21 сесія 6 скликання (15.08.2012)

Про Програму розвитку сільських територій Конотопського району …

Image 

КОНОТОПСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

                                                                                Конотоп                                             

 15.08.2012

Про Програму розвитку сільських територій Конотопського району на період до 2020 року

Розглянувши наданий Конотопською районною державною адміністрацією проект Програми розвитку сільських територій Конотопського району на період до 2020 року, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 районна рада вирішила :

1.Затвердити Програму розвитку сільських територій Конотопського району на період до 2020 року (додається ).

2.Рекомендувати селищній та сільським радам затвердити програми розвитку сільських територій на період до 2020 року з урахуванням показників та заходів Програми розвитку сільських територій Конотопського району на період до 2020 року.

          2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, а організацію виконання на управління економіки районної державної адміністрації.

Голова районної ради                                           А.В.Боярчук                                            

Олійник 2-33-06

Надіслати : до протоколу – 3, постійній комісії з питань агропромислового комплексу, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту – 1, управлінню економіки РДА – 1, управлінню агропромислового розвитку РДА – 1, фінансовому управлінню РДА – 1, відділам: культури -1 , освіти РДА – 1, центру первинної медико – санітарної допомоги Конотопського району – 1, селищній та сільським радам – 30.

                       Додаток

до рішення двадцять першої сесії

Конотопської районної ради

 шостого скликання від 15.08.2012

ПРОГРАМА

розвитку  сільських  територій

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ

НА  ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Конотоп 2012


 

ЗМІСТ

стор

1.  Паспорт Програми

3

2. Сучасний стан розвитку сільських територій району ………………………..

5

3. Причини виникнення проблем …………………………………………………………..

6

4. Основна мета Програми ……………………………………………………………………..

6

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми ……………………………………………..

6

6. Завдання і заходи Програми ……………………………………………………………….

7

7. Очікувані результати виконання Програми ……………… …….. …….. ……..

8

8. Напрями реалізації Програми ……………………………………………..

8

8.1. Розвиток агропромислового комплексу………………………………………………..

8

8.2. Розвиток не сільськогосподарського підприємництва, розв’язання проблем зайнятості на селі .……………………………………………………..

10

8.3. Розвиток транспортного сполучення та зв’язку ……………………………

11

8.4.Удосконалення інженерної інфраструктури …………………………………………

11

8.5. Розвиток житлового-комунального господарства…………………………………

12

8.6. Розвиток освіти …………………………….…………………………………………………….

12

8.7. Розвиток медичного обслуговування …..………………………………………………

14

8.8. Розвиток культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, збереження і розвиток традиційної культури району ………………………………..

15

8.9. Розвиток торговельного обслуговування сільського населення …………

16

8.10. Удосконалення соціального та побутового обслуговування сільського населення ………………………………………………………………………………………………..

17

8.11. Розвиток фізичної культури і спорту на селі ……………………………..

17

8.12. Забезпечення безпеки проживання в сільській місцевості………………

18

8.13. Поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості ……………….

18

9. Фінансове забезпечення заходів з розвитку соціальної сфери села та сільських територій …..…………………………………………………..……………………….

19

10. Етапи реалізації і контроль виконання Програми ………………………

19

11. Інформаційне забезпечення виконання Програми ..………………………...

20

Додатки.……………………………………………………………………………………………………

21

Додаток 1. Потреба в коштах на реконструкцію, ремонт та відновлення об’єктів житлово-комунального господарства в Конотопському  районі на 2012-2020 роки ………………………………………………………………………….………….

22

Додаток 2. План реорганізації сільських лікувально-профілактичних закладів у заклади сімейної медицини на 2012-2020 роки ……………………

24

Додаток 3. Переведення малопотужних лікарських амбулаторій з прикріпленим населенням до 1000 осіб у фельдшерсько-акушерські пункти

24

Додаток 4. Потреба в житлі медичних працівників району …………………

24

1. Паспорт  Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Конотопська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 24.05.2012 №274-ОД «Про розроблення проекту програми розвитку сільських територій Конотопського району на період до 2020 року»

3.

Розробник Програми

Управління економіки Конотопської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління економіки Конотопської районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, сільськогосподарські підприємства, підприємства харчової та переробної промисловості, інші суб’єкти підприємництва, що здійснюють свою виробничу діяльність на  території Конотопського району

7.

Термін реалізації

2012-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний,   селищний та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього, тис. гривень

20584,7

у тому числі :

9.1.

кошти районного бюджету, тис. гривень

8887,3

9.2.

Кошти селищного та сільських бюджетів, тис. грн.

6140,4

9.3.

кошти інших суб’єктів господарської діяльності, тис. гривень

5557,0


 

2. Сучасний стан розвитку сільських територій району

Сільська місцевість Конотопського району має 1 селищну та 29 сільських рад. Загальна чисельність постійного населення станом на 01.01.2012 становить 31,7 тис. осіб, що проживають у 1 селищі міського типу та 82 сільських населених пунктах.

У розвитку сільської місцевості накопичилось багато соціально-економічних проблем. Найгостріші серед них – безробіття та бідність, що зумовлюють трудову міграцію сільського населення; занепад соціальної сфери; поглиблення демографічної кризи, обезлюднення та відмирання сіл. Це є наслідком як попередніх, так і новітніх негативних процесів і явищ, зокрема економічної кризи і прорахунків, допущених в процесі аграрних трансформацій.

Значна частина сільських жителів працездатного віку є незайнятими, тобто не працюють як наймані особи, не займаються власною справою. Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості вищий порівняно з міськими поселеннями. Велика кількість сільських жителів більш активного віку в пошуках роботи виїжджають із сіл. Споживчі витрати сільського населення менші, ніж міського. Більшість із них становлять витрати на харчування, що є проявом бідності.

За  останні  10 років чисельність сільських жителів скоротилась на
7,9 тис. осіб. Це відбувається головним чином за рахунок депопуляції населення.

Вирішення соціальних проблем неможливе без економічного підґрунтя і розвитку виробництва. Але кінцевою метою є підвищення доходів людей і покращення рівня їх життя через розбудову сіл, створення нових робочих місць, зростання рівня заробітної плати селян.

Фактично не функціонує на селі служба побуту, закриваються підприємства торгівлі у малих і віддалених селах. Із 83 сільських населених пунктів стаціонарні об’єкти торгівлі діють у 48, що становить 57,8% від їх загальної кількості, заклади ресторанного господарства – лише у 16 (19,3%).

Темпи зростання роздрібного товарообороту сільської місцевості значно нижчі, ніж у містах обласного підпорядкування та районних центрах.

Виводяться з експлуатації окремі об’єкти теплопостачання, водопостачання та каналізації. Матеріальна база соціальної інфраструктури села фізично і морально зношена. Розширюється коло сіл, жителі яких не мають змоги отримувати найнеобхідніші послуги за місцем проживання.

Нинішній стан села, його соціально-економічна інфраструктура, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці вимагають здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційних, технологічних та фінансово-економічних заходів спрямованих на позитивні зміни у розвитку соціальної мережі села.


 

3. Причини виникнення проблем

Соціально-економічна ситуація, що склалася на селі зумовлена:

низьким рівнем розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості, а саме дорожнього, транспортного сполучення, незадовільним станом житлово-комунального господарства в сільській місцевості, низьким рівнем їх ефективного енергозабезпечення;

нижчим від рівня міст розвитком галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, тощо;

недостатнім рівнем фінансової підтримки соціальної сфери села;

недостатнім рівнем державної підтримки облаштування сільських територій;

передачею об’єктів соціальної сфери сільськогосподарських підприємств до державної та комунальної власності без належного фінансування їх утримання;

відсутністю умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості, створення додаткових робочих місць у сільській місцевості та підвищення рівня доходів;

недостатнім рівнем інформаційного забезпечення сільського населення з питань господарювання в ринкових умовах;

відсутністю розгалуженої та збалансованої інфраструктури об'єктів торгівлі та ресторанного господарства;

втраченим потенціалом системи споживчої кооперації;

низьким рівнем організації виїзної торгівлі та великими транспортними витратами на доставку товарів, особливо у віддалені населені пункти;

низькою купівельною спроможністю сільського населення;

недостатністю власних обігових коштів у більшості суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі на селі, та незначною їх прибутковістю.

4. Основна мета Програми

Основною метою програми є підвищення рівня добробуту і якості життя мешканців сільських територій, зменшення диференціації рівнів життя міських і сільських громад, розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури в сільській місцевості, збереження селянства, як носія української ідентичності, культури і духовності, поліпшення демографічної ситуації, розвиток соціальної сфери села, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом, організація дозвілля сільського населення.

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розвиток соціальної сфери села забезпечується шляхом:

визначення перспектив розвитку сільської поселенської мережі на період до 2020 року на основі розробленої та затвердженої в установленому порядку містобудівної документації;

визначення конкретних проблем, що стримують розвиток кожної окремої сільської територіальної громади та сільського населеного пункту;

залучення на паритетних добровільних умовах до розвитку сільських територій суб’єктів підприємництва, що здійснюють свою виробничу та іншу комерційну діяльність у сільській місцевості, або ж за рахунок продукції, виробленої в сільській місцевості;

спрямування фінансових потоків на розбудову соціальної інфраструктури сільських територіальних громад, що мають позитивні тенденції розвитку та більшу кількість сільських жителів;

формування розгалуженої та збалансованої інфраструктури підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

удосконалення та активізації торговельного обслуговування через виїзну торгівлю, доставки товарів на дім та у віддалені малонаселені пункти, зростання асортименту товарів та обсягів продаж;

розширення мережі та підвищення якості торговельного обслуговування сільського населення підприємствами споживчої кооперації;

наближення рівня забезпеченості сільського населення торговими площами та місцями в закладах ресторанного господарства до встановлених нормативів;

відновлення мережі об’єктів побутового обслуговування в сільській місцевості, збільшення чисельності суб’єктів господарювання, що надають побутові послуги на селі та розширення практики виїзного обслуговування сільського населення;

забезпечення надання в сільській місцевості якісних освітніх та медичних послуг;

забезпечення розвитку матеріально-технічної бази спортивних об’єктів на селі та створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом;

здійснення заходів по реконструкції та ремонту приміщень та створення у сільських закладах культури умов для всебічного розвитку особистості.

6. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій;

зростання зайнятості сільського населення шляхом створення робочих місць та підвищення рівня доходів сільського населення до рівня не нижче середнього в галузях економіки району;

 посилення мотивації сільського населення до розвитку підприємництва у сільській місцевості як основної умови підвищення рівня життя населення;

створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Перелік об’єктів Програми щорічно визначаються в заходах Програм економічного і соціального розвитку Конотопського району, при цьому об’єкти будівництва за рахунок небюджетних джерел визначаються окремим додатком.

7. Очікувані результати виконання Програми

За результатами виконання Програми передбачається:

підвищення рівня ефективної зайнятості сільського населення;

забезпечення розвитку освіти, медичного обслуговування, культурно-дозвільної діяльності та фізичної культури і спорту у сільській місцевості;

істотне поліпшення інженерної мережі сільських населених пунктів;

покращення, соціально-побутового обслуговування населення сільській місцевості;

поліпшення екологічної ситуації сільської місцевості.

8. Напрями реалізації Програми

8.1. Розвиток агропромислового комплексу

Розвиток агропромислового комплексу буде здійснюватися відповідно до напрямків Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015», Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року, Програми соціально-економічного розвитку  Конотопського району на 2012 рік та інших програмних документів агропромислового розвитку, якими передбачається:

здійснення розвитку рослинництва шляхом підвищення родючості землі та запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню стабільності та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення; Завдяки впровадженню ресурсозберігаючих технологій, науково обґрунтованих посівів сільськогосподарських культур планується досягти зростання валового виробництва рослинницької продукції, та підвищення ефективність її вирощування.

адаптація ринкових методів регулювання виробництва продукції рослинництва з урахуванням балансу попиту і пропозиції;

раціональне розміщення та поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва продукції рослинництва з урахуванням існуючої державної підтримки;

забезпечення проведення посівів сільськогосподарських культур насінням сортів і гібридів високих репродукцій, дотримання вимог сучасних технологій;

підтримка великотоварного виробництва рослинницької продукції через стимулювання створення партнерських об’єднань власників земельних часток (паїв);

стимулювання ведення органічного сільського господарства;

стабілізація поголів’я великої рогатої худоби шляхом виконання державних програм та запровадження регіональної підтримки галузі;

забезпечення поступового збільшення чисельності високопродуктивних молочних корів у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах шляхом  власного відтворення і організації закупівлі ремонтних телиць у населення;

забезпечення приросту обсягів виробництва м’яса шляхом розвитку м’ясного скотарства, птахівництва і свинарства в сільськогосподарських підприємствах і великих фермерських господарствах;

стимулювання розвитку м’ясного скотарства в сприятливих для його ведення умовах;

сприяння розвитку конкурентоспроможного виробництва шляхом підтримки формування механізованих тваринницьких ферм і комплексів, що укомплектовані високопродуктивним поголів’ям та забезпечені належною кормовою базою. Зокрема в 2012 році буде проведена реконструкція тваринницьких приміщень та введення в експлуатацію    доїльного залу на   400 корів в селі Тернівка – Об’єм інвестицій – 5 млн. грн. У 2013 -2014 роках в ТОВ „Агропродукт” будівництво  молочного комплексу на 400 голів корів.   Об’єм інвестицій – 30 млн. грн. У 2014-2015 роках – реконструкція тваринницьких приміщень та будівництво двох доїльних залів  на 800 голів корів в ТОВ АФ „Конотопська” та ТОВ „Бочечківське”. Об’єм інвестицій –  по 5 млн. грн. В результаті впровадження новітніх технологій планується стабілізація та поступове зростання поголів’я великої рогатої худоби, свиней, птиці в усіх категоріях господарств, та поступове зростання виробництва молока, м’яса, яєць;

сприяння концентрації виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах шляхом формування кооперативних об’єднань з метою одержання високоякісної сировини, розширення заготівельної інфраструктури, підвищення товарності продукції тваринництва;

забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази обслуговуючих кооперативів;

реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури аграрного ринку:, підприємств харчової і переробної промисловості.

У ТОВ            „Вітчизна” в селищі Питомник  в 2012 році – будівництво другої черги елеватора             потужністю 15 тис. тонн. Об’єм  інвестицій в даний проект – 10 млн. грн..

У ТОВ „Конотопський елеватор”   у  2012 році  – будівництво двох  сушок та ємності на 5 тис. тонн.    Об’єм  інвестицій – 7,5 млн. грн..   

У ТОВ АФ „Козацька” – будівництво сушильного комплексу  – 7 млн. грн.

У ФГ Міщенка  в 2012 році – будівництво картоплесховища  на                   1 тис. тонн. Об’єм інвестицій – 1 млн. грн..

У ПСП „Глорія” в 2014 році – будівництво елеватора потужністю 30 тис. тонн вартість проекту 15 млн. грн..

За рахунок виконання цих завдань очікується:

збільшення виробництва валової продукції сільського господарства, зростання її конкурентоспроможності, залучення інвестицій в розвиток виробництва.

8.2. Розвиток несільськогосподарського підприємництва, розв’язання проблем зайнятості на селі

Створення сприятливих умов для розширення сфери застосування праці в сільській місцевості та підвищення рівня доходів сільського населення буде здійснюватися шляхом:

стимулювання розвитку підприємництва в несільськогосподарській сфері;

стимулювання розвитку підприємств сільського зеленого туризму;

сприяння пріоритетному розвитку малих приватних підприємств побутового обслуговування в результаті залучення соціально незахищених верств сільського населення;

здійснення заходів щодо стимулювання розміщення нових підприємств, обслуговуючих організацій;

забезпечення максимального залучення вирощеної сільськогосподарської продукції, а особливо овочів, фруктів та ягід для переробки на малих переробних підприємствах;

здійснення із залученням міськрайонного центру зайнятості професійного навчання безробітних, які проживають у сільській місцевості, основ підприємницької діяльності;

посилення правового та соціального захисту орендодавців (власників) землі і майна, гарантування доходів відповідно до укладених договорів;

залучення осіб, що провадять підприємницьку діяльність, та тих, що зайняті в особистих селянських господарствах, до участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також добровільного пенсійного забезпечення;

здійснення заходів щодо забезпечення аграрного сектору кваліфікованою робочою силою, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, зокрема в результаті розвитку системи професійного навчання персоналу підприємств,  установ та організацій.

Індикатори ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч наявного населення по  району

15

17

Кількість зайнятих в малих підприємствах

568

576

Частка кількості найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників по району, %

12,1

12,9

8.3. Розвиток транспортного сполучення та зв’язку

Заходи щодо розвитку транспортного сполучення та зв’язку будуть здійснюватися шляхом:

забезпечення потреб населення сільських населених пунктів району в транспортному обслуговуванні;

удосконалення мережі приміських маршрутів пасажирського автомобільного транспорту загального користування;

підвищення безпеки перевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування;

проведення всіх видів (капітальний, поточний, експлуатаційне утримання) ремонтних робіт автомобільних доріг місцевого значення;

проведення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, будівництво зупинкових майданчиків тощо);

ремонт та будівництво штучних споруд;

оптимізації автобусної маршрутної мережі з метою забезпечення регулярного зв’язку населених пунктів з районними та обласним центром;

сприяння розвиткові підприємницьких структур в організації маршрутних пасажирських та вантажних перевезень у сільській місцевості;

забезпечення сільського населення загальнодоступними  телекомунікаційними послугами, комп’ютеризації сільських рад та вільного доступу до мережі Інтернет.

Індикатори ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Кількість сіл, які мають автобусне сполучення з розрахунку на 100сіл.

0,76

0,8

Темп росту обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом, %

111,7

112,0

8.4. Удосконалення інженерної інфраструктури

            Забезпечення комплексного розвитку інженерної інфраструктури сільських територій здійснюється шляхом:

– будівництво та реконструкція мереж і об’єктів електропостачання;

– розроблення і виконання програм газифікації населених пунктів;

– забезпечення сільського населення вуличним освітленням;

– забезпечення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища в сільських населених пунктах та місцях накопичення відходів.

8.5. Розвиток житлового-комунального господарства

У сфері житлового будівництва та комунального господарства передбачається:

– збільшити обсяги будівництва житла в сільській місцевості за регіональною програмою «Власний дім»

            – забезпечити упорядження сільських садиб з урахуванням нових стандартів забудови сільських територій, поліпшити їх забезпечення засобами газопостачання, центрального водопостачання і водовідведення

            – забезпечити виконання норм і правил санітарного законодавства з утримання відповідних сільських територій у належному санітарному стані, включаючи дезінфекцію водогонів, водонапірних веж, очищення та благоустрій шахтових колодязів громадського користування, поновлення огорожі першого поясу суворого режиму водонапірних споруд.

Джерела фінансування (видатки розвитку), тис. грн.

Джерела

Роки

Усього

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Районний

бюджет

Селищний та сільські бюджети

429,2

463,6

366,7

391,6

421,3

409,5

426,1

429,3

583,9

3921,2

Інші джерела

988,9

1008,7

998,6

41,1

40,9

45,6

55,7

63,9

63,2

3306,6

Усього

1418,1

1472,3

1365,3

432,7

462,2

455,1

481,8

493,2

647,1

7227,8

8.6. Розвиток освіти

У сфері розвитку освіти робота буде спрямовуватися на:

оптимізацію та вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних, закладів відповідно до потреб і запитів мешканців сільських територій;

здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;

створення умов для надання якісних освітніх послуг відповідно до державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;

упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій; 

організацію безоплатного підвезення шкільним автобусом до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, що функціонують у сільській місцевості;

проведення профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів з метою усвідомленого вибору професії для подальшої роботи в аграрному секторі.

Фінансування зазначених напрямків буде здійснюватись за рахунок не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

Джерела фінансування (видатки розвитку), тис. гривень

Джерела

Роки

Усього

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Районний

бюджет

312,5

455,0

449,0

449,0

550,0

600,0

650,0

700,0

750,0

4915,5

Селищний і сільські бюджети

30,0

22,0

222,0

20,0

15,0

15,0

15,0

123,0

15,0

477,0

Усього

342,5

477,0

671,0

469,0

565,0

615,0

665,0

823,0

765,0

5392,5

Індикатори ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Охоплення дітей дошкільною освітою, %

75

100

Підключення загальноосвітніх навчальних закладів I- Ш, І-П ступенів до інформаційної мережі Інтернет, %

100

100

Підвезення учнів сільський шкіл, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами, %

100

100

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природно-математичних і технологічних дисциплін, %

52,3

70

Охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів гарячим харчуванням, %

98

100


 

8.7. Розвиток медичного обслуговування

З метою забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я та поліпшення демографічної ситуації першочергова увага буде приділятися:

  – реалізації державної політики щодо поліпшення демографічної ситуації в сільській місцевості;

– наданню оздоровчо-профілактичної та медичної допомоги населенню;

– створенню належних виробничих і побутових умов, забезпеченню дотримання вимог техніки безпеки та виробничої санітарії;

– формуванню та забезпеченню функціонування на селі системи надання медичної допомоги населенню на основі пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

– подальшому оснащенню сільських амбулаторій обладнанням та санітарним автотранспортом;

– реформуванню первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; оптимізації наявної мережі з урахуванням демографічних процесів;

– активізації виїзної форми роботи з метою наближення як первинної, так і високоспеціалізованої медичної допомоги до сільських мешканців;

– поліпшенню кадрового забезпечення сільської медицини;

– підвищенню якості необхідних реабілітаційних послуг, що надаються інвалідам та дітям-інвалідам з числа сільського населення, а також послуг, пов’язаних з їх транспортуванням до реабілітаційних закладів;

– забезпечення медичних працівників відомчим житлом.

            Джерела фінансування (видатки розвитку), тис. гривень

Джерела

Роки

Усього

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Районний

бюджет

35,0

32,0

48,0

25,0

30,0

15,0

24,0

209,0

Інші джерела

49,0

50,0

20,0

12,0

131,0

Усього

49,0

35,0

50,0

32,0

48,0

45,0

30,0

27,0

24,0

340,0

Індикатори ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Онкозанедбаність, %

10,7

7,3

Відкриття пунктів швидкої медичної допомоги

+1

Питома вага лікарських закладів сільської місцевості, що надають допомогу за принципом сімейного лікаря, %

61,5

100

8.8. Розвиток культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, збереження і розвиток традиційної культури району

            У сфері культури та туризму передбачається:

            – забезпечити подальший розвиток закладів культури шляхом запровадження нових форм їх діяльності;

            – сприяти широкому доступу до зазначених закладів сільських жителів з наданням пільг малозабезпеченим верствам;

            – сприяти збереженню та активному пропагуванню історико-культурної спадщини, відродженню та охороні об’єктів історичної та культурної спадщини сільських територій;

            – поліпшити кадрове забезпечення закладів культури;

            – здійснити розвиток сільського туризму, народних промислів, підприємництва тощо;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району, а саме:   

проведення у 2012 році  ремонтів приміщень клубних закладів (Козацького, Гружчанського, Дептівського, М.Самбірського СБК); придбання звукопідсилюючої апаратури, сценічних костюмів, одягу сцени і т.д.

            – забезпечити виконання державних, обласних та районних програм у сфері культури в частині обслуговування сільського населення.

Джерела фінансування (видатки розвитку), тис. грн.

Джерела

Роки

Усього

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Районний

бюджет

321,7

327,5

346,8

370,0

398,1

431,6

471,7

519,4

576,0

3762,8

Селищний та сільські бюджети

128,2

162,8

133,7

232,1

215,8

259,1

262,9

177,8

169,8

1742,2

Інші джерела

1225,0

145,4

91,3

81,4

212,2

99,4

77,4

108,2

79,1

2119,4

Усього

1674,9

635,7

571,8

683,5

826,1

790,1

812

805,4

824,9

7624,4

Індикатор ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Кількість місць у клубних закладах на 1000 населення

220

300

Культові споруди (одиниць з розрахунку на 100 сіл)

12

14

Кількість суб’єктів туристичної діяльності

(зелений туризм), одиниць

3

4

8.9. Розвиток торговельного обслуговування сільського населення

Активізація і підвищення ефективності діяльності споживчої кооперації для задоволення потреб сільського населення в товарах і послугах здійснюватиметься шляхом:

забезпечення розвитку інфраструктури роздрібної торгівлі згідно з визначеними соціальними стандартами, посилення контролю за якістю товарів, удосконалення механізму захисту сільських жителів від надання послуг низької якості;

посилення контролю за дотриманням суб’єктами торгівлі правил продажу товарів;

поліпшення торговельного обслуговування населення, зокрема проведення виїзної торгівлі, здійснення доставки товарів додому в труднодоступних сільських населених пунктах, розширення асортименту товарів та збільшення обсягів продажу;

створення системи замовлень на закупівлю сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах і сільськогосподарських підприємствах відповідно до  довгострокових контрактів;

покращення торговельного обслуговування сільського населення шляхом розширення в сільській місцевості мережі підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

налагодження виїзного торговельного обслуговування сільського населення, організація доставки товарів по замовленню у віддалені малонаселені пункти;

наближення рівня забезпеченості сільського населення торговими площами та місцями в закладах ресторанного господарства до встановлених нормативів.

організації постачання особистим селянським господарствам насіння, матеріалів, отрутохімікатів, добрив, молодняку худоби, птиці.

Індикатори ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Обсяг торгової площі з розрахунку на 1000 осіб, кв. метрів

321

340

Громадське харчування

(посадочних місць на 1000 жителів)

20

25

Кількість підприємств ресторанного господарства, одиниць

18

22

Кількість підприємств торговельного обслуговування

150

155

8.10. Удосконалення соціального та побутового обслуговування

сільського населення

У сфері побутового обслуговування сільського населення Програма передбачає:

формування збалансованої мережі підприємств побутового обслуговування, організацію обслуговуючих кооперативів, надання підтримки малому підприємництву, збереження існуючих та створення нових робочих місць;

створення підприємств побутового обслуговування в сільських населених пунктах, підвищення якості та збільшення обсягу надання відповідних послуг;

організацію обслуговуючих кооперативів, забезпечення підготовки кадрів для підприємств побутового обслуговування на селі, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників підприємств зазначеної сфери;

розширення мережі закладів побутового обслуговування сільського населення та наближення їх до споживачів;

налагодження виїзного побутового обслуговування сільського населення з надання соціально-необхідних побутових послуг;

наближення рівня споживчих послуг до розроблених та затверджених нормативів.

Індикатори ефективності виконання Програми

Найменування показника

2011 рік

2020 рік

Робочих місць на підприємствах побутового обслуговування на 1000 жителів

0,63

1

Кількість закладів побутового обслуговування, одиниць

10

12

8.11. Розвиток фізичної культури та  спорту

У сфері фізичної культури і спорту заходи Програми розвитку Конотопського району будуть спрямовані на:

забезпечення сільських територій спеціалістами по фізкультурі і спорту;

сприяння фінансовому забезпеченню фізкультури і спорту з бюджетів усіх рівнів  (позабюджетних) до рівня середніх державних показників та поступовому введенню інструкторів з фізичної культури і спорту при селищній та сільських радах;

проведення районних та участь у обласних змаганнях та  спартакіадах  для сільських жителів;

створення умов для занять фізичною культурою за місцем проживання та у місцях масового відпочинку шляхом впорядкування та покращення стану спортивних споруд району;

створення умов для занять фізичною культурою і спортом сільського населення шляхом добудування 2 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям;

зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ.

8.12. Забезпечення безпеки проживання в сільській місцевості

Забезпечення безпеки проживання в сільській місцевості буде здійснюватись шляхом підтримки вже існуючих громадських формувань з охорони громадського порядку.

Станом на 10.05.2012 року на території Конотопського району працює 21 опорний пункт дільничного інспектора міліції, які знаходяться в адмінприміщеннях сільських рад.

На території Конотопського району створено і діють 30 формувань (1 селищна та 29 сільських рад) по охороні громадського порядку чисельністю 411 чоловік.

На території селищної та сільських рад Конотопського району дільничним інспекторам міліції суттєву допомогу в охороні громадського порядку надають 45 громадських помічників дільничних інспекторів міліції.

Чергування членів громадського формування здійснюється спільно з дільничними інспекторами міліції (2-3 члени громадського формування та 1 працівника міліції) з 19.00 до 23.00 години, кожної п'ятниці місяця, коли йде відпрацювання рейду « Нічний район», а також під час проведення культурно

– масових заходів, передсвяткові та святкові дні. Перед виходом на чергування, співробітники міліції проводять інструктажі, на яких членів громадських формувань інформують про стан оперативної обстановки, яка склалася в селі, та про заплановану роботу на період чергування.

8.13. Поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості

Поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості передбачають:

запровадження системної санітарної очистки від побутових відходів на сільських територіях, повного очищеною від непридатних та заборонених для використання пестицидів та інших небезпечних відходів;

визначення всіх водних свердловин і усунення ризику їх негативного впливу на природне середовище шляхом проведення інвентаризації та визначення доцільності їх використання для централізованого забезпечення сільського населення якісною питною водою;

доведення розміру територій до рівня оптимальної екологічної мережі та лісистості, забезпечення частки заповідності територій науковим рекомендаціям;

сприяння допустимому використанню населенням природних ресурсів, розвитку сільського зеленого і екологічного туризму.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів обласного і районного фондів охорони навколишнього природного середовища (знешкодження пестицидів, ліквідаційний тампонаж безгоспних водних свердловин), селищного та сільських бюджетів (кошти за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських потреб, фітомеліоративну консервацію деградованих земель тощо), власників землі і землекористувачів, а також інших джерел згідно діючого законодавства.

9. Фінансове забезпечення заходів з розвитку соціальної сфери села та сільських територій

Фінансування заходів з розвитку соціальної сфери села та сільських територій проводиться за рахунок усіх джерел фінансування у наступних орієнтованих обсягах.

тис. грн.

Джерела

фінан-сування

Роки

Усього

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Районний бюджет

634,2

817,5

795,8

851

996,1

1056,6

1151,7

1234,4

1350

8887,3

Селищний та сільські бюджети

587,4

648,4

722,4

643,7

652,1

683,6

704,0

730,1

768,7

6140,4

Інші джерела

2262,9

1154,1

1139,9

122,5

253,1

165

133,1

184,1

142,3

5557,0

Усього

3484,5

2620

2658,1

1617,2

1901,3

1905,2

1988,8

2148,6

2261

20584,7

Фінансування заходів з Державного бюджету здійснюється в межах щорічних бюджетних призначень за програмою будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Конотопського району на 2012 – 2015 роки та загальнодержавною програмою розвитку фізичної культури і спорту.

Фінансування заходів з розвитку соціальної сфери села та сільських територій за рахунок обласного, районного, селищного та сільських бюджетів здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання галузей на відповідний бюджетний рік.

Перелік об’єктів соціальної сфери села, на яких планується проведення будівництва, реконструкції, ремонту, включаються до програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на відповідний рік, при чому об’єкти, які будуть фінансуватися за рахунок коштів інвесторів, – окремим додатком.

10. Етапи реалізації і контроль виконання Програми

Виконання Програми буде здійснюватись у два етапи.

На першому етапі, тривалістю чотири роки (2012-2015) передбачається проведення організаційної, інформаційно-розяснювальної та іншої роботи з питань забезпечення виконання Програми, а також спрямування основної частини фінансових ресурсів програми на приведення сільських територій у відповідність до розроблених та затверджених соціальних стандартів і нормативів життя сільського населення через підвищення зайнятості та збільшення доходів сільської родини.

Під час другого етапу (2016-2020 роки) передбачається:

активне нарощування обсягів виконання Програми, забезпечення виконання передбачених концептуальних, соціальних і безпосередньо виробничих показників, подальше суттєве та організаційне її наповнення, у тому числі за критеріями і показниками, що виходять по за її параметри та календарні строки, що дозволить:

забезпечити перетворення передбачених заходів по кожному напрямку розвитку аграрного сектору та сільських територій у їх структурні результати;

досягти показників по обсягах виробництва продукції, передбачених Програмою;

створити соціальні, економічні та інші передумови для забезпечення темпів і обсягів виробництва та створення соціальних умов для проживання сільського населення у наступних періодах.

Реалізація положень Програми буде забезпечуватися у відповідності та в межах коштів, передбачених Державним, обласним та районним бюджетами та бюджетами селищної та сільських рад, інвестиційних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Для забезпечення контролю галузеві управління Конотопської районної державної адміністрації що півроку до 15 числа наступного за півріччям місяцем надають інформацію управлінню економіки Конотопської райдержадміністрації.

Управління економіки Конотопської райдержадміністрації узагальнює  та аналізує подані матеріали. Хід виконання програми за підсумками року розглядається на засіданні районної ради.

11. Інформаційне забезпечення виконання Програми

Інформаційне забезпечення виконання Програми здійснюється  сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, управліннями економіки та агропромислового розвитку конотопської райдержадміністрації, в порядку, встановленому законодавством. До інформаційного забезпечення виконання Програми включається наступна інформація:

про об’єкти, що побудовані, реконструйовані в рамках реалізації програми;

про реалізацію нових виробничих проектів несільськогосподарського призначення в сільській місцевості;

про створення нових та відновлення роботи раніше діючих об'єктів соціального та побутового обслуговування населення в сільській місцевості;

про заходи що екологічної безпеки проживання в сільській місцевості.

Заступник голова районної ради                            В.М.Малігон
 

Додатки


 

Додаток 1 до Програми

Потреба в коштах на реконструкцію, ремонт та відновлення об’єктів житлово-комунального господарства в Конотопському районі на 2012-2020 роки

Всього

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Потреба в коштах на  реконструкцію, ремонт та відновлення об'єктів ЖКГ                                                                    Всього

7227,791

1418,148

1472,289

1365,324

432,664

462,198

455,083

481,789

493,231

647,065

1.1

Багатоквартирних будинків (комунальної власності)

30,867

0,000

0,000

0,000

0,000

14,306

0,000

0,000

16,561

0,000

1.2

Водопровідних мереж

3132,334

851,500

1037,858

967,476

0,000

45,500

37,200

36,100

52,700

104,000

1.3

Дезінфекція водогонів та водопровідних мереж

68,889

0,000

5,000

13,500

5,000

6,000

5,000

6,000

5,000

23,389

1.4

Огорожі  першого поясу суворого режиму водонапірних споруд

35,772

8,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16,772

0,500

5,500

1.5

Засоби автоматичного контролю за рівнем води

48,445

35,820

0,500

0,500

4,125

0,500

0,500

0,500

0,500

5,500

1.6

Ремонт або заміна водонапірних веж

401,450

59,630

10,112

71,618

98,251

72,706

17,291

31,906

18,551

21,385

1.7

Каналізаційних систем

263,525

0,000

0,000

0,000

13,618

1,907

63,000

61,000

61,000

63,000

1.8

Каналізаційних насосних станцій

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.9

Очисних споруд

14,249

0,000

0,000

0,000

0,000

14,249

0,000

0,000

0,000

0,000

1.10

Реконструкція та утримання звалищ ТПВ

68,700

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

13,700

14,000

15,000

16,000

1.11

Очищення та дезінфекція колодязів громадського користування

256,295

13,600

31,183

33,221

31,546

27,792

44,680

26,279

21,423

26,571

1.12

Утримання цвинтарів

540,681

25,990

60,769

59,874

38,813

53,688

61,476

59,307

61,635

119,129

1.13

Котелень

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.14

Інші об'єкти ЖКГ

2366,584

423,608

325,867

218,135

240,311

214,550

211,236

229,925

240,361

262,591

Заступник голова районної ради                                                     В.М.Малігон


 

Додаток 2 до Програми

План

реорганізації сільських лікувально-профілактичних закладів в заклади сімейної медицини на 2012-2020 роки

з/п

Район

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Конотопський

Гружчанська СЛА

Соснівська СЛА

Вирівська СЛА

В.Самбірська СЛА

Дептівська СЛА

Усього за рік

1

1

1

1

1

Заступник голова районної ради                                                                 В.М.Малігон

Додаток 3 до Програми

Переведення малопотужних лікарських амбулаторій з прикріпленим населенням до 1000 осіб у ФАП

Район

Назва лікарняного закладу

Кількість прикріпленого населення, осіб

Без лікаря

Зайнята сумісником

Конотопський

Кошарівська АЗПСМ

1191

Мельнянська АЗПСМ

1162

Усього

2353

Заступник голова районної ради                                                                 В.М.Малігон

Додаток 4 до Програми

Потреба в житлі медичних працівників району

Район

Кількість медпрацівників, які потребують житло

Усього

З них

лікарів

середніх медпрацівників

Конотопський

16

4

12

Заступник голова районної ради                                                                 В.М.Малігон
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту