчий апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

 

 

 

Заступник голови                                                     Олексій   БОЙЧЕНКО

 

Перейти до вмісту