14 сесія 6 скликання (31.01.2012)

Про створення Центру первинної медико-санітарної допомоги…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

31.01.2012

Про створення Центру первинної медико-

санітарної допомоги Конотопського району 

З метою забезпечення належної доступності і якості первинної медико-санітарної допомоги населенню, відповідно до статей 16, 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.05.2011 № 301 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я»,

районна рада вирішила:

1.Створити комунальний заклад Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району.

2.Затвердити Статут Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району  (додаток 1).

3.Затвердити структуру Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району та граничну чисельність працівників  (додаток 2).

4.Затвердити підпорядкування фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів до  амбулаторій (додаток 3).

            5.В зв’язку з включенням лікувально-профілактичних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, як структурних підрозділів до Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, Конотопській районній державній адміністрації внести відповідні зміни до розпорядження голови  Конотопської районної державної адміністрації від 24.12.2010 №619 Про відділ охорони здоров’я Конотопської районної державної адміністрації.

6.Визначити уповноваженим органом управління Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району  Конотопську  районну державну адміністрацію.

7.Призначити з 10.02.2012 головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району  Маняка Анатолія Володимировича.

8.Доручити  Конотопській районній державній адміністрації укласти трудовий договір  на контрактній основі з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району  Маняком Анатолієм Володимировичем.

9.Головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району  Маняку Анатолію Володимировичу:

9.1.Провести державну реєстрацію Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району як юридичної особи та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення діяльності закладу в умовах реформування первинної ланки медицини.

10.Відділу охорони здоров`я Конотопської районної державної адміністрації та Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району створити двосторонню комісію та здійснити приймання-передачу майна відділу охорони здоров’я Конотопської районної державної адміністрації в оперативне управління Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району.

11.Організацію виконання цього рішення покласти на Конотопську районну державну  адміністрацію. 

12.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань  охорони  здоров’я, молоді, освіти, культури  та соціального захисту

Голова районної ради                                                         А.В.Боярчук

Маняк 2 28 40

Оліфиренко 6 63 64

Надіслати: до протоколу – 2, постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту – 1, селищній та сільським радам – 30, управлінню економіки РДА – 1, фінуправлінню РДА – 1, відділу охорони здоров’я РДА – 1, ЦРЛ -1, РайСЕС – 1, редакція газети «Сільські горизонти» – 1, РДА – 1. 

             

Додаток 1

до рішення районної ради шостого скликання

від 31.01.2012

СТАТУТ

Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 

2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Конотопської районної ради Сумської області, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Конотопського району Сумської області (далі-населення).

1.2. Центр створений рішенням чотирнадцятої сесії Конотопської районної ради шостого скликання від 31.01.2012 року на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району Сумської області. Засновником та власником Центру є Конотопська районна рада Сумської області (далі – власник).

1.3. Уповноваженим органом управління Центру є Конотопська районна державна адміністрація Сумської області (далі – уповноважений орган управління).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Центру:

повне: Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району.

скорочене:  Центр ПМСД Конотопського району.

2.2. Юридична адреса: 41627, Сумська область, Конотопський район, село Попівка, вулиця Ілліча, будинок 2.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Конотопського району Сумської області заходів, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Конотопського району Сумської області, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

проведення профілактичних щеплень;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Конотопського району Сумської області із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високо спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики лікування та реабілітації захворювань та станів;

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги населенню сіл, селища Конотопського району та шляхів їх вирішення;

розробка планів розвитку первинної медико-санітарної  допомоги в Конотопському районі;

проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів та атестація медичного персоналу закладів охорони здоров’я первинної ланки  Центру;

медична практика;

зберігання, перевезення, придбання, використання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

        інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1.         Центр є юридичною особою публічного права.

4.2.         Центр є неприбутковою установою.

4.3.   Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.4.      Центр здійснює господарську діяльність.

4.5.         Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6.         Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7.         Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8.         Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

4.9.   Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1.         Центр має право:

5.1.1.      Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку, відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Центру;.

5.1.2.      За погодженням із Засновником та органом управління Центр має право створювати філіали, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них.

5.1.3. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2.         Центр зобов’язаний:

5.2.1.      Забезпечувати надання медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на галузь охорони здоров’я та виконання відповідних цільових програм та інших укладених договорів;

5.2.2.      Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;.

5.2.3.      Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

5.2.4.      Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6.  Отримувати спеціальні дозволи ліцензії на діяльність в сферах, які підлягають ліцензуванню, у відповідності з законодавством України.

