41 сесія 7 скликання (21.10.2020)

Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного розвитку …

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

21.10.2020

Про затвердження Статуту

комунальної установи «Центр

професійного розвитку

педагогічних працівників»

Конотопської районної ради

Сумської області

           

           Відповідно до пункту 5 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 №1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Закону України «Про співробітництво територіальних громад», Положення Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» від 29.07.2020 № 672, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та здійснення їх науково-методичної, психологічної підтримки, консультування з широкого кола питань, пов’язаних з освітнім процесом,

районна рада вирішила:

 

1. Затвердити Статут комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Конотопської районної ради Сумської області (додаток 1).

2. Затвердити передавальний акт комунальної установи «Районний методичний кабінет» Конотопської районної ради (додаток 2).

3. Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації (Вербняк М.Д.) забезпечити здійснення державної реєстрації комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Конотопської районної ради Сумської області в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я, та соціального захисту.

Голова                     А.БОЯРЧУК

Вербняк 6 64 43

Надіслано: до протоколу -1, постійній комісії з питань молоді, освіти,культури, охорони здоров'я та соціального захисту-1, РДА-1, фінуправлінню РДА-1, відділу освіти РДА -1                                                                                 

                                    

                                                                                     Додаток 1

                                                                                     до рішення   районної ради

                                                                                     сьомого скликання

                                                                                     від 21.10. 2020

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 № 672  «Про Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників».

1.2.Центр професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської районної ради Сумської області (далі – Центр) є комунальною установою. Повне найменування українською мовою: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Конотопської районної ради Сумської області. Скорочене найменування українською мовою: КУ « ЦПРПП».

1.3. Засновником Центру є Конотопська районна рада Сумської області, ідентифікаційний номер – 23825594, юридична адреса: 41607, Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Соборна, будинок 23 (далі – Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює контроль за виконанням завдань й обов’язків, покладених на Центр. Уповноваженим органом управління є Конотопська районна державна адміністрація через відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

1.4.Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше.

1.5. Центр самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.

1.6. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до вимог законодавства, не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями  Центру, крім випадків, встановлених законодавством.

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указами Президента України, Постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями сесій Конотопської районної ради Сумської області та цим Статутом.

1.8. Центр є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа, наділений усіма правами юридичної особи з часу його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в банківських установах, гербову печатку, штампи, ідентифікаційний номер та фірмові бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити.

1.9. Взаємовідносини між Центром з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.

1.10. Юридична адреса Центру: 41607 Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Сусло, будинок 21-А.

1.9. Фактична адреса Центру:  41607 Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Сусло, будинок 21-А.

 

2. Завдання центру, мета та предмет діяльності

 

        2.1.Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних  центрів (далі – педагогічні працівники).

2.2. Основними завданнями Центру є:

1) надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

2) професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;

3) сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом:

– координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);

– узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

– формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (веб-ресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх оприлюднення на власному веб-сайті;

4) надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.

Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Статутом та іншими актами законодавства.

 

3. Управління та кадрове забезпечення Центру

 

3.1.Управління  Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

3.2. Засновник Центру:

1) затверджує статут, структуру, штатний розпис та  порядок проведення конкурсу на зайняття посад директора та інших педагогічних працівників Центру;

2) визначає територію обслуговування Центру, забезпечує його утримання та розвиток, створює умови, необхідні для належного функціонування;

3) здійснює управління діяльністю Центру та контроль за дотриманням вимог законодавства, у тому числі цього Статуту;

4) організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в установленому законодавством порядку;

5) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

3.3. Засновником до штатного розпису Центру вводяться посади директора, консультанта,  психолога, бухгалтера, працівника обслуговуючого персоналу Центру. Кількість консультантів, визначена штатним розписом, має забезпечувати потреби у методичній підтримці (супроводі), консультуванні педагогічних працівників закладів освіти та установ, розташованих на території обслуговування Центру. За власним рішенням засновник може вводити додаткові посади до штатного розпису Центру за рахунок спеціального фонду.

3.4. На посаду директора та інших педагогічних працівників Центру може бути призначено особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником Центру.

3.5. Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством та їхніми посадовими інструкціями.

3.6. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади засновником Центру.

3.7. Директор Центру:

1) розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження засновнику;

2) затверджує план діяльності та організовує роботу Центру відповідно до стратегії розвитку Центру, затвердженої засновником, подає пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру;

3)  призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4) може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції;

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

6)  видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) розпоряджається в установленому Засновником порядку майном Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна Центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

10) діє від імені Центру без довіреності;

11) може вносити засновнику Центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

12) подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.

