Без категорії

Регламент роботи виконавчого апарату

Інформація про регламент роботи виконавчого апарату 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконавчого апарату районної ради

 

         1.Виконавчий апарат районної ради утворюється радою відповідно до ст. 141 Конституції України, ст. 43,58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

          2.Затвердження Регламенту роботи виконавчого апарату районної ради спрямовано на забезпечення чіткої організації його діяльності, підвищення особистої відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.

           3.Регламент роботи виконавчого апарату районної ради визначає організацію діяльності виконавчого апарату районної ради, створюваних дорадчих органів (комісії, робочі групи, тощо), а також взаємодію всіх працівників з реалізації функцій, покладених на районну раду в цілому.

           4.До регламенту включено розділи, що регулюють  процеси підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх виконанням, процедуру розроблення й узгодження проектів розпорядчих документів, визначають роль тих чи інших посадових осіб виконавчого апарату районної ради, розмежування та узгодження їхньої діяльності з метою уникнення дублювання функцій.

           5.У своїй практичній діяльності виконавчий апарат районної ради керується Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання корупції”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Бюджетним Кодексом України, та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Верховної ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, районної ради, іншими підзаконними нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток відповідної сфери управління, організацією праці та основами управління персоналом і кадрової роботи, законодавством про працю, засадами зовнішньоекономічної політики України, формами та методами роботи із засобами масової інформації, інструкцією з діловодства у районній раді, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами ділового етикету, правилами охорони праці та протипожежної безпеки, основними програмами роботи на комп’ютері, державною мовою  та цим регламентом.

          6.Адміністративне керівництво діяльністю виконавчого апарату районної ради здійснює голова,  а у разі його відсутності заступник голови районної ради, які обираються відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

          Відповідно до ст.20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” зміна керівництва не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату  районної ради.       

         1.Загальні положення.

         1.1.Зміст діяльності виконавчого апарату районної ради визначається основними завданнями та функціями районної ради як органу місцевого самоврядування, діяльність якого спрямовується відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

        1.2.Реалізація функцій виконавчого апарату районної ради здійснюється через прийняття ним управлінських рішень в межах  своїх повноважень, або через внесення пропозицій щодо прийняття таких рішень іншими відповідними державними органами чи органами місцевого самоврядування.

        1.3.Всі посадові особи  та технічні працівники виконавчого апарату районної ради призначаються на посади і звільняються головою ради, відповідно до вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексу Законів про працю України. Всі посадові особи (крім технічних працівників) повинні мати вищу освіту, або навчатися у вищих навчальних закладах.

         1.4.Структура, чисельність районної ради визначається відповідно до типових штатів затверджених Кабінетом Міністрів України.

         1.5.Витрати на утримання виконавчого апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, затверджених радою за поданням голови районної ради.

         1.6.Розпорядником бюджетних асигнувань, які виділяються на утримання виконавчого апарату районної  ради, є голова районної ради, а в його  відсутності – заступник голови  районної ради.

         1.7.Виконавчий апарат районної ради  здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню  відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

         1.8.Виконавчий апарат районної ради забезпечує гласність в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, президії, депутатів шляхом висвітлення їх роботи в засобах масової інформації, розповсюджує позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування та депутатів.

1.9.Виконавчий апарат районної ради забезпечує в установленому порядку організацію доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування, подання звітів щоденно та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить до Конотопської районної ради.

1.10.Виконавчий апарат районної ради забезпечує оперативне оприлюднення в засобах масової інформації та офіційному веб-сайті Конотопської районної ради інформації про діяльність Конотопської районної ради та відомостей, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»

 

2.Склад  виконавчого апарату районної ради:

         2.1.Керуючий справами ради.

         2.2.Загальний відділ (начальник, спеціаліст).

         2.3.Радники голови ради.

         2.4.Головний бухгалтер.

         2.5.Головний спеціаліст.

          3.Розподіл обов’язків та узгодження діяльності

          3.1.Керуючий справами виконавчого апарату районної ради організовує роботу виконавчого апарату районної ради, сприяє взаємодії і зв’язків  працівників виконавчого апарату районної ради.

          3.2.Основні завдання та функції, покладені на кожного працівника виконавчого апарату районної ради визначаються, відповідно до затверджених посадових обов’язків на кожного працівника  та положення  про загальний відділ районної ради.

           3.3.Координація роботи районної ради  з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснюється працівниками виконавчого апарату районної ради під безпосереднім контролем керівництва. Узгодження діяльності загального відділу і всіх працівників виконавчого апарату районної ради є обов’язковим:

          – при плануванні роботи, виконанні рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради;

          – під час розроблення проектів спільних документів (інформаційних листів, пам’яток, інших документів) та підготовці завдань підпорядкованим організаціям, закладам, установам;

          – при організації та проведенні виїздів у селищну, сільські ради, заклади, установи та підприємства з метою надання методично-консультативної допомоги та з інших питань. 

           4.Планування роботи

           4.1.Робота виконавчого апарату районної ради визначається відповідно до плану роботи районної ради, затвердженого на півріччя, у який включаються основні напрямки роботи виконавчого апарату районної ради на відповідний період.

           4.2.Пропозиції до плану основних організаційних заходів виконавчого апарату районної ради  розробляються загальним  відділом районної ради на основі аналізу діяльності виконавчого апарату районної ради з врахуванням Програми економічного  і соціального розвитку району, бюджету, інших цільових програм, прийнятих рішень  районної ради. План роботи  виконавчого апарату районної ради  затверджується головою районної ради на півріччя.

           4.3.На кожний місяць виконавчий апарат районної ради складає календарний план роботи, який також затверджується головою районної ради.

           5.Організація розгляду та проходження документів

           5.1.Реєстрація, розгляд та проходження документів у виконавчому апараті районної ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у районній раді (далі — Інструкція з діловодства), яка затверджується розпорядженням голови районної ради.

          5.2.На розгляд голови районної ради подаються всі документи, які надходять на адресу районної ради.

          5.3.У разі відсутності голови районної ради найбільш важливі документи подаються на розгляд заступнику голови районної ради.

          5.4.У випадках, коли для виконання завдань виникає необхідність в участі  інших працівників  виконавчого апарату районної ради або органів виконавчої влади,  залучення їх погоджується з відповідними керівниками.

          5.5.Розгляд документів, що надходять до виконавчого апарату районної ради здійснюється, як правило, в день надходження. На документи накладаються резолюції з конкретними вказівками, визначаються виконавці, зміст доручення, термін виконання та ставиться дата й підпис керівника.

          5.6.Завдання, що містить резолюція, повинно бути реальним та зрозумілим для виконавця, а термін, що встановлюється, достатнім для якісного виконання.

          5.7.Повторні резолюції інших посадових осіб, що накладаються у процесі виконання доручення, повинні узгоджуватись з першою резолюцією.

          5.8.Основний виконавець доручення визначається відповідно до Інструкції з діловодства.

          5.9.Діловодство та листування в межах України ведеться, згідно з діючим законодавством, державною мовою.

          6.Підготовка проектів розпоряджень та рішень

          6.1.Рішення, що приймаються виконавчим апаратом районної ради, видаються у формі розпоряджень голови районної ради. Підготовка проектів рішень районної ради  відбувається відповідно до Регламенту роботи районної ради.

          6.2.Оформлення протоколів пленарних засідань районної ради проводить виконавчий апарат районної ради. Протокол пленарного засідання підписує головуючий на пленарному засіданні.

          6.3.Виступи на пленарних засіданнях районної ради працівники виконавчого апарату фіксують технічними засобами запису. Строк зберігання записів – до наступної сесії.

         6.4.Підготовка проектів розпоряджень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства.

