10 сесія 6 скликання (31.08.2011)

Про внесення змін до районної програми “Вчитель” на 2007-2012 роки

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

31.08.2011

Про внесення змін до районної програми

„Вчитель“ на 2007-2012 роки, затвердженої

рішенням районної ради від 30.11.2007

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 року № 379 „Про затвердження державної програми „Вчитель“, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 червня  2002 року № 200 „Про затвердження обласної програми „Вчитель“, з метою ефективного та цільового використання коштів, у зв’язку з потребою додаткових коштів для забезпечення обміну інформацією у мережі ІНТЕРНЕТ навчальних закладів ,

районна рада вирішила:

1. Внести зміни до пункту 9 розділу 1, розділу 2, розділу 5 «Ресурсне забезпечення програми», розділ 6 районної програми «Вчитель» на 2007-2012 роки», затвердженої рішенням районної ради від 30.11.2007  «Про районну програму «Вчитель » на 2007-2012 роки» і викласти в новій редакції:

            1.1. Пункт 9 розділу 1 «Паспорт»  програми:

«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Рік

Орієнтований обсяг

фінансування

У тому числі (тис. грн.)

обласний бюджет

районний бюджет

інші джерела

1 етап (2007 – 2010 роки )

2007

240,85

18,45

222,4

2008

99,07

78,57

20,5

2009

77,67

52,07

25,6

2010

83,77

53,07

30,7

Разом

501,36

 

202,16

299,2

ІІ етап (2011 – 2012 роки)

2011

97,37

62,57

34,8

2012

103,37

63,57

39,8

Разом

200,74

126,14

74,6

Усього

702,1

 

328,3

373,8

 

1.2. Розділ 2 програми:

            «2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку держави, а головна роль у системі освіти належить учителю. Державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини реалізується саме через діяльність педагога.

Напрями державної політики в сфері освіти визначено Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», відповідними актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Стратегію розбудови національної системи освіти визначено у національній доктрині розвитку освіти.

Перехід від індустріального  до інформаційно-технологічного суспільства неможливий без впровадження особистісно  орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей  і життєвих цінностей.

Водночас система освіти ще позбавлена належної державної підтримки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу  та поліпшення фінансування, і насамперед – оплати праці педагогічних працівників, приведенні її рівня у відповідність з вимогами законодавства, а також у забезпеченні сучасними навчальними та інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відплив  висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер. Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним статусом педагога.

Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов’язані із зменшенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків.

Необхідно вдосконалити механізм цільової та адресної  підготовки вчителів, насамперед гостродефіцитних спеціальностей, а також поєднаних спеціальностей для роботи в умовах сільської малокомплектної школи, практику їх працевлаштування, забезпечення житлом.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки вчителів. Зокрема, для забезпечення в повному обсязі передбаченого типовими навчальними планами переходу до вивчення іноземних мов, необхідно здійснювати підготовку вчителів іноземної мови для роботи в початковій школі, для чого розробити і впровадити сучасні технології, що базуються на розвитку мовленнєвої діяльності учнів.

У повній мірі слід використати можливості обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, забезпечених сучасними комп’ютерними комплексами, для оволодіння комп’ютером учителями різних предметів, керівниками навчальних закладів і освітніх установ.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп’ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу, використання можливостей ІНТЕРНЕТ мережі.

Особливе місце має зайняти розвиток міжнародного спілкування учителів, зокрема з педагогами країн близького зарубіжжя, поглиблення роботи в рамках співпраці прикордонних областей, проведення щорічного міжнародного конкурсу-фестивалю „Учитель року”.

Не вишукуються можливості поліпшення матеріального становища педагогічних працівників. Потребує розширення практика заохочення їх до новаторства у навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні матеріальної бази навчальних закладів.

Районна програма „Вчитель” спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої з боку влади підтримки у цій сфері.

На реалізацію даної програми необхідно виділити на 2007-2010 роки кошти районного бюджету в сумі 202,16  ­тис.грн., на 2011-2012 роки кошти в сумі 126,14 тис. грн.

 

1.3. Розділ 5 «Ресурсне забезпечення програми»:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми :

 

Рік

Обсяг

ресурсів

( тис. грн..)

У тому числі (тис. грн.)

обласний бюджет

районний бюджет

Інші джерела

1 етап (2007 – 2010 роки )

2007

240,85

18,45

222,4

2008

99,07

78,57

20,5

2009

77,67

52,07

25,6

2010

83,77

53,07

30,7

Разом

501,36

202,16

299,2

П етап (2011 – 2012 роки)

2011

97,37

62,57

34,8

2012

103,37

63,57

39,8

Разом

200,74

126,14

74,6

Усього витрат на виконання програми

702,1

328,3

373,8

 

1.4. Розділ 6 програми «Напрямки діяльності програми» (додається).

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування зазначеної програми згідно коштів загального фонду районного бюджету в сумі 328,3 тис. грн., в тому числі: 2007 рік – 18,45 тис. грн., 2008 рік – 78,57 тис. грн., 2009 рік – 52,07 тис. грн., 2010 рік – 53,07 тис. грн., 2011 рік – 62,57 тис. грн., 2012 рік – 63,57 тис. грн..

 

Заступник голови районної ради                                            В.М.Малігон

 

Клігунова  6 64 43

Надіслано: до протоколу -3; постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту – 1; райдержадміністрації – 1, відділу освіти РДА – 1; фінуправлінню РДА – 1, управлінню економіки РДА – 1, селищній та сільським радам – 30 .

 

Додаток 1

до рішення районної ради

шостого скликання від 31.08.2011

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання, роки

Обсяг фінансу-

вання

У тому числі

обласний

бюджет

районний

бюджет

інші

джерела

Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів

1.Забезпечення щорічного формування державного замовлення на підготовку педагогічних працівників  у вищих навчальних закладах

2.Реалізація принципу безперервності педагогічної освіти :

– для підготовки педагогічних працівників за поєднаними спеціальностями  у вищих педагогічних навчальних закладах III – IV рівнів акредитації

3.Створення загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської молоді до вступу у вищі педагогічні навчальні заклади

Відділ освіти

РДА

 

Відділ освіти

РДА

 

 

Відділ освіти РДА

2007-2012роки

 

 

2007-2012роки

 

 

 

2012 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація системи підготовки педагогічних працівників

4.Сприяння забезпеченню технічної і технологічної модернізації навчального процесу у навчальних закладах району:

        – здійснення комп’ютеризації навчального процесу в школах;

        – забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими програмними продуктами.     

 

 

 

 

 

5.Сприяння в реформуванні системи роботи бібліотек з метою посилення їх ролі у забезпеченні навчального процесу:

  – забезпечення формування сучасної інформаційно- комунікаційної мережі обміну інформацією у мережі Інтернет;

  

 

 

 

 

 – забезпечити оновлення фондів бібліотек, поновлення іх сучасними інформаційними засобами;

   

 

 

 

 

– створення комп’ютерного читального залу на базі РМК та фонду навчальної літератури на магнітних носіях

6.Активізація роботи, пов’язаної із запровадженням новітніх моделей, педагогічних технологій, модернізації змісту освіти. Вивчення і поширення педагогічного досвіду вчителів району, області, республіки та зарубіжного

Відділ освіти

РДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти РДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти

РДА

2007–2012роки

 

 

2007 рік

 

2007-2012 роки:

2007рік

2008рік

2009рік

2010рік

2011рік

2012рік

 

2007-2012роки

 

2007-2012роки:

2007рік

2008рік

2009рік

2010рік

2011рік

2012рік

 

2007-2012роки:

2007рік

2008рік

2009рік

2010рік

2011рік

2012рік

2008рік

 

2008-2012роки

(щороку)

212,5

 

 

208,7

 

3,8

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

 

248,7

 

57,5

5,5

6,0

6,5

7,0

16,0

16,5

 

191,2

15,2

20,0

25,0

30,0

34,0

39,0

28,0

 

3,6

0,72

 

 

 

 

 

  –

 

 

 

 

 

87,4

 

57,5

5,5

6,0

6,5

7,0

16,0

16,5

 

29,9

1,9

28,0

 

3,6

0,72

212,5

 

 

208,7

 

3,8

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

 

161,3

 

 

161,3

13,3

20,0

25,0

30,0

34,0

39,0

 

Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти

7.Впровадження системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, удосконалення змісту і форм роботи загальноосвітніх шкіл для забезпечення їх професійного становлення і зростання.

8.Проведення виставок-ярмарків „Мої педагогічні надбання”

9.Організація неперервної мовної освіти, створення в навчальних закладах району умов для підвищення мовної культури вчителів (проведення лекторіїв, конкурсів, „круглих столів”, поповнення фондів бібліотек словниками, довідниками).

10.Орієнтація педпрацівників шкіл району для здобуття ними другої, третьої спеціальності за скороченим терміном навчання з метою зменшення кількості не фахівців та підготовки кваліфікованих спеціалістів для роботи в мало комплектних школах

Відділ освіти

РДА

 

 

Відділ освіти

РДА

 

Відділ освіти

РДА

 

 

Відділ освіти

РДА

2008-2012роки

(щороку)

 

 

2008-2012роки

(щороку)

 

2007-2012роки

(щороку)

 

 

2007-2012роки

5,0

1,0

 

 

10,0

2,0

 

14,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

5,0

1,0

 

 

10,0

2,0

 

14,4

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства

11.Забезпечення активної участі педагогічних працівників району у Всеукраїнському конкурсі на кращу публікацію (передачу), присвячену вчителю     (у номінації „Радіо”, „Телебачення”, „Періодична преса”) та у всеукраїнському конкурсі на кращий художній  твір про вчителя.

12.Запровадження механізму відзначення вчителів, які стали переможцями I районного, II обласного турів Всеукраїнського конкурсу „Вчитель року”.

13.Створення при загальноосвітніх школах просвітницьких центрів для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання, громадського становлення особистості, формування здорового способу життя.

14.Сприяння участі  громадських організацій у розв’язанні актуальних проблем освіти, підвищенні ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.

Відділ освіти

РДА, фінуправ-ління РДА

 

Відділ освіти

РДА, фінуправління

РДА

 

Відділ освіти

РДА

 

 

Відділ освіти

РДА

2007-2012роки

(щороку)

 

 

2007-2012роки

2007рік

2008-2012роки

 

 

2008-2012роки

(щороку)

 

 

2007-2012роки

5,7

0,95

 

 

17,5

2,5

3,0 (щороку)

 

2,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,7

0,95

 

 

17,5

2,5

3,0

(щороку)

 

2,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглиблення міжнародного співробітництва  у сфері новітніх педагогічних технологій, розширення співпраці з діаспорою

15.Встановлення зв’язків із загальноосвітніми школами  Росії, Білорусії для організації співпраці та обміну досвідом роботи.

Відділ освіти

РДА

2007-2012роки

2007рік

2008рік

2009рік

2010рік

2011рік

2012рік

42,2

5,2

6,0

7,0

7,5

8,0

8,5

42,2

5,2

6,0

7,0

7,5

8,0

8,5

Підвищення  рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних

працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти

16.Забезпечення надання разової грошової допомоги випускникам, які призначаються на роботу вперше у сільські навчальні заклади, а також створення для них необхідних умов з метою закріплення їх на селі.

 

Відділ освіти

РДА, фінуправ-ління РДА, селищна та сільські ради

2007-2012роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Робота щодо поліпшення житлового забезпечення педпрацівників та кредитування спорудження ними житла.

 

 

18.Забезпечення постійного медичного обслуговування вчителів у сільський місцевості.

 

19.Внесення пропозицій щодо  державних і відомчих нагород та відзнак працівників освіти району.

 

Відділ освіти РДА, селищна та сільські ради

 

ФАПи, відділ освіти РДА

 

Відділ освіти

РДА, фінуправ-ління РДА

2008 -2012роки

(щороку)

 

 

2007-2012роки

 

 

2008-2012роки

(щороку)

120,0

24,0

 

 

 

 

 

20,0

4,0

 

 

 

 

 

 

120,0

24,0

 

 

 

 

 

20,0

4,0

 

 

 

 

 

 

В тому числі за роками:

ІІ етап

2007 рік                                                             2008рік                                                             2009рік                                                             2010рік   

240,85

99,07

77,67

83,77

 

18,45

78,57

52,07

53,07

222,4

20,5

25,6

30,7

ІІІ етап

2011рік                                                                                                                 2012рік

97,37

103,37

 

62,57

63,57

34,8

39,8

Усього

 

 

702,1

 

328,3

373,8

                   

 

Заступник голови районної ради                                       В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Перейти до вмісту