3.8. Трудові відносини у Центрі регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.9. Працівники Центру мають право:

1) на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;

2) на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;

3) вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;

4) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

5) брати участь у роботі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;

6) займатися викладацькою діяльністю в обсязі не більше як 240 годин на рік;

7) об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

8) інші права, що не суперечать законодавству України.

3.10. Працівники Центру зобов'язані:

1) виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;

2) виконувати накази, доручення та розпорядження директора Центру;

3) дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі.

3.11. Працівники Центру несуть відповідальність за майно Центру: персональні комп’ютери, закріплені меблі, ксерокси, принтери та інші матеріальні цінності.

3.12. Працівники Центру у відповідності до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди щорічно (один раз на рік) в закладах охорони здоров’я.

3.13. Атестація працівників Центру здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.14. Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.15. За успіхи в роботі працівникам Центру встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

        1) подяка;

        2) нагородження грамотою;

        3) нагородження нагрудними знаками;

        4) грошова винагорода;

        5) премія;

        6) встановлення доплати за інтенсивність та напруженість в роботі.

 

 

4. Фінансування та контроль за діяльністю Центру

 

4.1. Фінансування Центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

4.2. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.

4.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. Центр надає послуги педагогічним працівникам в межах своєї території обслуговування за рахунок коштів засновника. Центри можуть надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центрами для виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами законодавства).

4.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

4.5. Координацію, моніторинг та сприяння діяльності Центру здійснює державна установа, що належить до сфери управління МОН.

4.6. Контроль за дотриманням Центром актів законодавства, у тому числі цього Статуту, здійснює Засновник Центру.  

 

 

6. Діяльність центру в рамках міжнародного співробітництва

        6.1.Центр має право здійснювати міжнародні зв'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

       6.2. Центр, за наявності матеріально-технічної бази, соціально-культурної бази та власних фінансових надходжень має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

       6.3. Центр має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

7. Припинення діяльності юридичної особи    

 

7.1. Припинення  діяльності  Центру професійного розвитку педагогічних працівників відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника.

7.2. Центр є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

                                  

    8. Прикінцеві положення

 

8.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру  протягом усього періоду його функціонування.

8.2. Статут Центру затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

– голови районної ради;

постійних депутатських комісій районної ради;

– директора Центру;

– трудового колективу.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних  і фізичних осіб – підприємців.

        8.3. Цей Статут складено у трьох примірниках,  які знаходяться:

Перший примірник – у Засновника;

Другий примірник – у Центрі;

Третій примірник – у державного реєстратора.

Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.

        8.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.

 

Голова                                                     А.БОЯРЧУК

 

                                                                       

                                                                                     Додаток 2

                                                                                     до рішення   районної ради

                                                                                     сьомого скликання

                                                                                     від 21.10. 2020

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

Комунальної установи «Районний методичний кабінет»

Конотопської районної ради

 

         Ми, що підписалися нижче, члени комісії з припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення) Комунальної установи «Районний методичний кабінет» Конотопської районної ради, створеної рішенням 40 сесії сьомого скликання від 10 вересня 2020 року «Про реорганізацію комунальної установи «Районний методичний кабінет» Конотопської районної ради шляхом перетворення у комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Конотопської районної ради», у складі:

1.СавченкоІрина Василівна          завідувач  комунальної установи                                                                                     «Районний методичний кабінет»                                                                                      Конотопської районної ради,

                                                               голова комісії,

                                                                       ідентифікаційний код: 2811011520;

 

2. Заєць Світлана Олексіївна          методист комунальної установи                                                                                    «Районний методичний кабінет»                                                                            Конотопської районної ради,

                                                               секретар комісії;

                                                            (ідентифікаційний код: 2570414083);

 

3. Поляченко Сергій Юрійович –    головний спеціаліст відділу освіти                                                                                            Конотопської районної державної                                                                                    адміністрації,

                                                                       член комісії;

                                                        (ідентифікаційний код: 2295915238);

 

4. Завзята Валентина Іванівна       головний бухгалтер централізованої                                                                             бухгалтерії відділу освіти Конотопської                                                                          районної державної адміністрації,

                                                                       член    комісії;

                                                        (ідентифікаційний код: 2672102325);

 

5. Янкова Тетяна Миколаївна –      провідний спеціаліст сектору з питань                                                                            правової роботи, запобігання та                                                                                      виявлення корупції апарату                                                                                                     Конотопської районної державної                                                                                               адміністрації,

                                                                       член    комісії;

                                                                       (ідентифікаційний код: 3090607842)

 

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що:

1.Усі зобов’язання Комунальної установи «Районний методичний кабінет» Конотопської районної ради Сумської області перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви переходять до правонаступника – «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Конотопської районної ради Сумської області, а саме:

1.Необоротні активи – 77357грн., у тому числі:

– основні засоби –  60089грн.,

– інші необоротні матеріальні активи – 17268грн.