5.2.7. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ.

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво  діяльності Центру  здійснює головний лікар, який призначається на посаду уповноваженим  органом управління на умовах контракту, за поданням власника.

        6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.4. Головний лікар Центру:

6.4.1.      Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.4.2.      Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту, здійснює внутрішній фінансовий контроль та управління коштами Центру.

6.4.4. Складає бюджетні запити згідно з чинним законодавством.

6.4.5.      Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.4.6.      У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.4.7.      Підписує та подає на затвердження власнику проекти Статуту та змін до нього.

6.4.8.      Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.

6.4.9.      Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників та подає їх на затвердження власнику.

6.4.10. Розробляє та затверджує штатний розпис за погодженням з уповноваженим органом управління. 

6.4.11.    Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.4.12.    Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.13.    Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.4.14.    Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

6.4.15.    Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.5 Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

        7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

         7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи – лікарські амбулаторії, амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. До складу амбулаторій на правах структурних підрозділів входять фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти.

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1.         Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких:відображається у самостійному балансі Центру.

8.2.         Майно Центру є комунальною власністю  і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

8.3.    Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1.  Кошти районного бюджету.

8.3.2.  Власні надходження Центру:

– від господарської діяльності;

– за оренду майна;

– від реалізації майна.

8.3.3.   Інші надходження Центру.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5.  Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону.

8.3.6.  Інші джерела, не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з власником;

за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5.                 Структура Центру затверджується власником за поданням головного лікаря.

8.6.                 Кошторис Центру затверджується уповноваженим органом управління за поданням головного лікаря Центру.

8.7.                 Штатний розпис затверджується головним лікарем Центру за погодженням з уповноваженим органом управління.

8.8.         Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.9. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти районного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання, не врегульовані цим статутом, регулюються відповідними актами законодавства.

Заступник голови районної ради                                     В.М.Малігон     


 

Додаток 2

до рішення районної ради шостого скликання

від 31.01.2012

Структура

Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району

п/п

Назва структурного підрозділу

Кількість

посад

Адміністративно-управлінський персонал

Головний лікар

1

Головний бухгалтер

1

Господарсько-обслуговуючий персонал

Спеціаліст з обліку медикаментів та перев’язувальних матеріалів

1

Спеціаліст з обліку основних засобів та господарських матеріалів

1

Спеціаліст з розрахунків з працівниками

1

Спеціаліст з фінансово-економічної роботи

1

Спеціаліст з фінансового обліку

1

Інспектор з кадрів

1

Водій

1

Інженер з охорони праці

1

Технік з об’єднаних служб обслуговування та поточного ремонту інженерних комунікацій

0,5

Інженер-механік

0,5

1.

Бочечківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

1

Лікар-терапевт

1,5

Лікар-стоматолог

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

2

Медична сестра дільнична дитяча

1

Медична сестра денного стаціонару

0,5

Медична сестра фізіотерапії

0,75

Медична сестра стоматологічного кабінету

1

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра фізкабінету

0,25

Молодша медична сестра лабораторії

0,25

Сестра-господиня

0,5

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

3

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,75

2.

Дубов’язівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

2,5

Лікар-терапевт денного стаціонару

0,25

Лікар-стоматолог

1

Зубний лікар ВК

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

4

Медична сестра денного стаціонару

0,25

Медична сестра дільнична доросла

0,75

Медична сестра фізіотерапії

1

Медична сестра стоматологічного кабінету

1

Медична сестра процедурного кабінету

0,5

Акушерка

1

Лаборант

0,5

Лаборант диспансеризації

0,75

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра денного стаціонару

0,25

Сестра-господиня

0,5

Молодша медична сестра процедурного кабінету

0,5

Молодша медична сестра лабораторії

0,25

Інший персонал:

Водій

1

Оператор ГК сезонний

0,5

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

Медреєстратор БК

1

3.

Козацька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

0,5

Зубний лікар

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

1

Медична сестра денного стаціонару

0,25

Медична сестра фізіотерапії

0,75

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

1

Робітник по обслуговування та поточному ремонту

0,5

4.

Пекарівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

0,5

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

0,75

Медична сестра фізіотерапії

0,75

Медична сестра дільнична доросла

0,25

Акушерка

0,5

Фельдшер

1

Лаборант

0,5

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра фізкабінету

0,25

Сестра-господиня

0,5

Інший персонал:

Водій

0,75

Опалювач сезонний

1,5

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

5.

Вирівська сільська лікарська амбулаторія

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар-педіатр

0,25

Лікар-стоматолог

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра дільнична дитяча

1

Медична сестра денного стаціонару

0,5

Медична сестра фізіотерапії

0,75

Медична сестра стоматологічного кабінету

0,25

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

0,25

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Інший персонал:

Водій

1

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

6.

В.Самбірська сільська лікарська амбулаторія

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар-педіатр

0,25

Лікар зубний

0,75

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра дільнична дитяча

1

Медична сестра фізіотерапії

0,5

Медична сестра стоматологічного кабінету

0,25

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

0,5

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

7.

Гружчанська сільська лікарська амбулаторія

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар-терапевт

0,25

Лікар-стоматолог

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра денного стаціонару

0,25

Медична сестра фізіотерапії

0,5

Медична сестра фізкабінету

0,25

Медична сестра стоматологічного кабінету

0,25

Медична сестра дільнична дитяча

1

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

0,5

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра фізкабінету

0,5

Молодша медична сестра лабораторії

0,5

Сестра-господиня

0,5

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

3

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

8.

Попівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

2

Лікар зубний

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСЛ

4

Медична сестра денного стаціонару

0,5

Медична сестра фізіотерапії  

1

Медична сестра стоматологічного кабінету

1

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра денного стаціонару

0,25

Молодша медична сестра лабораторії

0,25

Сестра-господиня

1

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

0,5

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

9.

Дептівська сільська лікарська амбулаторія

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар-терапевт

0,25

Лікар-стоматолог

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра дільнична доросла

0,5

Медична сестра фізіотерапії 

0,25

Медична сестра дільнична дитяча

0,5

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

0,5

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

0,5

Молодша медична сестра фізкабінету

0,25

Молодша медична сестра лабораторії

0,5

Сестра-господиня

0,5

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

0,5

10.

Жовтневська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

1

Зубний лікар

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

1

Медична сестра фізіотерапії 

0,5

Медична сестра стоматологічного кабінету

0,25

Акушерка

0,5

Фельдшер

1

Лаборант

0,25

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

2

Робітник по обслуговуванню у поточному ремонту

0,5

11.

Кошарівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСЛ

0,5

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

1

Медична сестра  дільнична доросла 

0,25

Медична сестра фізіотерапії  

0,25

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

0,5

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра фізкабінету

0,25

Молодша медична сестра лабораторії

0,5

Сестра-господиня

0,5

Інший персонал:

Водій МД  амб.

1

Опалювач сезонний

2

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

12.

Мельнянська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар ЗПСП

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра ЗПСП

0,75

Медична сестра  фізіотерапії 

0,25

Медична сестра дільнична дитяча

0,25

Акушерка

0,75

Фельдшер

1

Лаборант

0,25

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

2

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

13.

Соснівська сільська лікарська амбулаторія

Адміністративно-господарський персонал:

Завідувач амбулаторією

1

Лікарський персонал:

Лікар-терапевт

0,5

Лікар-стоматолог

1

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Медична сестра дільнична доросла  

0,25

Медична сестра дільнична дитяча

1

Медична сестра фізіотерапії

0,5

Медична сестра стоматологічного кабінету

0,25

Акушерка

1

Фельдшер

1

Лаборант

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра амбулаторії

1

Молодша медична сестра фізкабінету

0,5

Молодша медична сестра лабораторії

0,25

Сестра-господиня

0,5

Інший персонал:

Водій

1

Опалювач сезонний

0,5

Робітник по обслуговуванню і поточному ремонту

0,5

14.

Анютинський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

15.

Білозерський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

16.

Бережнянський фельдшерсько-акушерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

17.

В’язівський фельдшерсько-акушерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Акушерка

0,5

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

18.

Гутівський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

19.

Дубинський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

20.

Духанівський  фельдшерсько-акушерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Акушерка

0,5

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

21.

Заводський  фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

22.

Землянський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

23.

Крупський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

24.

Кузьківський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

25.

Красненський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

26.

Коханівський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

27.

Карабутівський  фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

28.

Лебедівський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

29.

М.Самбірський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

30.

М.Ганівський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

31.

Новомутинський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

Завідуючий

1

Молодший медичний та інший персонал:

Молодша медична сестра

0,5

32.

Новоселівський фельдшерський пункт

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники: