Доступ до публічної інформації

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію

Доступ до публічної інформації

         Голова районної ради на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» впроваджує стандарти відкритості і прозорості роботи Конотопської районної ради.

            Відповідно до розпорядження голови Конотопської районної ради надання публічної інформації районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання районною радою повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

            Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1)      ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2)      опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3)      підпис і дату.

          Запити щодо надання публічної інформації у Конотопську районну раду приймаються у робочі дні (понеділок – четвер  з 8.00 до 17.15; у п'ятницю з 8.00     до 16.00) кабінет №40.

1.Усно: телефон (05447) 2 62 55

2.Письмово: 41607, Сумська обл., м.Конотоп, вул. Соборна,23, Конотопська районна рада (на конверті вказати «Публічна інформація»);

Факс: (05447) 2 62 55;

Форми для надання інформаційного запиту у письмовій формі розміщені на сайті районної ради.

3.Електронна пошта: con_r_rada@ukrpost.ua  

            Сайт районної ради забезпечує доступ до публічної інформації.

ЗатверджУЮ

Голова Конотопської

районної ради  

А.В.Боярчук

19.05.2011

Порядок

складання та подання запитів на публічну інформацію в

Конотопській районній раді

Запитувач має право звернутися до Конотопської районної ради із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її управлінської діяльності чи знаходиться у володінні районної ради незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково вказується:

1) ім'я (найменування) запитувача;

2) поштова адреса або адреса електронної пошти,  номер телефону, якщо такий є;

3) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити щодо надання публічної інформації приймаються у Конотопській районній раді за адресою: вул. Соборна,23, м. Конотоп у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).

Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

усно ( каб. № 40)

телефоном за №  2-62-55

факсом за № 2-62-55

електронною поштою за спеціальною адресою: con_r _rada@ukrpost.ua 

письмово за адресою: вул.Соборна,23, м. Конотоп, 41607.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

З метою максимального спрощення процедури подання запиту запитувач може використовувати форму інформаційного запиту (додається), яку можна отримати в приміщенні районної ради (каб. № 40) або на офіційному сайті Конотопської районної ради в розділі «Доступ до публічної інформації».

При необхідності головний спеціаліст  районної ради   надає запитувачам консультації в частині оформлення запиту.

До визначення на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України граничних норм розміру плати за копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок, надання Конотопською районною радою публічної інформації у відповідь на інформаційний запит здійснюється безкоштовно.

Відповідь запитувачу надається на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на почтову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

У разі, коли Конотопська районна рада, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, района рада має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін та строк, у який запит буде задоволено.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді Конотопською районною радою інформаційних запитів, мають право на підставі ст.23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись  до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України .

Керуючий справами

районної ради                                               Л.В.Щербина

Перейти до вмісту