         6.5.Загальні вимоги до проектів розпоряджень такі:

        – розпорядження видаються лише в межах компетенції виконавчого апарату районної ради;

        – розпорядження повинні відповідати вимогам законодавства України про мову та інших актів законодавства, узгоджуватись з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом;

        – підготовка проектів розпоряджень та інших документів (рішень дорадчих органів), їх погодження з керівництвом виконавчого апарату районної ради здійснюється працівниками виконавчого апарату районної ради.

          6.6.Підготовка розпоряджень щодо прийняття, звільнення, переміщення, надання відпустки, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється радником  голови районної ради, на якого відповідно до посадових обов’язків покладені ці функції.

          6.7.Проекти розпоряджень після узгодження їх з керуючим справами,  заступником голови районної ради, подаються на підпис голові районної ради.

          7. Організація роботи дорадчих органів та проведення нарад

          7.1.Для погодженого, виваженого вирішення питань з найважливіших напрямків діяльності виконавчого апарату районної ради можуть створюватися дорадчі органи (комісії, робочі групи), проводитись  наради за участю керівників та фахівців підпорядкованих закладів, установ, організацій та підприємств.

          7.2.Матеріали на засідання дорадчих органів (доповідні записки, довідки, аналітичні матеріали, проекти рішень і розпоряджень, список запрошених осіб) готуються працівниками виконавчого апарату районної ради (в разі необхідності — з перевіркою на місцях) і попередньо погоджуються з головою районної ради, або іншою особою, яка їх проводитиме.

         7.3.Усі матеріали повинні бути вчасно і якісно підготовлені. В іншому випадку вони повертаються на доопрацювання.

          7.4.Терміни надання пропозицій щодо порядку денного засідань і строки підготовки матеріалів до них визначаються відповідними положеннями.

          7.5.Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку денного за рішенням голови районної ради, або іншої особи, яка проводить засідання. Особи, що беруть участь у роботі засідань, обов’язково реєструються. Хід засідання дорадчих органів протоколюється.

          7.6.На засіданнях дорадчих органів питання розглядаються по суті з обов’язковим прийняттям рішень по кожному пункту порядку денного, в яких визначаються відповідні заходи, відповідальні особи та строки виконання.

          7.7.Для вирішення актуальних питань роботи та здійснення контролю за виконанням доручень керівництва районної ради проводяться наради.

          7.8.Наради поділяються на:

          – планові (у зазначений день і час);

          – оперативні (для вирішення конкретних питань та термінових доручень);

          – цільові (для розгляду заздалегідь спланованих питань);

          – спільні міжвідомчі (за участю представників декількох органів державної влади чи місцевого самоврядування).

           7.9.Наради проводяться керівництвом районної ради (головою районної ради, його заступником, керуючим справами виконавчого апарату районної ради).                   

           7.10.На наради можуть бути запрошені, (залежно від питання, яке вирішується на нараді), особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

           7.11.Пропозиції та зауваження до проектів рішень подаються, як правило, у письмовій формі для врахування при їх доопрацюванні.

           7.12.Після розгляду питання й прийняття рішення щодо нього, особи, запрошені на засідання лише з цього питання, у подальшій роботі участі не беруть.

           7.13.Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписуючої техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується посадовою особою, яка проводить засідання.

           7.14.Офіційна інформація засобам масової інформації про засідання (у разі необхідності) надається загальним відділом районної ради.

            8.Принципи організації контролю виконання доручень

            8.1.Контроль за виконанням доручень здійснює безпосередньо голова районної ради, одержуючи постійно необхідну інформацію про хід виконання від керуючого справами, начальника загального відділу та радників голови районної ради.

           8.2.Про виконання доручень та результати розгляду документів, взятих на особистий контроль, голові районної ради безпосередньо доповідає посадова особа, визначена в резолюції першою.

           8.3.Контроль за виконанням розпоряджень голови районної ради здійснюється посадовою особою, визначеною у розпорядженні.

           8.4.Працівники районної ради  у своїй щоденній діяльності керуються цим регламентом та посадовими обов’язками, планами роботи, що                                 затверджуються головою ради.

 

Керуючий справами                                               Л.В.Щербина

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту