13 сесія 6 скликання (29.12.2011)

Про внесення змін до Програми використання та охорони земель…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

29.12.2011

 Про внесення змін до Програми

використання та охорони земель

району на 2008-2015 роки

 

З метою забезпечення використання заходів, спрямованих на ефективне використання земель, їх охорону і підвищення родючості ґрунтів, проведення робіт по нормативній грошовій оцінці земель та розмежуванню земель державної та комунальної власності, відповідно до статей 10, 178, 209 Земельного кодексу України, статті 10 Закону України «Про охорону земель», враховуючи рішення обласної ради від 15.04.2011, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Внести зміни до Програми використання та охорони земель району на 2008 – 2015 роки:

1.1.Викласти в новій редакції паспорт Програми використання та охорони земель району на 2008 – 2015 роки (додаток 1).

1.2.Викласти в новій редакції таблицю 16 Програми «Ресурсне забезпечення регіональної цільової  програми використання та охорони земель району на 2008-2015 роки» (додаток 3).

1.3.Викласти в новій редакції пункт 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи використання програми» (додаток 2).

1.4.Доповнити таблицею 17 Напрями діяльності та заходи Програми використання та охорони земель району на 2008 – 2015 роки (додаток 7).

1.5.Викласти в новій редакції таблиці 13,14,15 до Програми (додатки 4, 5, 6).

          2.У зв’язку з прийняттям цього рішення, рішення районної ради від 24.04.2009 «Про внесення змін до пункту 1 рішення районної ради від 07.02.2008 щодо програми використання та охорони земель району на 2008 – 2015 роки» визнати таким, що втратило чинність.

3.Районній державній адміністрації, селищній та сільським радам, відділу Держкомзему у Конотопському районі вжити необхідних заходів, спрямованих на виконання Програми.   

4.Головним розпорядником коштів по виконанню даної  Програми визначити Конотопську районну державну адміністрацію.

 

 

Голова районної ради                                                       А.В. Боярчук

Пацак  2 41 32

Надіслати: до протоколу – 2; постійній комісії районної ради  з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку – 1;  райдержадміністрації – 1, відділу Держкомзему в  Конотопському  районі – 1, селищній та сільськи радам – 30


 

                                                                          Додаток 1

до рішення районної ради

шостого скликання від 29.12.2011

 

Паспорт

Програми використання та охорони земель району

на 2008 – 2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і  назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови райдержадміністрації від 10.12.07 р.

№ 621  “Про розробку Програми використання та охорони земель Конотопського району

3.

Розробник програми

відділ Держкомзему у Конотопському районі

4.

Співрозробники програми

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Північно-західний регіональний відділ охорони навколишнього природного середовища

5.

Відповідальний виконавець програми

відділ Держкомзему у Конотопському районі

6.

Учасники програми

управління агропромислового розвитку        райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2008 – 2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І  етап –  2008 – 2010 роки

ІІ етап – 2011 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет, бюджети сільських та селищних рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, гривень,

у тому числі:

 

 

 

85919100

9.1.

коштів районного бюджету

193500

9.2.

коштів бюджетів сіл, селищ районного підпорядкування

6731500

9.3.

коштів інших джерел землевласників і землекористувачів

75532100

9.4.

державного бюджету на виконання регіональної програми Ліси України на 2010 – 2015 роки

3462000

 

Заступник голови районної ради                              В.М.Малігон

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          Додаток  2                                                                                                                                                        до рішення районної ради                                                                                                                                                           шостого скликання від 29.12.2011                                                                                   

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми.

        Програмою передбачено зменшення сільськогосподарської освоєності території району та зниження розораності шляхом виведення деградованих, малопродуктивних земель з інтенсивного сільськогосподарського використання та переведення їх в природні території. До 2010 року передбачається виведення з господарського обігу 0,281 тис. га орних земель, в тому числі, що підлягають консервації шляхом заліснення – 0,156 тис. га та шляхом залуження – 0,125тис.га.

Припинення господарського використання деградованих і малопродуктивних земель планується здійснити до 2015 року (таблиця 4).

