43 сесія 5 скликання (14.05.2010)

Про районний бюджет на 2010 рік

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

14.05.2010

Про районний бюджет на 2010 рік

 

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2010 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет  України на 2010 рік”, відповідно до  статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

Пункт 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 61498485 грн., з них: надходження  власних і закріплених доходів у сумі 6433893 грн.; дотація вирівнювання з державного бюджету у сумі 37295000 грн.; субвенції з державного  бюджету  в сумі 17531700 грн., інші субвенції з обласного бюджету в сумі  33052 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 60034445 грн., спеціального фонду бюджету – 1464040 грн. (додаток 1).

Пункт 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 61498485 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 60034445 грн. та видатків спеціального фонду районного  бюджету в сумі 1464040 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками  коштів (додаток 3).

Пункт 3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі 20000 гривень.

Пункт 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та обсяги міжбюджетних трансфертів, які  передаються іншим бюджетам на 2010 рік (додаток 4).

Пункт 5. Установити, що в 2010 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються Конотопським управлінням Державного казначейства України у Сумській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів районного бюджету, згідно з додатком 4 цього рішення.

  У разі, якщо перераховані суми не забезпечують отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку 4 до цього рішення Конотопське управління Державного казначейства України у Сумській області зобов’язане перерахувати на підставі платіжних доручень фінансового управління Конотопської районної державної адміністрації на рахунки відповідного сільського, селищного бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа  місяця, наступного за звітним.

Пункт 6. Установити в 2010 році обсяг повернення кредитів  до спеціального фонду районного бюджету  в сумі 3500 грн. та розподіл надання кредитів  із спеціального фонду  районного бюджету в сумі  3500 грн.( додаток 5).

Пункт 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»:

          оплата праці працівників бюджетних установ;

          нарахування на заробітну плату ;

          придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          забезпечення продуктами харчування ;

          оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

          поточні трансферти населенню;

          поточні трансферти місцевим бюджетам.

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях районного бюджету проводиться в першочерговому порядку.

Пункт 8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1548299 грн. (додаток 6).

Пункт 9. Доручити адміністрування податків та неподаткових платежів у відповідності з обсягами, затвердженими рішеннями місцевих рад щодо бюджетів на 2010 рік, організаціям та установам, які повинні забезпечувати надходження зазначених платежів (додаток  7).

Пункт 10. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку,  які споживаються бюджетними установами не допускаючи будь-якої  простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

Пункт 11.   Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників

та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Пункт 12. Установити, що розпорядники бюджетних коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2010 році  та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах виділених бюджетних асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в Конотопському управлінні Державного казначейства України  у Сумській області та за спеціальним фондом в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

Пункт 13. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

Пункт 14. Розпорядникам та одержувачам коштів районного бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

Пункт 15. Надати право районній державній адміністрації при необхідності вносити зміни та уточнення до районного бюджету 2010 року в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику коштів з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради.

Збільшення бюджетних призначень за загальним і спеціальним фондами районного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на  видатки споживання здійснювати тільки на підставі рішення районної ради.

Пункт 16. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень за економічної класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.

 Пункт 17. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державного казначейства короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв у встановленому законодавством порядку.

Пункт 18. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2010 року перерозподіл загальних обсягів субвенцій, отриманих з державного та обласного бюджетів в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню між їх видами.

Пункт 19. Надати право районній державній адміністрації вносити зміни до доходної і видаткової частин районного бюджету в частині трансфертів, а саме дотацій та субвенцій з державного і обласного бюджетів та здійснювати їх перерозподіл  між місцевими бюджетами району.

Пункт 20. Надати право начальнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Пункт 21. На виконання власних повноважень з метою забезпечення надання послуг рятувально-водолазної служби щодо оперативного проведення пошуково-рятувальних робіт на водних об’єктах району передати міжбюджетний трансферт у вигляді субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, а саме на утримання  комунального закладу «Конотопська міська рятувально-водолазна служба» з Конотопського районного бюджету  Конотопському міському бюджету в сумі 40000 грн.

Доручити голові районної ради спільно з міським головою укласти відповідну угоду щодо передачі та використання коштів міжбюджетного трансферту.

Пункт 22. Залишок коштів іншої субвенції отриманої в 2009 році з обласного бюджету на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій в сумі 442 грн. за головним розпорядником коштів – управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, котрі були повернуті Конотопським управлінням Державного казначейства України у Сумській області в останній робочий день бюджетного року на рахунок районного бюджету повернути до обласного бюджету на інші надходження  протягом 2010 року.

Пункт 23. Рішення районної ради від 12.01.2009 “Про районний бюджет на 2009 рік” із змінами та доповненнями до нього визнати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям цього рішення .

Пункт 24. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 
Голова районної ради                                  В.М.Малігон

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення  районної   ради

 

 

 

п'ятого скликання   від  14.05.2010

 

 

 

 

 

 

Доходи   районного   бюджету  на  2010  рік

 

 

 

 

 

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

6255798

0

 

6255798

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

5789684

 

 

5789684

11020000

Податок на прибуток підприємств

16800

 

 

16800

13000000

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

466114

 

 

466114

20000000

Неподаткові надходження

171165

204840

 

376005

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

150000

 

 

150000

24000000

Інші неподаткові надходження                                                

21165

0

 

21165

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

204840

 

204840

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

 

204840

 

204840

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6930

 

 

6930

 

Разом доходів

6433893

204840

0

6638733

40000000

Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)

53600552

1259200

0

54859752

41000000

Від органів державного управління

53600552

1259200

0

54859752

41020000

Дотації

37295000

0

0

37295000

41030000

Субвенції

16305552

1259200

0

17564752

Всього доходів

60034445

1464040

0

61498485

 

 

Видатки районного бюджету на 2010 рік  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

 

Всього

споживання

з них:

розвитку

Всього

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 
 

010000

Державне управління

812800

812800

492211

110466

0

0

0

0

0

0

0

812800,00

 

070000

Освіта

28677507

28651274,00

17148738

3044547

26233

116140

106140

0

607

10000

0

28793647,00

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

18000285,00

17950285,00

1386156,00

42635,00

50000,00

1319400,00

1304400,00

0,00

0,00

15000,00

0,00

19319685,00

 

110000

Культура і мистецтво

1014700

972100

548673

80336

42600

28500

25900

11100

3700

2600

0

1043200

 

120000

Засоби масової інформації

27000,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27000,00

 

130000

Фізична культура і спорт

327900

327900

119238

1748

0

0

0

0

0

0

0

327900

 

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7000

0

0

0

7000

0

0

0

0

0

0

7000,00

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

361700

361700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361700,00

 

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

2000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000,00

 

250000

Видатки на віднесені до основних груп

474577

0

0

0

474577

0

0

0

0

0

0

474577,00

 

Разом видатків

49705469,00

49105059,00

19695016,00

3279732,00

600410,00

1464040,00

1436440,00

11100,00

4307,00

27600,00

0,00

51169509,00

 

250300

Кошти , що передаються до бюджетів інших рівнів

10328976

10328976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10328976,00

 

Всього видатків

60034445,00

59434035,00

19695016,00

3279732,00

600410,00

1464040,00

1436440,00

11100,00

4307,00

27600,00

0,00

61498485,00

 

 

           Додаток 4
                                   до рішення  районної ради
                                             п'ятого скликання від 14.05.2010
     
Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2010 рік
           
          грн.
Код Назва трансферту Міжбюджетні трансферти, що надходять до районного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Сума Щоденний норматив відрахувань   Сума
41020000 Дотації 37295000   0 37295000
41020100 Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету 37295000 0.87   37295000
41030000 Субвенції   16305552   1259200 17564752
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,  малозабезпеченим сім"ям,інвалідам з дитинства,дітям- інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 13133800     13133800
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 700700   1259200 1959900
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 482200     482200
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання   пільг  та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1608000     1608000
41035000 Інші субвенції 33052     33052
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату державної соціальної допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 314300     314300
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 33500     33500
ВСЬОГО 53600552   1259200 54859752

 

                    Додаток 5  
                    до рішення районної ради
                    п'ятого скликання  від 14.05.2010
                     
Повернення кредитів до районного бюджету  та надання кредитів  з районного  бюджету на 2010 рік
                          (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування всього
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього у тому числі бюджет розвитку Всього у тому числі бюджет розвитку Всього у тому числі бюджет розвитку
006 Районна державна адміністрація   3500   3500   -3500   -3500 0 0 0 0
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам   3500   3500         0 3500   3500
4113 Надання інших внутрішніх кредитів   3500   3500         0 3500   3500
250912 Повернення коштів , наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників       0   -3500   -3500 0 -3500   -3500
4123 Повеннення інших внутрішніх кредитів       0   -3500   -3500 0 -3500   -3500
Всього   3500   3500   -3500   -3500 0 0   0
                           
Заступник голови  районної ради   В.Ф.Гайдук          

 

 

 

Пояснювальна записка до рішення районної ради

“Про районний бюджет на 2010 рік” від 14.05.2010

 

Підхід формування місцевих бюджетів району на 2010 рік формульний.

Розрахунок обсягу доходів району на 2010 рік, розрахункової суми видатків в розрізі галузей, дотації вирівнювання з Державного бюджету доведених Міністерством фінансів України, обраховано за формулами та у відповідності до ПКМУ № 1195 від 05.09.2001р. зі змінами з урахуванням ПКМУ від 31.12.2004 р.      № 1782 “Деякі  питання врегулювання міжбюджетних відносин” зі змінами.

Розподіл обсягу доходів, розрахункової суми видатків в розрізі галузей та міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ проведено фінансовим управлінням формульним підходом з врахуванням вимог розпорядження голови районної державної адміністрації № 163 від 05.05.2010р.  “Про затвердження коефіцієнтів, які застосовуються при розрахунку розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом і бюджетами селищної та сільських рад  на 2010 рік”.

Районний бюджет на 2010рік по доходах сформований відповідно Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет на 2010 рік” в загальній сумі 61498,5 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду –  60034,5 тис.грн., спеціального – 1464,0 тис.грн. (додаток 1).

            Загальний фонд доходів районного бюджету включає:

            Власні та закріплені доходи – 6433,9 тис.грн. (питома вага 10,7%) з яких:

         доходи, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі  6239,0 тис.грн.;

         доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в сумі 194,9 тис.грн.;

          трансферти з державного бюджету  в сумі 53600,6 тис.грн. з яких:

            дотації з державного бюджету – 37295,0 тис.грн., або 62,1%;

            субвенції з державного бюджету – 16272,5 тис.грн., або 27,1%;

            субвенції з обласного бюджету – 33,1 тис.грн., або 0,5% .

Основною складовою частиною доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів є:

          податок з доходів фізичних осіб в розмірі 50 відсотків, що справляється на території району та складає 5772,9 тис.грн., або 89,7 % планових надходжень власних та закріплених доходів;

          плата за землю в розмірі 15 відсотків, що справляється на території району, складає 466,1 тис. грн., або 7,3 % власних та закріплених доходів.

Складовою частиною доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів є податок на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 16,8 тис., або  0,3%  та інші надходження в сумі 21,2 тис.грн., або 0,3% надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів в сумі 150,0 тис. грн. – 2,3%, надходження від реалізації безхазяйного майна 6,9 тис.грн., – 0,1%

Обсяг власних та закріплених доходів районного бюджету планується на рівні контрольного показника доведеного Міністерством Фінансів України.

Субвенції в сумі 17564,8 тис. грн., де в т.ч.:

          по загальному фонду – 16305,6 тис. грн.

          По КТКД 41030600 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям в сумі 13133,8 тис. грн.;

          По КТКД 41030800  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання   пільг  та житлових субсидій населенню на оплату  електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 700,7 тис. грн.;

          По КТКД 41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого  газу на побутові потреби, твердого та рідкого  пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 482,2 тис. грн.;

Обсяг субвенції на надання пільг по послугах зв’язку обрахований ГФУ виходячи із споживання цієї послуги за 2009 рік.

Кошти на надання інших пільг (санітарно-курортне лікування, поховання, ремонт житла та інше) розраховані виходячи з загальної суми ресурсу пропорційно кількості пільгової категорії населення у кожному реґіоні.

Кошти на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян розраховані виходячи з загальної суми ресурсу пропорційно кількості пільгової категорії населення у кожному реґіоні.

          По КТКД 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання   пільг  та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1608,0 тис. грн.;

Розподіл між бюджетами міст та районів проводився Головним фінансовим управлінням виходячи з пільгового контингенту і  нарахованої суми по пільгах та суми призначених субсидій за 2009 рік.

          По КТКД  41035000 Інші субвенції (із обласного бюджету) в сумі 33,1 тис. грн., а саме:

на пільги по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 22,8 тис.грн., розподілена до кількості осіб по реґіонах області з урахуванням фактичних видатків за 2009рік;

– на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій в сумі  6,7 тис. грн., розподілена пропорційно до кількості справ одержувачів соціальних допомог по реґіонах області.

– на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та технічне обслуговування – 2,6 тис.грн. розподілені  пропорційно до кількості одержувачів вказаних  виплат;

– на забезпечення встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи в сумі 1,0 тис. гривень, розподілена пропорційно до кількості інвалідів в регіонах області.

          По КТКД  41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях в сумі  314,3 тис. грн. Даний показник доведений ГФУ і  розподілений виходячи з загального ресурсу даних видатків по області враховуючи фактичну  мережу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та дітей в них з урахуванням прожиткового мінімуму на 2010 рік.

          По КТКД  10037000 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів сільських, селищних голів  в сумі 33,5 тис. грн.

          Спеціальний фонд районного бюджету планується в сумі 1464,1 тис. грн.:

          власні надходження бюджетних установ – 204,9 тис.  грн.;

          по КТКД 41030800  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання   пільг  та житлових субсидій населенню на оплату  електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 1259,2 тис. грн.;

Розподіл даної субвенції по загальному та спеціальному фонду між районами та містами проводився Головним фінансовим управлінням виходячи з нарахування пільг та субсидій населенню за 2009 рік.

            Загальний обсяг видатків районного бюджету сформований в сумі 61498,5 тис. грн., де обсяг видатків загального фонду складає 60034,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду 1464,0 тис. грн.

 

010000 Державне управління

Координація діяльності системи місцевого самоврядування в районі здійснюється через районну раду, яка представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ у межах повноважень визначених Конституції України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами. До їх повноважень належить також здійснення управління рухомим і нерухомим майном та іншими об`єктами, що належать до комунальної власності, затвердження районного бюджету, програм соціального-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, контроль їх виконання та вирішення інших питань визначених законами.

Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування Конотопському району доведений в сумі 3386,7 тис.грн., що становить 53,8% від мінімальної потреби.

Даний показник розраховано, виходячи з населення району 33089 чол.

Розрахунковий показник на 2010 рік розраховано з урахуванням коригувального коефіцієнту щільності в залежності від населення, який для району становить 1,44.

На здійснення наданих повноважень органу місцевого самоврядування  в районному бюджеті планується 812,8 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради передбачено 662,3 тис.грн., що в повному обсязі забезпечує обов’язкову потребу в видатках в умовах діючого законодавства і складає 81,5 % від обсягу видатків установи.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 110,5 тис. грн. (13,6%) забезпечує потребу установи на 100 відсотків.

 

  070000 Освіта

На утримання закладів освіти району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 29311,3 тис. грн.

Даний показник був обрахований для району виходячи з кількості дітей віком від 0-6 років (945), кількості дітей віком 0-6 років у дошкільних навчальних закладах (344), кількості дітей віком 0-6 років у селах,  та селищах міського типу у яких діти відвідують дитячі навчальні заклади (164), учнів у ЗОШ (2680), класів і класів – комплектів у ЗОШ (253), врахована наповнюваність класів, учнів вечірніх ЗОШ (59),  з врахуванням  міської та сільської місцевості.  Фінансовий норматив бюджетної  забезпеченості на 2010 рік:  для дошкільної освіти 6704 грн.; для шкільної – 6259 грн.

            Мережа установ освіти, що фінансуватиметься із районного бюджету в 2010 році включає 40 закладів (ЗОШ – 12, НВК – 23; вечірня школа – 1; ЦПР –1;  ЦБ – 1;  М К – 1, ГГ- 1).

            На 2010 рік на утримання установ освіти  по загальному фонду районного бюджету плануються кошти в сумі 29117,5 тис.грн., де в т.ч. кредиторська заборгованість минулих років в сумі 440,0 тис.грн. (по КФК 250403) та видатки на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 314,3,тис.грн. (КФК 070303) та по спеціальному фонду в сумі 116,1 тис. грн..

            На оплату праці з нарахуваннями працівникам освіти передбачено видатки в сумі 23390,9 тис.  грн., що в повному обсязі забезпечує обов’язкову потребу в видатках в умовах діючого  законодавства і складає  80,3% від обсягу видатків установи.

При розрахунку заробітної плати враховано:

          розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня –  555 грн., з 1 квітня – 567 грн., з 1 липня – 570 грн., з 1 жовтня – 586 грн., з 1 грудня -600 грн. на місяць;

          розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня – 869 грн., з 1 квітня -884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн. на місяць;

          видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;

          видатки на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”;

          видатки на забезпечення виплати надбавки за престижність професії педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів згідно Постанови КМУ від 05.10.2009 №1130 „Про встановлення надбавок вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників”, надбавки за вислугу років медичним сестрам згідно Постанови КМУ від 29.12.2009 №1418 „Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я” та надбавки бібліотекарям за особливі умови праці згідно Постанови КМУ від 30.09.2009 №1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам  бібліотек”.

         Передбачено цільові видатки  на:

            одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2010 році виповниться  18 років  в сумі 22,3 тис. грн.

          одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування при працевлаштуванні в розмірі  6-ти прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум – 861 грн.) в сумі 10,3 тис. грн..

На продукти харчування передбачено 789,1 тис. грн. (2,7%) для харчування дітей  дошкільного віку, учнів початкових класів та дітей-сиріт.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 3044,5 тис. грн. (10,5 %), що забезпечує потребу установи на 100 відсотків.

Крім того капітальні видатки складають 466,2 тис. грн.,  де в тому числі на погашення кредиторської заборгованості передбачено кошти в сумі 440,0 тис. грн..

По спеціальному фонду планові видатки передбачені в сумі 116,2 тис.грн. (в т.ч. розвитку – 10,0 тис.грн.), кредиторська заборгованість 6,9 тис.грн..

 

 080000 Охорона здоров`я

На утримання закладів охорони здоров’я МФУ для району доведений розрахунковий обсяг видатків  в сумі 6159,8 тис.грн. Видатки на галузь МФУ обраховувались для району з урахуванням переадресації коштів міському бюджету в обсязі 59%, (в сумі 8864,2 тис. гривень), коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури населення району (К=1,129), виходячи з населення району – 33089 чол., фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я (до переадресації – 464 грн./1чол., після переадресації  залишилось –  186,16 грн./ 1 чол.).

Оскільки мережа установ охорони здоров’я в 2010 році включає 49 закладів (13  лікарських амбулаторій, 9 ФАПів, 27 ФП) які фінансуватимуться  з сільських та селищного бюджетів, то розрахункова сума видатків доведена місцевим бюджетам району формульним підходом.

 При розрахунку обсягу видатків на галузь враховано видатки на заробітну плату відповідно  наказу  Міністерства праці  та соціальної політики  України , МОЗ України  від 05.10.2005р. № 308/519   зі змінами   виходячи з тарифних  розрядів посад  фахівців та робітників  установлених  на рівні  законодавчо визначеного розміру  посадового окладу працівника 1 тарифного розряду з 1січня – 555грн., з  1 квітня – 567грн., з 1 липня – 570грн., з 1 жовтня – 586грн., з 1 грудня – 600грн., менший за розмір мінімальної заробітної плати, а також враховані видатки на надбавку за вислугу років медичним працівникам до посадового окладу в залежності від стажу роботи від 10-30% згідно ПКМУ від 29.12.2009р. № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я».

 

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається в сумі 19319,7 тис. грн., де в т.ч.: по загальному фонду районного бюджету – в сумі 18000,3 тис. грн., по спеціальному – в сумі  1319,4тис. грн., а саме:

Загальний фонд                                                                                                    

По КТКВ

 090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні    послуги                                        416,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ 

 090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед   Батьківщиною,   жертвам   нацистських   переслідувань

на    придбання   твердого    палива   та    скрапленого

газу                                                                                         800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам  праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами     80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги»;                                                               17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090205 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива»                                                                                       10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги                  21,0

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на придбання твердого палива                     20,0

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090210 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров "я , частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття  та рідких нечистот“                                                                                  36,0

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090211 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України  “Про освіту”, на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива”                                                150,0

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090212 Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи            22,8

 

тис.грн.

По КТКВ

 090214 Пільги населенню на послуги зв’язку                      40,5

тис.грн.

По КТКВ

090215  Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні  послуги                                                                                     110,7

 

тис.грн.

По КТКВ

090216 Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива                                                                                       224,0

 

тис.грн.

По КТКВ

 

По КТКВ

 

По КТКВ

 

По КТКВ

 

 

По КТКВ

 

По КТКВ 

 090405 Субсидії населенню на відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг                                   100,0 090406 Субсидії населенню на покриття витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива                  400,0

090411 Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення                                                                   4,0

 091303 Витрати на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування                                                     2,6

091304 Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи у 2010році                                                                                       1,0

091212 Витрати  на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій                                                 6,7

 

тис.грн.

 

тис.грн

 

тис.грн.

 

 

тис.грн.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

Видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми (090300), тимчасової допомоги дітям (090307), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (090401) та допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (091300) складають 13133,8 тис. грн., в тому числі:

1.      Державна допомога сім’ям з дітьми  в сумі 10661,6 тис.  грн. включає:

          По КТКВ  090302 «Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами» в сумі 249,3 тис. грн.

          По КТКВ  090303 «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»  в сумі 2365,8 тис. грн.;

          По КТКВ 090304 «Одноразова допомога при народженні дитини» в сумі 5486,4 тис. грн.;

          По КТКВ 090305 «Допомога на дітей,  над якими встановлено опіку чи піклування»  сумі 1030,3 тис. грн.;

          По КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» в сумі 1505,3 тис. грн.;

          По КТКВ 090308  «Допомога при усиновленні дитини» в сумі 24,5 тис. грн.

 

2.      По КТКВ  090307 «Тимчасова державна допомога дітям» в сумі 95,8 тис. грн.

 

3.      По КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» в сумі 168,2 тис. грн.

 

4.      По КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» в сумі 2208,2 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

(видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету)                                                                                                    

По КТКВ

 090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні ослуги                                          781,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги»;                                                               15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги                  37,0

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

 090210 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров "я , частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття  та рідких нечистот”                                                                                237,0

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

По КТКВ

090215 Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні  послуги                                                                                       56,2

 

тис.грн.

По КТКВ  090405 Субсидії населенню на відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг                                 133,0   тис.грн.

 

По КТКВ 091101 на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розраховано виходячи з населення району, передбачаються видатки в сумі 144,2 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями 112,0 тис. грн., що в повному обсязі забезпечує лише обов’язкову потребу по установі в умовах діючого законодавства і складає 77,7% від обсягу видатків по установі та на  енергоносії та комунальні послуги – 13,5тис.грн. (9,3%), що забезпечує потребу установи на 100%.

По КТКВ 091102  на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачено 13,3 тис. грн.

По КТКВ 091103 на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді – 9,8 тис. грн.

По КТКВ 091104 на соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок – 0,7 тис. грн.

По КТКВ 091107 на програми і заходи державних органів у справах сім’ї – 1,7 тис.грн.

По КТКВ 091108 на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей передбачено кошти в сумі 328,1  тис. грн.

 

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

 

Сума видатків обрахована МФУ виходячи з кількості одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, які виявлені і потребують різних видів соціальної допомоги. Таких жителів в районі 1662. Розрахункова сума видатків доведена МФУ складає 1857,1 тис.грн..

На утримання закладу пропонуються кошти в сумі 1857,1 тис.грн., де в т.ч. кредиторська заборгованість минулого року 34,6 тис.грн. (КФК 250403). Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1778,1 тис.грн., що складає 95,7% від загальної суми видатків, що забезпечує потребу по установі лише при проведенні ряду заходів. На енергоносії передбачено видатки в сумі 29,1 тис.грн., або 1,6 % від загальної суми видатків, що складає 100% потреби.

По спеціальному фонду поточні планові видатки складають 45,2 тис.грн., видатки розвитку – 15,0 тис.грн.

 

 

По КТКВ 091207 передбачено введення додаткових пільг з оплати комунальних послуг інвалідам по зору в сумі – 10,4 тис. грн.

 

       По КТКВ  091209 Фінансова підтримка громадській районній  організації  “Рада ветеранів” – 10,0 тис. грн.

 

        По КТКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення “  – в сумі 57,5 тис. грн., де в т.ч.:

        на надання матеріальної допомоги інвалідам-Чорнобильцям до 24 річниці аварії на ЧАЕС – 3,3 тис. грн.;

        на виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років (по 100    грн. / чол. ) – 5,3 тис. грн.;

        на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення –                   25,0 тис. грн.

        на виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій,  яким виповнилось 90 і більше років – 8,5 тис. грн.;

        на реалізацію програми соціального захисту осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу – 10,1 тис. грн.

        на реалізацію програми соціальної підтримки осіб з обмеженими можливостями щодо доступу їх до мережі  «інтернет» -5,3 тис. грн..

По КТКВ 090802 на інші програми соціального захисту неповнолітніх – 6,2 тис. грн.

 

110000 Культура і мистецтво

 

Розрахункова сума видатків для району на галузь доведена виходячи з населення в сумі   4034,1 тис. грн.

            В районному бюджеті видатки на утримання закладів культури передбачаються в сумі 1014,7 тис. грн. – по загальному та спеціальному – 28,5 тис.  грн.

            Загальна сума  видатків  1043,2 тис.  грн.

  По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються видатки в сумі  748,4 тис. грн., що в повному обсязі забезпечує потребу по установі в умовах діючого законодавства і складає  73,8% від обсягу планових призначень.

Заробітна плата по галузі “Культура і мистецтво” планувалась виходячи з  посадових окладів відповідно до наказу Міністерства  культури від 18.10.05р. №745 (із змінами).

При розрахунку заробітної плати враховано:

          розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 555 грн., з 1 квітня – 567 грн., з 1 липня – 570 грн., з 1 жовтня – 586 грн., з 1 грудня -600 грн. на місяць;

          розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня – 869 грн., з 1 квітня -884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн. на місяць;

          видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;

          видатки на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”;

          надбавку бібліотекарям за особливі умови праці згідно Постанови КМУ від 30.09.2009 №1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам  бібліотек”.

  виплату працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпуски у розмірі посадового окладу та   матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу.

–  виплату працівникам клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу.

Відповідно до чинного законодавства планувалась доплата за вислугу років працівникам районної бібліотеки.

            Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 80,3 тис. грн. (7,9 %), що забезпечує потребу установи на 100 відсотків.

            Капітальні видатки складають  42,6 тис. грн..

 

120000 Засоби масової інформації

 По КТКВ 120201 Періодичні видання (газети і журнали) – 27,0 тис. грн.

 Фінансова підтримка редакції газети “Сільські горизонти” в сумі 27,0 тис.грн.

           

130000 Фізична культура і спорт

Розрахункова сума видатків обрахована виходячи з населення району і становить 327,9 тис. грн..

            Загальний обсяг видатків на утримання установ з фізичної культури та спорту і проведення заходів передбачається в сумі 327,9 тис. грн., а саме:

–   По КТКВ 130106 на проведення заходів з не традиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури – 51,2 тис.грн.;

          По КТКВ 130107 на утримання та навчально-тренувальну роботу  дитячо-юнацької спортивної  школи – 200,3 тис.грн.;

          По КТКВ 130202 на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури, які проводяться СТ “Колос” – 27,2 тис.  грн.;

          По КТКВ 130204 планується фінансова підтримка спортивному товариству “Колос” в сумі   49,2 тис.грн.

 

170000 Транспорт

В районному бюджеті передбачені видатки на компенсаційні  виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 361,7 тис. грн., де в т.ч.

По КТКВ 170102 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 310,5 тис. грн.;

По КТКВ 170302  компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті в сумі  51,2 тис. грн.

 По КТКВ 160101 “Землеустрій” на реалізацію програми використання та охорони земель району пропонується 7,0 тис.  грн.

По КТКВ 180404  Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю – 2,0 тис. грн.

По КТКВ 250911 планується надання кредитів із спеціального фонду –  3,5 тис.грн. за рахунок повернення  раніше наданих.                                                                

По КТКВ 250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету сільським та селищному бюджетам – 10329,0 тис. грн.;

По КТКВ 250315 Інші дотації в сумі – 195,0 тис. грн.

По КТКВ  250323 Субвенція міському бюджету на спільне утримання Конотопської міської рятувально-водолазної служби – в сумі 40,0 тис. грн.

По КТКВ 250388 Субвенція з Державного бюджету Сахнівській сільській раді по проведенню виборів сільського голови – 33,5 тис.грн.

            Розрахована сума нерозподілених видатків, яка була  доведена району в сумі  233,2 тис. грн.,  розподілилась між сільськими та селищним бюджетами.

            При плануванні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у відповідності до рекомендації МФУ були враховані такі коефіцієнти:

        до видатків на оплату природного газу застосовано коефіцієнт 1,191;

        до видатків на оплату теплопостачання застосовано коефіцієнт 1,161;

        видатки на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та інших комунальних послуг і енергоносіїв  збільшено на коефіцієнт 1,128.

З метою покриття тимчасових касових розривів загального фонду районного бюджету пропонується встановити  оборотно-касову готівку  в сумі 20,0 тис.грн.

Запропоновані видатки в свою чергу мають в основному соціальне спрямування та сконцентровані  на ключових напрямках.

 

Начальник фінансового управління                                   К.В.Лісунова

 

Перейти до вмісту