2.Крім того, до правонаступника – «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Конотопської районної ради Сумської області передається організаційно-розпорядча документація, яка велась у Комунальній установі «Районний методичний кабінет» Конотопської районної ради Сумської області, а саме:

– журнал реєстрації наказів з основної діяльності;

– журнал реєстрації наказів з кадрових питань;и

– журнал обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених установою;

– особові справи працівників установи;

– трудові книжки працівників та журнал обліку трудових книжок;

3.Комісією з припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення) вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи –  Комунальної установи «Районний методичний кабінет» Конотопської районної ради Сумської області.

 

Передавальний акт складено в 3-х примірниках.

 

Голова комісії                                     І.В. Савченко

 

Члени комісії:                                     С.О. Заєць

                                                            С.Ю. Поляченко

                                                            В.І. Завзята

                                                            Т.М. Янкова

 

          Додаток       
          до передавального акту     
                 
  Рухоме та  нерухоме майно, що перебуває на балансі відділу освіти   
  Конотопської районної державної адміністрації  
                 
Найменування Код ЄДРПУО   Поштова адреса
Комунальна установа "Районний методичний кабінет" Конотопської районної ради   38486851 Сумська область, м.Конотоп,вул.Михайла Сусло,21- А
                 
№ з/п Найменування, стисла характеристика та призначення майна Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) майна Номер майна одиниця  виміру майна За даними бухгалтерського обліку    Рахунок бухгалтерського обліку
інвентарний
кількість балансова вартість сума зносу
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1 Комп'ютер 101460003 101460003 шт. 1 3706 3706 1014
2 Відеокамера 101480004 101480004 шт. 1 2432 2432 1014
3 Комп'ютер 101460006 101460006 шт. 1 5929 5929 1014
4 Комп'ютер 101460007 101460007 шт. 1 5233 5233 1014
5 Комп'ютер 101460008 101460008 шт. 1 5233 5233 1014
6 Монітор  101460012 101460012 шт. 1 1240 1240 1014
7 Системний блок комп'ютер 101460013 101460013 шт. 1 2885 2885 1014
8 Комп'ютер 101460014 101460014 шт. 1 3931 3931 1014
9 Проектор 101480015 101480015 шт. 1 10724 3932,13 1014
10 Екран 101480016 101480016 шт. 1 2503 917,77 1014
11 Ноутбук 101460017 101460017 шт. 1 7173 2630,1 1014
12 Комп'ютер Yinga CS 108 B 0261 ( TOOEOJ 41N1 VN) 101460018 101460018 шт. 1 9100 0 1014
13 Незгораюча каса   11130001 шт. 1 35 17,5 1113
14 Стільці    11130002 шт. 13 715 357,5 1113
15 Диски для відеокамери   11130003 шт. 3 120,00 60 1113
16 Штамп   11130004 шт. 1 254,00 127 1113
17 Печатка   11130005 шт. 1 238,00 119 1113
18 Стенд 1,2*0,9   11130006 шт. 1 720,00 360 1113
19 Стенд 1,2*0,25   11130007 шт. 1 170,00 85,00 1113
20 Стенд 1,2*0,25 фігурний   11130008 шт. 1 245,00 122,50 1113
21 Стенд 1,3*0,9   11130009 шт. 1 810,00 405,00 1113
22 Стіл письмовий   11130010 шт. 3 1800,00 900,00 1113
23 Стіл письмовий   11130011 шт. 1 600,00 300,00 1113
24 Стіл письмовий   11130012 шт. 1 476 238,00 1113
25 Стіл комп'ютерний   11130013 шт. 1 2400 1200,00 1113
26 Стіл письмовий   11130014 шт. 1 600 300,00 1113
27 Стіл письмовий   11130015 шт. 1 420 210,00 1113
28 Шкаф для паперів   11130016 шт. 5 2500 1250,00 1113
29 Шкаф для паперів   11130017 шт. 5 3335 1667,50 1113
30 Шкаф платяний   11130018 шт. 3 1830 915,00 1113

 

Перейти до вмісту