         На період до 2015 року передбачається проведення заходів по створенню системи захисних лісових насаджень на площі, яка складає 0,077 тис. га. (таблиця 5) та проведення культуртехнічних заходів на площі 0,215 тис. га (таблиця 6).

         В результаті впровадження цих заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації – ерозії ґрунтів та високого відсотка розорюваності ріллі, лісистість району збільшиться до 2015 року з 22,1 тис. га до 22,6 тис. га, тобто  на 1,8%.

       Систематичне сільськогосподарське використання земельного фонду району потребує постійного контролю за станом його родючості. Це завдання виконує Сумський центр «Облдержродючість» шляхом проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

      Стабілізація і відновлення родючого потенціалу ґрунтів Сумщини, в тому числі і району, справа цілком реальна за умови використання наступних заходів:

          внесення підвищених доз органічних добрив (гною, компостів, соломи, сидератів, тощо);

          застосування обґрунтованих доз співвідношень елементів живлення мінеральних добрив;

          вапнування та гіпсування ґрунтів.

Прогноз та обсяг вказаних робіт наведений в таблицях 7 – 12.

Органічним добривам належить провідна роль у призупиненні сталої тенденції зниження вмісту гумусу і досягнення його бездефіцитного балансу в ґрунтах району. У практиці сільськогосподарського виробництва широко використовуються органічні добрива антропогенного походження  – такі, як підстилковий гній, гноївка, компости, солома та ін. Окрему групу становлять органічні добрива природного походження. З них давно відомі торф низинних боліт, який у минулому широко використовувався в поліських районах області, як для безпосереднього внесення, так і для приготування компостів. До них також відносяться мул ставків, порівняно нові для споживача озерні сапропелі та зовсім нові органо-мінеральні суміші на основі торфу: органо-мінеральні добрива (ОМД), як в чистому вигляді, так і збагачені вуглеамонійними солями (ВАС).

   Мінеральні добрива є найбільш дійовим і ефективним  засобом підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Але їх широке використання призводить до інтенсивної руйнації гумусного шару, а саме зміни його природного мікробіологічного складу та мінералізації, що, в свою чергу, веде в цілому до не відновлюваного погіршення якості оброблюваних земель. В той же час їх виробництво базується значною мірою на імпортній сировині, на використанні складних технологій, тому реальна вартість добрив висока, а відпускні ціни інколи перевищують можливий економічний ефект від їх застосування. В сучасних економічних умовах сільгосппідприємств і фермерських господарств, при існуванні значного диспаритету цін на промислові товари і сільськогосподарську продукцію, використання мінеральних добрив може виправдовуватися лише  відчутним економічним ефектом.

     Визначено два етапи реалізації заходів програми відповідно до гостроти потреби в них, наявності матеріально – технічних, фінансових і трудових ресурсів, рівня нормативно-правового і нормативно-технічного забезпечення.

    На першому етапі виконання програми (до 2010 року) передбачається здійснити найбільш невідкладні і ефективні заходи щодо використання та охорони земель, які забезпечуватимуть досягнення суттєвого економічного і соціального ефекту, припинення  деградації ґрунтів на найбільш напружених територіях.

    На другому етапі виконання програми (2010 – 2015 роки) передбачається впровадження заходів на територіях з відносно задовільним станом земельних ресурсів.

    У Програму включені роботи з оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (пункт 2 таблиці 13). Грошова оцінка земель населених пунктів створює умови економічного регулювання земельних відносин при передачі їх у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок, є основою при визначенні орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також при розробці механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. Вона також забезпечує більш об’єктивну основу для оподаткування земель населених пунктів, оскільки при цьому враховується місце розташування населеного пункту в системі розселення України, природнокліматичні, інженерно-геологічні умови та функціональне призначення земель. Упровадження грошової оцінки земель населених пунктів в районі дасть можливість забезпечити об’єктивне оподаткування земель населених пунктів, що збільшить надходження до місцевих бюджетів.

    У 2010 році грошову оцінку земель населених пунктів проведено у 10 сільських рад за кошти місцевих бюджетів. На протязі 2011 року передбачається проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у селищній та 18 сільських рад за кошти місцевих бюджетів.

            Програмою  включені роботи з розроблення проектів землеустрою щодо розмежування земель державної власності (пункт 3 таблиці 13). Невідкладність виконання робіт з розмежування державної та комунальної власності визначається необхідністю створення умов для реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування конституційних прав на землю, для розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, а також вжиття дієвих заходів щодо викорінення проявів корупції та зловживань владних структур при розпорядженні земельними ділянками, припинення практики розбазарювання пріоритетних земель, запобігання виникненню порушень земельного законодавства, надання районній раді повноважень щодо розпорядження землями спільної власності територіальних громад, визначених Земельним кодексом України.

            По Конотопському району розмежування земель державної та комунальної власності необхідно провести за межами населених пунктів на площі 68286,0 га та в межах населених пунктів 4825,64 га. Основними причинами не виконання робіт з розмежування земель є, насамперед, відсутність фінансування.

   Потреба в коштах і джерелах фінансування для забезпечення обсягів робіт, передбачених районною програмою, визначена відповідно до чинного законодавства. Основою для розрахунків є Закони України «Про охорону земель», «Плату за землю», «Про землеустрій». Питомі показники вартості обсягів робіт визначені по нормативах і даних, що фактично склалися.

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (фінансування програми «Ліси України»), обласного, районного та місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по мірі їх надходження, власників землі і землекористувачів.

Створення лісових насаджень передбачається за державні бюджетні кошти, передбачені Державною програмою «Ліси України».

За рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по мірі їх надходження, здійснюються:

          консервація еродованих, деградованих та малопродуктивних земель;

          проведення культуртехнічних робіт;

          створення лісосмуг, насадження по берегах річок, на ярах, балках та пісках;

          здійснення інших заходів щодо охорони земель;

          розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів району;

          розроблення проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності; 

          проведення інвентаризації земельних ділянок під господарськими дворами.

Обсяги та види технічних документацій показані у таблиці 13.

За рахунок коштів землевласників та землекористувачів здійснюється:

          проведення культуртехнічних робіт;

          проведення протиерозійних агротехнічних заходів;

          внесення органічних і мінеральних добрив;

          гіпсування солонцевих ґрунтів;

          внесення органічних і мінеральних добрив.

           Обсяги асигнувань на здійснення заходів програми у розрізі напрямків її виконання, джерела фінансування приведені у таблиці 14.

Загальна вартість комплексу робіт складає 85919100 гривень, за рахунок коштів  власників землі та землекористувачів –  75532100 гривень, за рахунок бюджетів всіх рівнів –  6925000 гривень, за рахунок коштів державного бюджету на виконання регіональної програми «Ліси України» – на 2008 – 2015 роки – 3462000 гривень (таблиця 15). Ресурсне забезпечення програми використання та охорони земель району по етапах її виконання відображено в таблиці 16.

 

Заступник голови районної ради                              В.М.Малігон


 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Додаток  3                                                                                                                                                        до рішення районної ради                                                                                                                                                           шостого скликання від 29.12.2011

                                                                                  

Таблиця 16. Ресурсне забезпечення програми використання та охорони земель району на 2008 – 2015 роки (грн.)                                                                                                                                                                                                     

 

Обсяги коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

 

Всього витрат на виконання програми

1

ІІ

 

2008 рік

 

2009 рік

 

2010 рік

 

2011 рік

 

2012 рік

 

2013 рік

 

2014 рік

 

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

10972200

11482700

10904900

9422800

10837800

10763400

10788200

10747100

85919100

районні бюджети

19500

30000

30000

28000

21000

20500

20300

24200

193500

бюджети сіл, селищ районного підпорядкування 

0

0

165000

265000

1630000

1550000

1585000

1536500

6731500

кошти не бюджетних джерел

10584700

11084700

10341900

8658200

8715200

8721300

8711300

8714800

75532100

державного бюджету на виконання  регіональної програми Ліси України

368000

368000

368000

471600

471600

471600

471600

471600

3462000

 

 

Заступник голови районної ради                                          В.М.Малігон

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Додаток 4                                                                                                                                                                                                                                                   до рішення районної ради  

         шостого скликання від 29.12.2011

 

                                                                                 Таблиця 13.    Розробка документації із землеустрою

Показники

Одиниця виміру

обсяг

у тому числі по роках:

у тому числі по роках:

2008 -2010

2011-2015

2008

2009

2010

2011

2012

 2013

2014

2015

1. Робочі проекти землеустрою щодо  рекультивації порушених земель, створення лісонасаджень, культуртехнічних робіт, захисту земель від ерозії, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості грунтів, проекти консервації деградованих та малопродуктивних земель

кількість с/р

6

0

6

0

0

0

0

1

2

2

1

грн.

40000

0

40000

0

0

0

0

7000

13000

13000

7000

Районний бюджет

Сільський бюджет

інші джерела

грн.

40000

0

40000

0

0

0

0

7000

13000

13000

7000

2. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

кількість с/р

31

18

13

0

0

18

10

1

0

1

1

грн.

460000

165000

295000

0

0

165000

175000

50000

0

50000

20000

Районний бюджет

Сільський бюджет

 грн.

460000

165000

295000

0

0

165000

175000

50000

0

50000

20000

інші джерела

3. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності та проекти розмежування земель державної та комунальної власності

грн.

6066500

0

6066500

0

0

0

50000

1500000

1500000

1500000

1516500

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський бюджет

грн.

6066500

0

6066500

0

0

0

50000

1500000

1500000

1500000

1516500

інші джерела

4.Проведення інвентаризації земельних ділянок під господарськими дворами та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж цих ділянок в натурі (на місцевості)

кількість с/р

28

0

28

0

0

0

0

8

8

7

5

грн.

185000

0

185000

0

0

0

0

50000

50000

40000

45000

Показники

Одиниця виміру

обсяг

у тому числі по роках:

у тому числі по роках:

2008 -2010

2011-2015

2008

2009

2010

2011

2012

 2013

2014

2015

Районний бюджет

Сільський бюджет

інші джерела

грн.

185000

0

185000

0

0

0

0

50000

50000

40000

45000

5. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки під обєктами комунальної власності

грн.

205000

0

205000

0

0

0

40000

80000

50000

35000

0

Районний бюджет

Сільський бюджет

грн.

205000

0

205000

0

0

0

40000

80000

50000

35000

0

інші джерела

6. Виготовлення технічної документації щодо підготовки та проведення аукціонів по продажу та оренді незабудованих земельних ділянок, виготовлення технічної документації по грошовій оцінці забудованих земельних ділянок державної власності

грн.

189500

77500

112000

19500

30000

28000

28000

20000

20000

20000

24000

Районной бюджет

грн.

189500

77500

112000

19500

30000

28000

28000

20000

20000

20000

24000

Сільський бюджет

інші джерела

7. Оплата послуг за проведення нотаріального посвідчення документів райдержадміністрації та оплата послуг щодо внесення даних до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (АСДЗК)

грн.

4000

2000

2000

0

0

2000

0

1000

500

300

200

Районний бюджет

грн.

4000

2000

2000

0

0

2000

0

1000

500

300

200

Сільський бюджет

інші джерела

Всього

грн.

7150000

244500

6905500

19500

30000

195000

293000

1708000

1633500

1658300

1612700

В тому числі: районний бюджет

 

193500

79500

114000

19500

30000

30000

28000

21000

20500

20300

24200

сільський бюджет

 

6731500

165000

6566500

165000

265000

1630000

1550000

1585000

1536500

інші джерела

 

225000

225000

57000

63000

53000

52000

                                                                                                                                                                                                  

 Заступник голови районної ради                                                В.М.Малігон                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                         

Додаток 5

до рішення районної ради  

         шостого скликання від 29.12.2011                                                                                                                                                                                                            

Таблиця 14. Обсяги асигнувань зі здійснення заходів Програми у розрізі напрямків її виконання, джерел фінансування, грн.                                                                          

Показники

Обсяг

У тому числі по роках

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.Протиерозійні агротехнічні споруди

215200

41300

39000

43700

15000

18000

20000

23000

15200

2. Створення  полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (у тому числі консервація шляхом заліснення)

3462000

368000

368000

368000

471600

471600

471600

471600

471600

3. Заходи для підвищення родючості грунтів

74801500

10446600

10948700

10297900

8631200

8627500

8621300

8609400

8618900

3.1. Роботи з вапнування кислих грунтів

6336000

456100

423000

489400

960000

990000

980000

1000000

1037500

3.2. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення

643500

107000

110000

104700

64000

64000

64300

65000

64500

3.3. Унесення органічних добрив

23763000

4453600

4350000

1651400

2600000

2669000

2700000

2700000

2639000

3.4. Посів сидератів

2016000

263300

252000

274700

245000

245000

245000

245000

246000

3.5. Унесення мінеральних добрив

39571000

4717600

5343700

7349700

4537200

4434500

4407000

4374400

4406900

3.6. Гіпсування солонцюватих грунтів

2472000

449000

470000

428000

225000

225000

225000

225000

225000

4. Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Розробка документації із землеустрою

7150000

19500

30000

195000

293000

1708000

1633500

1658300

1612700

6. Консервація деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження

290400

96800

97000

300

12000

12700

17000

25900

28700

Усього

85919100

10972200

11482700

 10904900

9422800

10837800

10763400

10788200

10747100

У тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районний бюджет

193500

19500

30000

30000

28000

21000

20500

20300

24200

сільський бюджет

6731500

0

0

165000

265000

1630000

1550000

1585000

1536500

коштів власників землі та землекористувачів

75532100

10584700

11084700

10341900

8658200

8715200

8721300

8711300

8714800

фінансування  державного бюджету  на виконання регіональної  програми Ліси України

3462000

368000

368000

368000

471600

471600

471600

471600

471600

Заступник голови районної ради                                         В.М.Малігон

                                                                  Додаток 6

до рішення районної ради  

         шостого скликання від 29.12.2011                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                    

Таблиця 15. Здійснення заходів Програми у розрізі джерел фінансування

 

№ п/п

Заходи з охорони та поліпшення земель

Кошти місцевих бюджетів (кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва),  гривень

Кошти землевласників і землекористувачів,  гривень

Кошти державного бюджету на виконання регіональної Програми Ліси України, гривень

1

Протиерозійні агротехнічні заходи

0

215200

0

2

Створення полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (в тому числі консервація шляхом заліснення)

0

0

3462000

3

Заходи з підвищення родючості грунтів:

0

74801500

0

3.1.

Роботи по вапнуванню кислих грунтів

0

6336000

0

3.2.

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення

0

643500

0

3.3.

Внесення органічних добрив

0

23763000

0

3.4.

Посів сидератів

0

2016000

0

3.5.

Внесення мінеральних добрив

0

39571000

0

3.6.

Гіпсування солонцюватих грунтів

0

2472000

0

5.

Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості грунтів

0

0

0

6.

Розробка документації із землеустрою

6925000

225000

0

7.

Консервація деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження

 

290400

0

 

Усього

6925000

75532100

3462000

 

Заступник голови районної ради                                                      В.М.Малігон


 

                                                                                                                                                      Додаток 7

        до рішення районної ради  

        шостого скликання від 29.12.2011                                                                                                                                                                                                        

Таблиця 17  Напрями діяльності та заходи Програми використання та охорони земель району на 2008 – 2015 роки  

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

№ п/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обєм фінансування (вартість) грн.

Очікуваний результат

1

Охорона земель

1.Протиерозійні агротехнічні споруди

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 215200

2008 – 41300

2009 – 39000

2010 – 43700

2011 – 15000

2012 – 18000

2013 – 20000

2014 – 23000

2015 – 15200

Від побудованих агротехнічних споруд зменшиться ерозія грунтів

2

Землеустрій

2. Створення  полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (у тому числі консервація шляхом заліснення)

2008-2015р.р.

ДП «Конотопський лісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп»

Фінансування державного бюджету на виконання регіональної програми «Ліси України»

Всього – 3462000

2008 – 368000

2009 – 368000

2010 – 368000

2011 – 471600

2012 – 471600

2013 – 471600

2014 – 471600

2015 – 471600

При створенні полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень на берегах річок, ярах, балках та пісках відбудеться консервація малопродуктивних земель шляхом заліснення

3

Охорона земель

3. Заходи для підвищення родючості грунтів

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 74801500

2008 –  10446600

2009 – 10948700

2010 – 10297900

2011  –  8631200

2012 – 8627500

2013  –  8621300

2014  –  8609400

2015  –  8618900

 

При проведенні заходів для підвищення родючості грунтів підвищіться врожайність с/г культур

4

Охорона земель

3.1. Роботи з вапнування кислих грунтів

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачі

Всього – 6336000

2008 – 456100

2009 – 423000

2010 – 489400

2011 – 960000

2012 – 990000

2013 – 980000

 2014 – 1000000

2015 – 1037500

При проведенні вапнування грунтів збільшиться родючість грунтів

№ п/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обєм фінансування (вартість) грн.

Очікуваний результат

5

Охорона земель

3.2. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення

2008 – 2015

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 643500

2008 – 107000

2009 – 110000

2010 – 104700

2011 – 64000

2012 – 64000

2013 – 64300

2014 – 65000

2015 – 64500

При проведенні агрохімічного обстеженні земель с/г призначення визначиться  рівень хімічного складу грунтів, щодо подальшого розрахунку внесення мінеральних добрив 

6

Охорона земель

3.3. Унесення органічних добрив

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 23763000

2008 – 4453600

2009 – 4350000

2010 – 1651400

2011 – 2600000

2012 – 2669000

2013 – 2700000

2014 – 2700000

2015 – 2639000

При внесенні органічних добрив підвищіться врожайність с/г культур

7

Охорона земель

3.4. Посів сидератів

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 2016000

2008 – 263300

2009 – 252000

2010 – 274700

2011 – 245000

2012 – 245000

2013 – 245000

2014 – 245000

2015 – 246000

При посіві сидератів підвищіться родючість грунтів

8

Охорона земель

3.5. Унесення мінеральних добрив

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 39571000

2008 – 4717600

2009 – 5343700

2010 – 7349700

2011 – 4537200

2012 – 4434500

2013 – 4407000

2014 – 4374400

2015 – 4406900

При  внесенні мінеральних добрив підвищіться родючість грунтів

9

Охорона земель

3.6. Гіпсування солонцюватих грунтів

2008-2015р.р.

землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 2472000

2008 – 449000

2009 – 470000

2010 – 428000

2011 – 225000

2012 – 225000

2013 – 225000

2014 – 225000

2015 – 225000

При проведенні гіпсування грунтів підвищіться родючість грунтів

№ п/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обєм фінансування (вартість) грн.

Очікуваний результат

10

Землеустрій

5. Розробка документації із землеустрою

2008 – 2015р.р.

Районна державна адміністрація, сільські ради  землекористувачі

Районний бюджет, сільський бюджет, кошти землекористувачів

Всього 7150000

2008 – 19500

2009 – 30000

2010 – 195000

2011 – 293000

2012 – 1708000

2013 – 1633500

2014 – 1658300

2015 – 1612700

 

 

 

в тому числі:

 

 

Районний бюджет

Всього – 193500

2008 – 19500

2009 – 30000

2010 – 30000

2011 – 28000

2012 – 21000

2013 – 20500

2014 – 20300

2015 – 24200

Відповідно з проведенням робіт з розмежування земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель, оновлення грошової оцінки земель населених пунктів створює умови економічного регулювання земельних відносин

сільський бюджет

Всього – 6731500

2008 – 0

2009 – 0

 2010 – 165000

2011 – 265000

2012 – 1630000

2013 – 1550000

2014 – 1585000

2015 – 1536500

кошти землекористувачів

Всього  – 225000

2008 – 0

2009 – 0

2010 – 0

2011 – 0

2012 – 57000

2013 – 63000

2014 – 53000

2015 – 52000

11

Землеустрій

6. Консервація деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження

2008

Землекористувачі

Кошти землекористувачів

Всього – 290400

2008 – 96800

2009 – 97000

2010 – 300

2011 – 12000

2012 – 12700

2013 – 17000

2014 – 25900

2015 – 28700

 

Заступник голови районної ради                                                        В.М.Малігон


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту